1 Zawieszenie wykonywania przez HFT Brokers Dom

advertisement
14 marca 2017 r.
Zawieszenie wykonywania przez HFT Brokers Dom Maklerski S.A. działalności
maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych
W toku postępowania administracyjnego prowadzonego w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki
określone w art. 167 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, stanowiące podstawę do nałożenia sankcji, o których mowa w art. 167 ust. 1 Ustawy,
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 14 marca 2017 r. jednogłośnie zawiesiła
wykonywanie przez HFT Brokers Dom Maklerski S.A. działalności maklerskiej w zakresie
oferowania instrumentów finansowych na okres miesiąca od dnia wydania decyzji.
Komisja wskazuje na zasadność niezwłocznego ujawnienia niniejszej informacji, zapewniając
równy dostęp do niej wszystkim uczestnikom rynku, w szczególności inwestorom do których HFT
Brokers Dom Maklerski S.A. skierował lub może skierować ofertę nabycia oferowanych przez
siebie instrumentów finansowych.
1
Download