Warszawa, 8 października, 2016 ETYKA I

advertisement
ETYKA
Warszawa, 8 października, 2016
ETYKA I PRZESTĘPSTWA NA
RYNKU FINANSOWYM
Krzysztof Jajuga
Warszawa, 8 października, 2016
ETYKA
ROZPORZĄDZENIE KNF
Etyka i przeciwdziałanie przestępstwom na rynku kapitałowym
• 4.1. Etyka
• 4.1.1. Obowiązki doradcy wobec pracodawcy
• 4.1.2. Obowiązki doradcy wobec klienta
• 4.1.3. Zasady przygotowania rekomendacji i decyzji inwestycyjnych
• 4.1.4. Zasady zarządzania portfelem
• 4.1.5. Zasady korzystania z różnych źródeł informacji
• 4.1.6. Jawność konfliktów
• 4.1.7. Przyjmowanie dodatkowych korzyści materialnych
• 4.1.8. Zachowanie tajemnicy zawodowej oraz poufność informacji
• 4.1.9. Doradca a środki masowego przekazu
• 4.2. Ochrona danych osobowych
• 4.3. Przestępstwa giełdowe
• 4.4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Warszawa, 8 października, 2016
ETYKA
KODEKS DOBREJ PRAKTYKI DOMÓW MAKLERSKICH
Preambuła
Postanowienia ogólne
Zasady postępowania domów maklerskich w stosunkach z
klientami
Zasady postępowania pracowników domów maklerskich
Zasady przekazywania informacji o usługach domu maklerskiego
oraz prowadzenie działań reklamowych i marketingowych
Zasady wzajemnych stosunków pomiędzy domami maklerskimi
Dom maklerski a inne podmioty
Naruszenie zasad kodeksu i komisja etyki
Postanowienia przejściowe i końcowe
Warszawa, 8 października, 2016
ETYKA
ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ MAKLERÓW I
DORADCÓW (18.10.2014)
Zasady ogólne
Obowiązki wobec pracodawcy
Obowiązki wobec klienta
Raporty badawcze, rekomendacje inwestycyjne oraz publikacje
Tajemnica zawodowa i informacje poufne
Konflikt interesów
Obrót instrumentami finansowymi na własny rachunek
Stosunki koleżeńskie
Działalność na rzecz Związku Maklerów i Doradców
Stosunki między maklerami i doradcami a organami Związku
Maklerów i Doradców
Warszawa, 8 października, 2016
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
ETYKA
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych
Warszawa, 8 października, 2016
PRZESTĘPSTWA GIEŁDOWE
ETYKA
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi
Dział VIII
Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów
Warszawa, 8 października, 2016
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I
FINANSOWANIU TERRORYZMU
ETYKA
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r.
ETYKA
Warszawa, 8 października, 2016
DZIĘKUJĘ !!!!!!
Download