ZASADY TRAKTOWANIA KLIENTÓW

advertisement
ZASADY TRAKTOWANIA KLIENTÓW PROFESJONALNYCH
PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
Klienci zakwalifikowani przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM) jako Klienci profesjonalni zgodnie z
Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.2005, Nr 183, poz. 1538, z późn. zm., dalej
Ustawa) oraz Klienci detaliczni, którzy złożyli wniosek o zmianę kategorii na Klienta profesjonalnego i spełnili warunki
określone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm
inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków
powierniczych (dalej: Rozporządzenie) mają niższy poziom ochrony niż Klienci zakwalifikowani przez DM jako Klienci
detaliczni.
DM jest zwolniony w stosunku do Klienta profesjonalnego od:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
przekazania szczegółowych informacji dotyczących reklamy i promocji (§9 ust 2 – 11 Rozporządzenia),
przekazania szczegółowej informacji dotyczącej DM (§10 Rozporządzenia) w tym kosztów i opłat związanych z
usługami maklerskimi świadczonymi przez DM,
przekazania informacji na temat ustalania sposobu oceny efektywności świadczonej usługi zarządzania portfelem
(§12 ust. 2 Rozporządzenia),
powiadomienia o możliwości przekazania jego instrumentów finansowych lub środków pieniężnych innemu
podmiotowi do przechowywania oraz informacji o odpowiedzialności, jaką z tego tytułu ponosi DM (§14 ust. 1 pkt
1 Rozporządzenia), jak i braku możliwości wyodrębnienia instrumentów finansowych Klienta przechowywanych
przez inny podmiot,
powiadomienia o możliwości przechowywania lub zamiarze przechowywania instrumentów finansowych Klienta
na rachunku zbiorczym oraz o związanych z tego tytułu zagrożeniach (§14 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia),
powiadomienia o przechowywaniu instrumentów finansowych lub środków pieniężnych Klienta na terytorium
innego państwa oraz o wnikających z tego skutkach dla praw Klienta do należących do niego instrumentów
finansowych i środków pieniężnych (§14 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia),
informowania o wszelkich prawach do instrumentów finansowych lub środków pieniężnych Klienta
przysługujących lub mogących przysługiwać DM lub podmiotom przechowującym te instrumenty finansowe lub
środki pieniężne, w tym w szczególności o prawie do zaspokojenia roszczeń DM lub podmiotu przechowującego z
oznaczonych instrumentów finansowych lub środków pieniężnych (§ 14 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia),
przekazania informacji dotyczących zobowiązań i zakresu odpowiedzialności DM, w tym warunki odzyskania i opis
zagrożeń w odniesieniu do wykorzystania instrumentów finansowych przed przystąpieniem do realizacji transakcji
finansowania papierów wartościowych polegającego na udzieleniu lub zaciąganiu pożyczki papierów
wartościowych lub innych instrumentów finansowych, transakcji odkupu lub odkupu odwrotnego albo transakcji
zwrotnej kupno – sprzedaż lub sprzedaż - kupno (§14 ust. 2 Rozporządzenia),
uzyskiwania informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz
doświadczenia inwestycyjnego (§18 ust. 1 Rozporządzenia),
uzyskania pisemnej zgody na wykorzystanie należących do Klienta instrumentów finansowych przechowywanych
lub rejestrowanych przez DM na rachunek własny lub na rachunek podmiotu trzeciego do realizacji transakcji
finansowania papierów wartościowych polegających na udzieleniu lub zaciąganiu pożyczki papierów
wartościowych lub innych instrumentów finansowych, transakcji odkupu lub odkupu odwrotnego albo transakcji
zwrotnej kupno – sprzedaż lub sprzedaż - kupno (§28 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia),
niezwłocznego informowania Klienta o wszelkich istotnych okolicznościach uniemożliwiających właściwe
wykonanie zlecenia złożonego przez tego Klienta (§44 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia),
przekazania informacji dotyczącej najlepszego wyniku (§48 ust. 4 Rozporządzenia),
przekazania informacji dotyczącej stosowanej polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym
interesie Klienta (§52 ust. 1Rozporządzenia),
przekazania raportów z realizacji transakcji w pełnym zakresie (§91 ust. 8 Rozporządzenia),
przekazania informacji dotyczących wykonania zlecenia w pełnym zakresie (§ 92 ust. 7 Rozporządzenia),
przekazania informacji o spadku wartości portfela lub poniesionych stratach z tytułu niezabezpieczonych
pozycjach otwartych w instrumentach pochodnych poniżej progu ustalonego w umowie o zarządzanie portfelem
(§ 91 ust. 10 Rozporządzenia).
Klient profesjonalny jest zwolniony od składania oświadczenia o sytuacji finansowej w przypadku podpisywania umowy
świadczenia usług maklerskich z odroczoną płatnością (§63 ust. 2 Rozporządzenia).
DM przekaże informacje wymienione powyżej na pisemne żądanie Klienta profesjonalnego.
Klient profesjonalny, który uważa że jest w stanie należycie ocenić lub zarządzać ryzykiem związanym z decyzjami
inwestycyjnymi w związku ze wszystkimi umowami świadczenia usług maklerskich zawartymi z DM lub w zakresie
wybranych umów świadczenia usług maklerskich może wystąpić do DM o wyższy poziom ochrony poprzez złożenie wniosku
o zmianę kategorii Klienta z Klienta profesjonalnego na Klienta detalicznego. Formularze wniosków o zmianę kategorii z
Klienta profesjonalnego na Klienta detalicznego dostępne są stronie internetowej www.bossa.pl oraz w Punktach Obsługi
Klienta DM.
Po złożeniu wniosku o zmianę kategorii z Klienta profesjonalnego na Klienta detalicznego i jego uwzględnieniu przez DM,
DM zawrze z Klientem profesjonalnym aneks do danej umowy świadczenia usług maklerskich w celu zaprzestania
traktowania Klienta jako Klienta profesjonalnego dla potrzeb danej umowy świadczenia usług maklerskich. Wyższy poziom
ochrony zostanie przyznany Klientowi profesjonalnemu po podpisaniu przez DM z Klientem przedmiotowego aneksu do
danej umowy świadczenia usług maklerskich.
Klient profesjonalny zobowiązany jest do przekazywania do DM informacji o zmianie danych, które mają wpływ na
możliwość traktowania Klienta jako Klienta Profesjonalnego.
DM może na wniosek Klienta profesjonalnego dokonać oceny jego wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów
finansowych i doświadczenia inwestycyjnego Klienta profesjonalnego.
DM dokonuje oceny wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych i doświadczenia inwestycyjnego Klienta
profesjonalnego, sytuacji finansowej Klienta profesjonalnego, celów inwestycyjnych, preferencji co do poziomu i profilu
ryzyka w zakresie usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych lub w zakresie usługi doradztwa inwestycyjnego.
DM świadcząc usługi doradztwa inwestycyjnego na rzecz Klienta profesjonalnego, o którym mowa w art.3 pkt 39 b lit. a-m
Ustawy, może uznać, iż jest on w stanie ponieść związane z tą usługą ryzyko inwestycyjne, zgodnie z jego celami
inwestycyjnymi.
DM świadczy usługi maklerskie na rzecz Klienta profesjonalnego na podstawie danego regulaminu świadczenia usług
maklerskich oraz związanej z nim umowy z uwzględnieniem niniejszych zasad traktowania Klientów profesjonalnych przez
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A..
Download