Zasady traktowania klientów profesjonalnych

advertisement
Zasady traktowania klientów profesjonalnych przez Michael / Ström Dom Maklerski
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1.
2.
Klienci zakwalifikowani przez Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(dalej Dom Maklerski), jako Klienci profesjonalni zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 dalej Ustawa) oraz Klienci detaliczni, którzy złożyli
wniosek o zmianę kategorii na Klienta profesjonalnego i spełnili warunki określone Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 28 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm
inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
oraz banków powierniczych (dalej: Rozporządzenie) mają niższy poziom ochrony niż Klienci
zakwalifikowani przez Dom Maklerski jako Klienci detaliczni.
Dom Maklerski jest zwolniony w stosunku do Klienta profesjonalnego od:
1)
Przekazania szczegółowych informacji dotyczących reklamy i promocji (§9 ust 2 – Rozporządzenia);
2)
Przekazania szczegółowej informacji dotyczącej Domu Maklerskiego (§10 Rozporządzenia) w tym
kosztów i opłat związanych z usługami maklerskimi świadczonymi przez Dom Maklerski,
3)
Powiadomienia o możliwości przekazania jego instrumentów finansowych lub środków pieniężnych
innemu podmiotowi do przechowywania oraz informacji o odpowiedzialności, jaką z tego tytułu
ponosi Dom Maklerski (§14 ust. 1 pkt. Rozporządzenia), jak i braku możliwości wyodrębnienia
instrumentów finansowych Klienta przechowywanych przez inny podmiot,
4)
Powiadomienia o możliwości przechowywania lub zamiarze przechowywania instrumentów
finansowych Klienta na rachunku zbiorczym oraz o związanych z tego tytułu zagrożeniach (§14 ust.
1 pkt. 2 Rozporządzenia),
5)
Powiadomienia o przechowywaniu instrumentów finansowych lub środków pieniężnych Klienta na
terytorium innego państwa oraz o wnikających z tego skutkach dla praw Klienta do należących do
niego instrumentów finansowych i środków pieniężnych (§14 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia),
6)
Informowania o wszelkich prawach do instrumentów finansowych lub środków pieniężnych Klienta
przysługujących lub mogących przysługiwać Dom Maklerski lub podmiotom przechowującym te
instrumenty finansowe lub środki pieniężne, w tym w szczególności o prawie do zaspokojenia
roszczeń Dom Maklerski lub podmiotu przechowującego z oznaczonych instrumentów finansowych
lub środków pieniężnych (§ 14 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia),
7)
Przekazania informacji dotyczących zobowiązań i zakresu odpowiedzialności Domu Maklerskiego, w
tym warunki odzyskania i opis zagrożeń w odniesieniu do wykorzystania instrumentów finansowych
przed przystąpieniem do realizacji transakcji finansowania papierów wartościowych polegającego
na udzieleniu lub zaciąganiu pożyczki papierów wartościowych lub innych instrumentów
finansowych, transakcji odkupu lub odkupu odwrotnego albo transakcji zwrotnej kupno – sprzedaż
lub sprzedaż - kupno (§14 ust. 2 Rozporządzenia),
8)
Uzyskiwania informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów
finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego (§18 ust. 1 Rozporządzenia),
9)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Uzyskania pisemnej zgody na wykorzystanie należących do Klienta instrumentów finansowych
przechowywanych lub rejestrowanych przez Dom Maklerski na rachunek własny lub na rachunek
podmiotu trzeciego do realizacji transakcji finansowania papierów wartościowych polegających na
udzieleniu lub zaciąganiu pożyczki papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,
transakcji odkupu lub odkupu odwrotnego albo transakcji zwrotnej kupno – sprzedaż lub sprzedaż kupno (§28 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia),
10) Niezwłocznego informowania Klienta o wszelkich istotnych okolicznościach uniemożliwiających
właściwe wykonanie zlecenia złożonego przez tego Klienta (§44 ust 1 pkt. 2 Rozporządzenia),
11) Przekazania informacji dotyczącej najlepszego wyniku (§48 ust. 4 Rozporządzenia),
12) Przekazania informacji dotyczącej stosowanej polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej
pojętym interesie Klienta (§52 ust. 1 Rozporządzenia),
13) Przekazania raportów z realizacji transakcji w pełnym zakresie (§91 ust. 8 Rozporządzenia),
14) Przekazania informacji dotyczących wykonania zlecenia w pełnym zakresie (§ 92 ust. 7
Rozporządzenia),
Klient profesjonalny jest zwolniony od składania oświadczenia o sytuacji finansowej w przypadku
podpisywania umowy świadczenia usług maklerskich z odroczoną płatnością (§63 ust. 2 Rozporządzenia).
Dom Maklerski przekaże informacje wymienione powyżej na pisemne żądanie Klienta profesjonalnego.
W przypadku Klienta profesjonalnego Dom Maklerski może nie zwracać się o przedstawienie informacji
dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia
inwestycyjnego.
W przypadku świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego, Dom Maklerski, może uznać, że jest on
w stanie ponieść związane z tą usługą ryzyko inwestycyjne, zgodne z jego celami inwestycyjnymi.
Dom Maklerskie przed zawarciem Umowy z Klientem profesjonalnym informuje go o zasadach traktowania
przez Dom Maklerski Klientów profesjonalnych oraz możliwości przedstawienia żądania traktowania go jak
Klienta detalicznego.
W przypadku uwzględnienia żądania Klienta profesjonalnego traktowania go jak Klienta detalicznego, Dom
Maklerski określa w umowie zawartej z Klientem profesjonalnym zakres usług maklerskich określonych w
żądaniu, na których potrzeby Klient profesjonalny będzie traktowany jak Klient detaliczny.
Warunkiem uwzględnienia przez Dom Maklerski żądania, o który mowa w ust. 8 jest złożenie przez Klienta
profesjonalnego pisemnego oświadczenia o znajomości traktowania przez Dom Maklerski Klientów profesjonalnych i o skutkach traktowania go jak Klienta profesjonalnego.
W przypadku uznania Klienta profesjonalnego za Klienta detalicznego Dom Maklerski stosuje wobec tego
klienta zasady traktowania przez Dom Maklerski Klientów detalicznych.
Dom Maklerski na pisemne żądanie podmiotu innego niż określony w art. 3 pkt 39b lit. a-m Ustawy o obrocie i w zakresie określonym w takim żądaniu może uznać go za Klienta profesjonalnego, pod warunkiem,
że posiada on wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych,
jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Dom Maklerski przed uwzględnieniem
żądania jest obowiązany ustalić wiedzę Klienta o zasadach traktowania klientów profesjonalnych przy
świadczeniu usług maklerskich, których żądanie dotyczy.
Oświadczenie
Oświadczam, że zostałem poinformowany o zasadach traktowania przez Michael / Ström Dom Maklerski Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Klientów Profesjonalnych oraz że jestem świadomy zmniejszenia poziomu
ochrony, w stosunku do tego, jaki przysługiwałby Klientowi o statusie Klienta Detalicznego.
_____________________________________
Data i czytelny podpis Klienta/reprezentanta Klienta
Download