PROGRAM XVII KONFERENCJA IZBY DOMÓW MAKLERSKICH

advertisement
PROGRAM
XVII KONFERENCJA IZBY DOMÓW MAKLERSKICH
„RYNEK KAPITAŁOWY DLA BUDOWANIA DOBROBYTU POLAKÓW”
10-12 marca 2017 r. Hotel BUKOVINA
PIĄTEK, 10 MARCA 2017 r.
Od 13:00
Rejestracja uczestników (hol główny – Hotel BUKOVINA)
13:30 – 14:30
Lunch (restauracja Hotel BUKOVINA poziom 0)
14:40 – 15:00
OTWARCIE KONFERENCJI
Piotr Prażmo - Przewodniczący Rady Domów Maklerskich, Przewodniczący Rady Programowej,
Członek Zarządu Erste Securities Polska S.A.
Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich
15:00 – 15:30
WYSTĄPIENIE
MATEUSZ MORAWIECKI - WICEPREMIER, MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW
15:30 – 16:00
WYSTĄPIENIE
MAREK CHRZANOWSKI - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
16:00 – 17:30
„RYNEK KAPITAŁOWY DLA REALIZACJI STRATEGII NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU” –
panel inauguracyjny
Zakres tematyczny:
 Znaczenie krajowego rynku kapitałowego dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności.
 Krajowy rynek kapitałowy a wspieranie polskich firm prywatnych, mających swoje centra kompetencji i
zarządzania w Polsce.
 Rola rynku kapitałowego w budowaniu przez firmy skali umożliwiającej konkurowanie wiedzą i technologią.
 Znaczenie kapitału krajowego dla ewentualnych planów „repolonizacji” firm działających w Polsce np. w branży
finansowej i energetycznej.
 Wizerunek rynku kapitałowego i zaufanie do niego jako kluczowy element odgrywania przez rynek pozytywnej
roli w gospodarce.
 Czy rozwój krajowego rynku można uznać za wyraz patriotyzmu gospodarczego?
Zaproszeni do panelu (w kolejności alfabetycznej):
Zbigniew Jagiełło – Prezes Zarządu, PKO Bank Polski; Michał Krupiński – Prezes Zarządu, PZU S.A.; Mateusz Morawiecki
– Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów(tbc); Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu Izba Domów Maklerskich
Piotr Nowak – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów; Witold Słowik – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo
Rozwoju; dr Iwona Sroka – Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; Karol Zarajczyk – Prezes
Zarządu, URSUS S.A.; przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Moderator: Robert Stanilewicz – dziennikarz ekonomiczny
17:30 – 18:00
Przerwa kawowa
1
18:00 – 19:30
KAPITAŁ DLA ROZWOJU – WSPIERANIE KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ KAPITAŁU W NOWYM MODELU
ROZWOJU GOSPODARCZEGO – panel dyskusyjny.
Wprowadzenie do dyskusji: Paweł Borys – Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju.
Zakres tematyczny:
 Czy należy stosować zachęty podatkowe dla gospodarstw domowych, aby zachęcić ich do konwertowania
części swoich oszczędności w kapitał dostępny dla przedsiębiorstw?
 Jak ważne jest wspieranie rozwoju długoterminowych oszczędności i krajowych źródeł kapitału?
 Wpływ planowanych zmian w systemie emerytalnym na pracowników, pracodawców, rynek kapitałowy i
rozwój gospodarczy. Korzyści z przekształcenia OFE w fundusze inwestycyjne dla planu finansowania polskich
firm i inwestycji infrastrukturalnych.
 Pracownicze Programy Emerytalne i rola państwa w III filarze.
 Rozwój długoterminowych produktów inwestycyjnych dla zwiększenia bezpieczeństwa finansowego Polaków
i stabilności systemu finansów publicznych: (REITs, obligacje infrastrukturalne, etc.).
 Wspieranie akcjonariatu pracowniczego dla rozwoju biznesu i demokratyzacji owoców wzrostu. Ulgi
podatkowe i zabezpieczenia prawne konieczne, aby akcjonariat pracowniczy spełniał swoje funkcje społeczne i
gospodarcze.
Zaproszeni do panelu (w kolejności alfabetycznej):
Paweł Borys - Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju; Marcin Juszczyk – Członek Zarządu, Capital Park S.A.; Tadeusz
Kościński – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju; Piotr Prażmo – Przewodniczący Rady Domów Maklerskich,
Członek Zarządu, Erste Securities Polska S.A.; Małgorzata Rusewicz – Prezes Izby, Izba Gospodarcza Towarzystw
Emerytalnych; Paweł Surówka – Prezes Zarządu, PZU Życie S.A.; prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański – Wiceprezes
Sądu Izby Domów Maklerskich, Uniwersytet Jagielloński.
Moderator: Robert Stanilewicz – dziennikarz ekonomiczny
21:00
UROCZYSTA GALA w Hotelu BUKOVINA (poziom -1)
 Rozdanie nagród Badania relacji inwestorskich w spółkach WIG 30
 Występ artystyczny
SOBOTA, 11 MARCA 2017 r.
07:00 – 11:00
Śniadanie
10:00 – 12:00
IV Mistrzostwa Rynku Kapitałowego w Slalomie Gigancie (Stok w Jurgowie)
12:30 – 13:30
Lunch (restauracja Hotel BUKOVINA poziom 0)
13:30 – 14:45
UWARUNKOWANIA ROZWOJU FIRM INWESTYCYJNYCH W POLSCE – CZY POLSKA GOSPODARKA
WYMAGA SILNYCH KRAJOWYCH DOMÓW MAKLERSKICH? – panel dyskusyjny.
Wprowadzenie do dyskusji: Prezentacja Raportu nt. uwarunkowań dla rozwoju i znaczenia gospodarczego domów
maklerskich w Polsce. Mateusz Walewski – Starszy Ekonomista, PwC Polska Sp. z o.o.
Zakres tematyczny:
 Co zrobić aby podstawowa działalność maklerska była opłacalna? Czy też firmy inwestycyjne skazane są na
większą dywersyfikację przychodów? Czy to właściwy kierunek?
 Czy koszty implementacji regulacji UE są adekwatne do skali działania firm inwestycyjnych w Polsce? Ryzyka
wyjścia firm inwestycyjnych z przeważającym kapitałem zagranicznym spod polskiej jurysdykcji prawnej. Jakie
mogą być skutki dla firm inwestycyjnych i polskiego rynku kapitałowego?
 Czy wprowadzenie jednolitej licencji bankowej może prowadzić do marginalizacji usług maklerskich? Czy
bankom będzie się opłacało prowadzić obsługę inwestorów i emitentów: konkurencja między produktami
bankowymi i rynku kapitałowego?
 Szanse niezależnych domów maklerskich w rywalizacji z bankami.
Zaproszeni do panelu (w kolejności alfabetycznej):
Tomasz Bardziłowski – Wiceprezes Zarządu, Vestor Dom Maklerski S.A.; Piotr Kozłowski – Dyrektor, Dom Maklerski
Pekao; Filip Paszke – Dyrektor, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego; Witold Stępień – Prezes Zarządu; Dom Maklerski
Banku Handlowego S.A.; Mateusz Walewski – Starszy Ekonomista, PwC Polska Sp. z o.o.; Grzegorz Zawada –
Wiceprezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju.
2
Moderator: Robert Stanilewicz – dziennikarz ekonomiczny
14:45 – 15:00
Przerwa Kawowa
15:00 – 16:15
WYZWANIA I ZAGROŻENIA DLA UCZESTNIKÓW POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO W DOBIE
USUWANIA PRZEZ REGULACJE UE BARIER DOSTĘPU DO RYNKÓW LOKALNYCH. – panel dyskusyjny.
Wprowadzenie do dyskusji: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga - Prezes Zarządu, CFA Society Poland
Zakres tematyczny:
 Zmiana układu sił na rynkach kapitałowych w UE w wyniku Brexit – szansa czy zagrożenie dla pozycji rynku
polskiego w kontynentalnej Europie.
 Unia Rynków Kapitałowych w Europie: szansa czy zagrożenie? Jakie są ryzyka i wyzwania dla regulatorów,
giełd, izb rozliczeniowych, krajowych domów i biur maklerskich oraz inwestorów w związku z inicjatywą
integracji rynków kapitałowych w UE?
 Jaki jest wpływ regulacji UE na kształt polskiego rynku kapitałowego? Skutki wprowadzenia regulacji
europejskich dla wzrostu konkurencji zagranicznej w Polsce.
 Swoboda wyboru miejsca emisji przez polskich emitentów w Europie w kontekście utrzymującej się słabości
polskiego rynku kapitałowego.
 Spadający udział inwestorów indywidualnych na GPW wobec wysokich kosztów działania TFI, niskich stóp
zwrotu na rynku polskim oraz szerokiej gamy produktów oferowanych polskim inwestorom na rynkach
zagranicznych.
 Czy migracja kapitału zgromadzonego w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych na rynki zagraniczne jest
nieuchronna? Jaki to będzie miało wpływ na zdolność pozyskiwania kapitału przez polskie przedsiębiorstwa?
Zaproszeni do panelu (w kolejności alfabetycznej):
Grzegorz Chłopek - Prezes Zarządu, Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.; Jacek
Kubas, Principal, Local Currency and Capital Market ,Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju; dr Wojciech Nagel –
Prezes Rady Giełdy, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Zbigniew Minda – Dyrektor Departamentu
Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów; Sławomir Panasiuk – Wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A.; Marek Szuszkiewicz - Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury
Rynku Kapitałowego, Komisja Nadzoru Finansowego.
Moderator: Robert Stanilewicz – dziennikarz ekonomiczny.
16:15 – 17:00
Przerwa Kawowa
SALA B
17:00 – 18:00 - INSTRUMENTY DŁUŻNE JAKO ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW. – panel
dyskusyjny.
SALA C
17:00 – 17:45 - WPŁYW MiFID II NA INSTYTUCJE
FINANSOWE W POLSCE – panel dyskusyjny.
Wprowadzenie do dyskusji: Konrad Wilczak - Principle
Banker, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
Wprowadzenie do dyskusji: Aleksander Śmidowicz - Radca
Prawny, Ekspert ESMA.
Zakres tematyczny:
Zakres tematyczny:
 Jak uwiarygodnić rynek obligacji korporacyjnych:
agencja ratingowa i jej znaczenie na rynku? Czy
upowszechnienie kultury ratingu jest warunkiem
koniecznym
dla
podniesienia
bezpieczeństwa
inwestowania
i rozwoju
rynku
obligacji
korporacyjnych?
 Rola funduszy emerytalnych i ubezpieczycieli jako
kluczowych kategorii inwestorów o długim horyzoncie
inwestycyjnym.
 Rynek euroobligacji a lokalny rynek obligacji złotowych
z punktu widzenia emitenta.
 Rola rynku Catalyst i BondSpot jako transparentnych
platform obrotu.
 Przyszłości rynku listów zastawnych.
3
 Czy MiFID II oznacza rewolucję w podejściu do
oferowania produktów finansowych? Jeżeli tak, jakie
będą związane z tym negatywne lub pozytywne skutki
w stosunku do klienta?
 Wpływ dyrektywy na polski rynek domów/biur
maklerskich: czy zmiany wymuszą konsolidację rynku?
 Rozdzielenie płatności za usługi analityczne i doradcze
od prowizji maklerskich: w jakim modelu będzie
funkcjonował polski rynek usług doradczych i
analitycznych? W oparciu o pieniądze klientów funduszy
(Research Payment Account lub Commssion Sharing
Arrengements) czy firm zarządzających płacących
bezpośrednio ze swoich środków?
 Potencjalne obniżki stawek prowizji maklerskich od
transakcji a pokrycie analityczne spółek małych i
średnich?
Zaproszeni do panelu (w kolejności alfabetycznej):
Agnieszka Gontarek - Prezes Zarządu BondSpot S.A.; Ewa
Małyszko – Prezes Zarządu, PKO PTE; Remigiusz Nawrat –
Wiceprezes Zarządu, PKO TFI; prof. dr hab. Leszek
Pawłowicz – Dyrektor, Gdańska Akademia Bankowa,
Uniwersytet Gdański;
Marcin Żółtek - Prezes Zarządu, PTE PZU S.A.
 Wpływ MiFID II na dystrybucję jednostek funduszy
inwestycyjnych.
 Czy Polska będzie miała swobodę w implementacji
regulacji lub dyrektywy? Implementacja a etap rozwoju
i potrzeby polskiego rynku polskiego.
 Koszty przekazywania informacji.
Zaproszeni do panelu (w kolejności alfabetycznej):
Dariusz Kułakowski – Członek Zarządu, Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.; Maciej Kurzajewski – Z-ca
Dyrektora
Departamentu
Firm
Inwestycyjnych
i
Infrastruktury Rynku Kapitałowego, Komisja Nadzoru
Finansowego; Marcin Obroniecki – Z-ca Dyrektora
Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo
Finansów; Szymon Ożóg – Dyrektor Zarządzający, Haitong
Bank S.A. Oddział w Polsce; Krzysztof Polak – Dyrektor, Biuro
Maklerskie Alior Bank S.A., Krzysztof Prasał – Prezes
Zarządu, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z.o.o.; Piotr
Żochowski – Prezes Zarządu, PKO TFI.
Moderator: Piotr Sobków – Członek Zarządu, Izba Domów
Maklerskich.
SALA C
17:45 – 18:00 – Prezentacja Firmy LIST Polska
18:00 – 18:15
Przerwa kawowa
SALA B
18:15 – 19:15 - CZY POLSKI RYNEK INSTRUMENTÓW CFD
JEST BEZPIECZNY W PERSPEKTYWIE JEGO UCZESTNIKÓW I
CZY WYMAGA KOLEJNYCH REGULACJI? – panel
dyskusyjny.
SALA C
18:15 – 19:15 - PRZYSZŁOŚĆ IPOs NA GPW W KONTEKŚCIE
ZMIENIAJĄCYCH SIĘ TRENDÓW NA RYNKACH
KAPITAŁOWYCH – panel dyskusyjny.
Wprowadzenie do dyskusji: Marek Wołos – Ekspert Izby
Domów Maklerskich ds. rynków OTC instrumentów
pochodnych.
Wprowadzenie do dyskusji: Paweł Czupryna - Dyrektor, CC
Group Sp. z o. o.
Zakres tematyczny:
Zakres tematyczny:
 Obecna sytuacja rynku instrumentów CFD w Polsce –
wzrost czy spadek popularności?
 Przyszłość rynku. Szanse rozwoju w połączeniu z
bezpieczeństwem inwestorów.
 Polskie, a zagraniczne firmy inwestycyjne. Przewagi i
nierówności. Postrzeganie firm inwestycyjnych,
działających na rynku OTC przez KNF i ESMA.
 Nieuczciwa reklama na rynku OTC.
 Profil inwestora i ryzyko na rynku cfd. Wielkość i skala
rynku.
 Wizerunek, postrzeganie i przyszłość rynku w Polsce.
 Jak walczyć z nieuczciwymi ofertami tych usług?
 Jak przeciwdziałać nielegalnej konkurencji.
Zaproszeni do panelu (w kolejności alfabetycznej):
Piotr Cieślak – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie
Inwestorów Indywidualnych; Sławomir Panasiuk –
Wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A.; Jan Szewczak – Poseł na Sejm,
Przewodniczący
Podkomisji
Stałej
ds.
Instytucji
Finansowych, Sejm RP; Maciej Kurzajewski – Z-ca
Dyrektora Departamentu
Firm Inwestycyjnych i
 Czy opłaca się być spółką giełdową? Dlaczego mało
spółek chce iść na giełdę – jak to zmienić?
 Rola relacji inwestorskich i ładu korporacyjnego w
budowaniu zaufania do spółek giełdowych. Jak
poprawić IR wśród obecnych spółek notowanych na
GPW?
 Zainteresowanie polskich spółek dual-listingiem
zagranicznym. One off czy początek trendu?
 Polska liderem regionu a jednak nie potrafimy
przyciągać nowych zagranicznych spółek na GPW.
 Kto powinien płacić za pokrycie analityczne małych
spółek? DM, GPW czy sama spółka? Jak to jest na
innych rynkach?
 Czy koniec dużych debiutów a początek małych
debiutów to problem dla Domów Maklerskich?
 95% spółek notowanych na GPW to spółki o kapitalizacji
poniżej 500 mln EUR. Czy GPW może być europejską
giełdą małych i średnich spółek zamiast nosić tytuł mało
znaczącego lidera CEE?
Zaproszeni do panelu (w kolejności alfabetycznej):
Paweł Homiński - Członek Zarządu, Noble Funds
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; Mirosław
4
Infrastruktury Rynku Kapitałowego, Komisja Nadzoru
Finansowego; Marcin Wenus – Wiceprezes Zarządu,
Fundacja FxCuffs - Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych;
Marek Wołos – Ekspert Izby Domów Maklerskich ds.
rynków OTC instrumentów pochodnych; Jakub Zabłocki –
Prezes Zarządu, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
Kachniewski – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów
Giełdowych; Sebastian Młodziński – Prezes Zarządu, XTPL
S.A.; Krzysztof Urbanowicz – Prezes Zarządu, ELZAB S.A.;
Robert Wąchała – Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu,
Komisja Nadzoru Finansowego.
Moderator: Robert Stanilewicz – dziennikarz ekonomiczny.
Moderator: Przemysław Tychmanowicz – dziennikarz
Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet.
SALA C
19:15 – 19:30 – PODSUMOWANIE XVII KONFERENCJI IZBY
DOMÓW MAKLERSKICH
19:30 – 20:15
Przerwa
20:15 – Kolacja w Hotelu BUKOVINA (sala plenarna)
NIEDZIELA, 12 MARCA 2017 r.
07:00 – 11:00
Śniadanie
11:00 – 12:00
Wymeldowanie i wyjazd uczestników konferencji
5
Download