[ ] Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia

advertisement
Imię i Nazwisko
:....................................................................................................
Nr dokumentu tożsamości
:....................................................................................................
PESEL (data urodzenia w przypadku cudzoziemców) :.......................................................................
WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA
(DETALICZNY NA PROFESJONALNY)
W związku z zakwalifikowaniem mnie przez DM BOŚ S.A. do kategorii Klientów detalicznych zwracam się z
prośbą o zmianę kategorii oraz przyznanie mi statusu Klienta profesjonalnego, w zakresie:
[ ] Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz
przyjmowania i przekazywania zleceń,
[ ] Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym,
[ ] Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego
inwestowania,
[ ] Umowy wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych,
[ ] Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych – rynek
zagranicznych derywatów,
[ ] Umowy o świadczenie usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych,
ewidencjonowania tych Instrumentów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Maklerski
Banku Ochrony Środowiska S.A. na rynkach OTC,
[ ] Umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych, na rachunek klienta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.,
[ ]
Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym
zawieranej w celu zawarcia Umowy IKE (Umowa maklerska IKE),
[ ] Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku
kasowym zawieranej w celu zawarcia Umowy IKZE (Umowa maklerska IKZE),
[ ] Umowy ……………………………………………………………………………………………………
Ponadto zobowiązuję się do niezwłocznego przekazywania DM BOŚ S.A. informacji, które mają wpływ na
możliwość traktowania mnie jako Klienta profesjonalnego.
__________________________
Data i podpis Klienta
[ ] zaznaczyć właściwe
Załączniki:
1) Zestawienie transakcji dokonywanych przez Klienta w ciągu ostatniego roku,
2) Wyciągi z rachunków inwestycyjnych,
3) Oświadczenie o wykonywanym zawodzie, jeżeli Klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej
rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej z zakresu inwestowania na rynku kapitałowym.
Download