Harmonogram obrad - Izba Domów Maklerskich

advertisement
Harmonogram obrad
28 listopada (piątek)
16:00 - 16:15
Otwarcie obrad
Małgorzata Ostrowska – Poseł na Sejm RP
Jacek Socha – Przewodniczący KWPiG
Maria Dobrowolska - Prezes Zarządu IDM
16:15 - 17:30
Sytuacja i rola podstawowych instytucji polskiego rynku kapitałowego wobec
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
prowadzący
Maria Dobrowolska - Prezes Zarządu IDM
uczestnicy panelu:
Jacek Socha – Przewodniczący KWPiG
Zakres uprawnień Komisji na tle nowelizacji ustawy Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi
Elżbieta Pustoła - Prezes Zarządu KDPW
Aktualny stan realizacji strategii rozwoju KDPW w świetle akcesji Polski do UE
Wiesław Rozłucki - Prezes Zarządu GPW
Aktualny stan realizacji strategii rozwoju GPW w świetle akcesji Polski do UE
Janusz Czarzasty – Prezes Zarządu CeTO SA
Publiczny rynek długu na CeTO.
Dostęp domów maklerskich i innych instytucji finansowych do pozagiełdowego
rynku regulowanego.
Współpraca strategiczna CeTO SA z MTS S.p.A. – liderem europejskiego rynku
obligacji.
29 listopada 2003 r. (sobota)
Zmiana ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
- priorytety uczestników rynku
Implementacja prawa europejskiego a zapewnienie zachowania odpowiedniej
pozycji konkurencyjnej podmiotów działających obecnie w Polsce.
10:00- 10:30
Wystąpienie Ministra Igora Chalupca
10:30 - 11:45
I. Domy maklerskie - profesjonalni pośrednicy w inwestowaniu na rynku
kapitałowym – dyskusja priorytetów:
Zakres czynności wykonywanych przez domy maklerskie.

System odwołań od decyzji administracyjnych.

Ograniczenie przymusu rynku regulowanego.
Udział przedstawicieli domów maklerskich w organach nadzorczych
instytucji rynku kapitałowego.

Organizacja zrzeszająca domy maklerskie - samoregulacja.


prowadzący
Jacek Jaszczołt - Wiceprezes Zarządu IDM, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego
AmerBrokers SA
uczestnicy panelu:
Maria Dobrowolska - Prezes Zarządu IDM, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego
Polonia Net SA
Michał Kulesza - Profesor, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego
Marek Szuszkiewicz - Dyrektor Departamentu Domów Maklerskich KPWiG
Michał Stępniewski - Radca Przewodniczącego KPWiG
Grzegorz Nichthauser - Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Produktów, Dom
Maklerski Banku Handlowego SA
12:00 - 13:30
II. Płynny, dostępny i bezpieczny rynek


Ułatwienie pozyskiwania kapitału poprzez rynek kapitałowy.
Zasady obrotu znacznymi pakietami akcji spółek publicznych.
 Koszty dostępu do rynku.

Obligatoryjność IDM.
 Rola maklera na rynku kapitałowym.
prowadzący
Maria Dobrowolska - Prezes Zarządu IDM, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego
Polonia Net SA
uczestnicy panelu:
Dariusz Malesa - Z-ca Dyrektora Departamentu Domów Maklerskich KPWiG
Marek Słomski – Prezes Zarządu ING Securities SA
Jan Kuźma – Członek Zarządu IDM, Dyrektor BDM PKO BP
Waldemar Markiewicz – Członek Zarządu IDM, Prezes Zarządu DB Securities
SA
Tomasz Orlik – Członek Zarządu IDM, Wiceprezes Zarządu Pioneer Pekao
Investment Management SA
13:30 - 14:00
Zakończenie części merytorycznej konferencji.
Podsumowanie obrad.
Małgorzata Ostrowska – Poseł na Sejm RP
Igor Chalupec - Wiceminister Finansów
Jacek Socha – Przewodniczący KWPiG
Maria Dobrowolska - Prezes Zarządu IDM
Prawodawstwo Unii Europejskiej a polski rynek kapitałowy
1. System przyjmowania regulacji prawnych w UE
2. Zapisy dyrektyw i stan prac na nowymi dyrektywami UE, mającymi wpływ na
przyszły kształt polskiego rynku kapitałowego
- projekt dyrektywy w sprawie usług inwestycyjnych i rynków regulowanych
(rynków instrumentów finansowych),
prowadzący
Marek Szuszkiewicz - Dyrektor Departamentu Domów Maklerskich KPWiG
uczestnicy panelu:
Maria Dobrowolska - Prezes Zarządu IDM
Bartosz Drabikowski – Z-ca Dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych
Ministerstwa Finansów
Ewa Mazurkiewicz – Departament Domów Maklerskich KPWiG
Edmund Kozak – Dyrektor Biura IDM .................
Download