Komunikat nr 218 - Dom Maklerski Banku BPS

advertisement
Komunikat nr 218
Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.
w sprawie wprowadzenia „Kryteriów określania maksymalnych limitów naleŜności Klientów
z tytułu nabywania instrumentów finansowych bez posiadania pełnego pokrycia na
rachunku pienięŜnym”
Na podstawie § 71 ust.1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski
Banku BPS Spółka Akcyjna (Dom Maklerski), ustala się co następuje:
1) Dom Maklerski uzaleŜnia podpisanie odpowiedniego aneksu do Umowy zezwalającego na
wykonywanie zleceń kupna instrumentów finansowych bez posiadania pełnego pokrycia na
rachunku pienięŜnym od uzyskania pozytywnego wyniku badania sytuacji finansowej
Klienta dokonanej na podstawie oświadczenia, o którym mowa w § 71 ust.1 Regulaminu
świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna.
2)
Maksymalny limit naleŜności dla Aneksów do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub
zbycia instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego
w zakresie składania zleceń nabycia instrumentów finansowych bez posiadania pełnego
pokrycia na rachunku pienięŜnym (pokrycie 30 %), z zastrzeŜeniem pkt 4 niniejszego
komunikatu, wynosi:
Wartość portfela na dzień podpisania
Aneksu
poniŜej 50 000 PLN
od 50 000 zł do 300 000 PLN
powyŜej 300 000 PLN
Limit naleŜności
100 000 PLN
300 000 PLN
500 000 PLN
3) Maksymalny limit naleŜności dla Aneksów do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub
zbycia instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w zakresie
składania zleceń nabycia instrumentów finansowych bez posiadania pełnego pokrycia na
rachunku pienięŜnym (bez pokrycia zlecenia w całości), z zastrzeŜeniem pkt 4 niniejszego
komunikatu, wynosi 100 % wartości aktywów na rachunku Klienta, jednak nie więcej niŜ
1 000 000,00 PLN.
4) W przypadku, gdy w wyniku zbadania przez Dom Maklerski sytuacji finansowej Klienta (na
podstawie oświadczenia Klienta, o którym mowa w pkt 1 niniejszego komunikatu) Dom
Maklerski uzna, Ŝe składanie zleceń kupna instrumentów finansowych bez posiadania
pełnego pokrycia na rachunku pienięŜnym niesie za sobą duŜe ryzyko inwestycyjne
w stosunku do wartości portfela, Dom Maklerski przyznaje Klientowi maksymalny limit
naleŜności w wysokości nie większej niŜ 50 000,00 PLN.
5) Łączny maksymalny limit naleŜności od Klienta wobec Domu Maklerskiego nie moŜe
przekroczyć 1 500 000,00 PLN.
6) Limit naleŜności ustalany jest na podstawie wartości portfela na dzień podpisywania
Aneksu, o którym mowa w pkt 3 albo pkt 4.
7) Podpisanie Aneksu, o którym mowa w pkt 3 albo pkt 4., moŜe nastąpić na podstawie
indywidualnego wniosku Klienta po uzyskaniu zgody Zarządu Domu Maklerskiego.
Komunikat wchodzi z dniem 11.04.2016 r.
Traci moc Komunikat nr 66 z dnia 5.09.2011 r.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000304923,
NIP 108-00-05-418, Kapitał zakładowy w wysokości 6 669 000 złotych, który został w pełni wpłacony
Download