Szanowni Państwo, Mam niezmierną przyjemność i zaszczyt

advertisement
Szanowni Państwo,
Mam niezmierną przyjemność i zaszczyt przekazać Państwu
w załączeniu ogólną ofertę obsługi brokerskiej MGM Brokers Sp. z o.o.
dla Państwa Firmy w zakresie szeroko pojętych produktów i usług
ubezpieczeniowych zarówno dla Państwa Pracowników, jak i majątku
Przedsiębiorstwa. Zapraszamy do kontaktu z nami i współpracy. Jestem
przekonany że współdziałanie z MGM Brokers przyniesie Państwu
wymierne korzyści, oszczędności czasu i zasobów, które możecie dzięki
temu spożytkować na swoją podstawową działalność.
Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony internetowej
(www.mgmbrokers.pl),
na
której
znajdziecie
Państwo
wiele
szczegółowych informacji o naszej Spółce, wizji, wartościach i sposobie
działania. Są tam również umieszczone kontakty do wszystkich
Przedstawicieli MGM Brokers na terenie całego kraju.
Wszyscy w MGM Brokers jesteśmy do Państwa dyspozycji w kwestii
osobistego spotkania, podczas którego przedstawimy Państwu bliżej
nasze propozycje, korzyści dla Państwa oraz metody i sposoby
skutecznego działania, by wdrożenie ochrony ubezpieczeniowej
odbywało się na czas oraz zgodnie z rzeczywistymi Państwa potrzebami.
Jest to naszą ambicją i naszym celem by tak właśnie było.
Pozostaję z wyrazami szacunku,
Michał Jakubowski
Prezes Zarządu
MGM Brokers Sp. z o.o.
Oferta obsługi brokerskiej MGM Brokers Sp. z o.o.
MGM BROKERS Sp. z o.o. – Kim jesteśmy?
Jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym – licencjonowanym podmiotem
prawnym, spółką prawa handlowego, jednym z najbardziej nowatorskich
i dynamicznie rozwijających się podmiotów specjalizujących się
w kompleksowej obsłudze Klientów Korporacyjnych.
Jako uczestnik rynku ubezpieczeniowego jesteśmy podmiotem
związanym wyłącznie z Klientem, działamy w imieniu i na rzecz naszego
Klienta
reprezentując
go
przed
wszystkimi
Zakładami
Ubezpieczeniowymi.
Zgodnie z wymogami ustawowymi posiadamy ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej
z sumą gwarancyjną 1 500 000 EURO.
Zapewniamy wszechstronną i kompleksową obsługę ubezpieczeniową
na poziomie najwyższych standardów. Zatrudniamy wyłącznie osoby
posiadające wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i obsłudze
programów ubezpieczeniowych dla Klientów Korporacyjnych, dzięki
czemu możemy zapewnić indywidualne podejście do każdego z naszych
Klientów.
Korzyści dla Klientów z obsługi MGM BROKERS
Zakres działalności i świadczonych usług pozwala naszym Klientom bez
ponoszenia zbędnych i dodatkowych kosztów:

Skupić się na podstawowej działalności Firmy mając
zabezpieczony majątek jak również działalność firmy od strony
ryzyka wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia, mogącego
w znaczący sposób utrudnić lub uniemożliwić prowadzenie
działalności Firmy oraz zagrozić zdrowiu i życiu pracowników ,

Optymalizować koszty polis i programów ubezpieczeniowych w ten
sposób, by cena płacona przez naszych Klientów była adekwatna
do otrzymywanej jakości usług i świadczeń

Zmniejszać ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej poprzez
jej zabezpieczenie ochroną ubezpieczeniową,

Redukować koszty działalności i poprawić płynność finansową
poprzez przekazanie części lub całości obsługi oraz dbania o
kwestie ubezpieczeniowe – brokerowi – MGM Brokers Sp. z o.o. ,

Uzyskać
bezpłatny
audyt
posiadanych
rozwiązań
ubezpieczeniowych wraz z rekomendacjami co do ich poprawy
i usprawnień w tym związanych z obniżeniem kosztów,

Uzyskać porady i pomoc prawną w zakresie ubezpieczeń, których
wdrażaniem i obsługą zajmuje się MGM Brokers Sp. z o.o. w tym
również przy likwidacji szkód i wypłacie świadczeń
Zakres Oferty i obsługi MGM Brokers Sp. z o.o.
Zakres produktowy naszej oferty:
A/ Ubezpieczenia majątku firmy (ruchomości i nieruchomości
B/ Ubezpieczenia flot pojazdów mechanicznych Firmy
C/
Ubezpieczenia
i dobrowolne)
odpowiedzialności
D/ Ubezpieczenia techniczne,
z prowadzonymi inwestycjami
cywilnej
(obowiązkowe
montażowo-budowlane
związane
E/ Ubezpieczenia finansowe, w tym m.in gwarancje ubezpieczeniowe
F/ Ubezpieczenia na życie Pracowników, ich Rodzin i Partnerów
G/ Ubezpieczenia zdrowotne Pracowników, ich Rodzin i Partnerów
H/ Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Pracowników
(NNW) związanych z wykonywaną pracą oraz w życiu prywatnym
Zakres proponowanych usług MGM Brokers:
A/ przeprowadzenie audytu posiadanych ubezpieczeń i polis przez
naszych Klientów
B/ Ustalenie wraz z Klientem potrzeb ubezpieczeniowych oraz wspólna
identyfikacja możliwych ryzyk, których ewentualne wystąpienie ma być
zabezpieczone przez odpowiednio dobrane zapisy w umowach
ubezpieczenia i polisach
C/Rozesłanie zapytań do Towarzystw Ubezpieczeniowych
w
odniesieniu do ryzyk, które mają być objęte u naszego Klienta ochroną
lub przygotowanie i przeprowadzenie przetargów, w tym zgodnych
z ustawą o zamówieniach publicznych
D/ Przeprowadzenie w imieniu Klienta analizy ofert oraz przygotowanie
pisemnej rekomendacji co do wyboru najlepszych dla Klienta rozwiązań
E/ Przeprowadzenie procesu zawarcia i wdrożenia wybranego programu
ubezpieczeniowego u naszego Klienta
F/ Prowadzenie lub wsparcie bieżącej obsługi ubezpieczeń
w uzgodnionym z Klientem zakresie i wedle ustalonych procedur, jak
również stałe monitorowanie przebiegu ochrony
G/ Nadzór nad procesem likwidacji szkód i wypłaty świadczeń
koordynacji z Klientem oraz Towarzystwami Ubezpieczeniowymi
w
H/ Prowadzenie innych odrębnie ustalonych działań w imieniu i na rzecz
naszego Klienta, w tym m.in. podnoszenie wiedzy i świadomości
ubezpieczeniowej wśród Pracowników i Partnerów Klienta
Jak rozpocząć współpracę z MGM Brokers Sp. z o.o.?
Zapraszamy do kontaktu z Centralą MGM Brokers lub z jednym
z naszych Przedstawicieli w całej Polsce. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, abyśmy mieli możliwość występowania w imieniu oraz na
rzecz naszych Klientów konieczne jest udzielenie Pełnomocnictwa,
którym będziemy się legitymowali w kontaktach
z Towarzystwami
Ubezpieczeniowymi i innymi podmiotami rynku ubezpieczeniowego.
Wszystkie kolejne działania MGM Brokers podejmuje w ścisłej
współpracy i konsultacji z Klientem, zachowując całkowitą
transparentność prowadzonych czynności brokerskich.
Download