Dr Marta Soniewicka - Wydział Prawa i Administracji UJ

advertisement
Dr Marta Soniewicka
Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
[email protected]
Dyżur: środy, godz. 16-17, pok. 303, ul. Bracka 12
Etyka i bioetyka prawnicza
Główne wyzwania moralne dla prawa początku 21 wieku
Semestr letni 2012
(sala 219, Olszewskiego 2; środy 13:45-16)
Spis zagadnień
I. Rozumowania i sądy moralne
1. Etyka a moralność
2. Bioetyka
3. Racje i motywy działań moralnych
4. Problem uzasadnienia norm moralnych
5. Koncepcja natury człowieka
6. Powinność, odpowiedzialność
7. Rola prawa (paternalizm prawniczy, tolerancja)
II. Główne nurty współczesnej etyki
1. Maksymalizacja użyteczności (utylitaryzm)
2. Uprawnienia i wolności (libertarianizm vs. liberalizm Rawlsowski; możliwości
Sena)
3. Obowiązki (deontologia kantowska)
4. Cnoty (współczesny arystotelizm)
III. Tortury i terroryzm
IV. Sprawiedliwość w czasach globalizacji
1. Formalna, materialna, proceduralna
2. Sprawiedliwość naprawcza, zemsta
3. Zasługi
4. Potrzeby
5. Uczciwe ceny?
6. Obowiązek pomocy bliskim i obcym
7. Ruch oburzonych
V. Odpowiedzialność korporacji – wyzysk, katastrofy ekologiczne itp.
1. Etyka biznesu
2. Filantropia
3. Odpowiedzialność i rozliczalność korporacji
VI. Dyskryminacja
1. Pojęcie
2. Akcje afirmatywne (polityka preferencji)
3. Równość
4. Społeczeństwo ślepe na kolory
5. Społeczeństwo ślepe na płeć
1
VII.
Genetyka kliniczna
1. Dyskryminacja genetyczna
2. Eugenika
3. Udoskonalanie natury ludzkiej
4. Prywatność genetyczna
VIII. Prokreacja medycznie wspomagana, przerywanie ciąży
1. Zapłodnienie in vitro, prawny status embrionów
2. Macierzyństwo zastępcze – problem macierzyństwa
3. Banki spermy – problem ojcostwa
4. Przerywanie ciąży
5. Genetyczne testy reprodukcyjne (badania prenatalne, prekoncepcyjne)
6. Szkoda przez urodzenie
IX. Prawo do zdrowia
1. Dystrybucja usług medycznych
2. Dostępność tanich leków dobrej jakości
3. Epidemie – przymusowe kwarantanny, szczepienia
4. Dawcy organów, transplantacje
X. Eutanazja, uporczywa terapia, opieka paliatywna
XI. Swoboda wypowiedzi, swoboda ekspresji
1. Penalizacja zaprzeczania zbrodniom ludobójstwa (kłamstwo oświęcimskie)
2. Obrażanie uczuć religijnych, obrażanie narodu
3. Pornografia
XII. Prawa zwierząt
Warunki zaliczenia przedmiotu:
 Egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru) z omawianych zagadnień
(podstawą wykłady)
 Dla chętnych (nieobowiązkowo): możliwość zaliczenia przedmiotu pracą
zaliczeniową, jeśli zostanie oceniona na 5 lub 4,5; prace zaliczeniowe na ocenę 4 i 3,5
dają możliwość egzaminu ustnego; prace zaliczeniowe na ocenę 3 dają dodatkowe 3
punkty na egzamin. Warunki złożenia pracy zaliczeniowej:
 Egzamin w formie pracy zaliczeniowej dotyczy tylko studentów
uczestniczących w wykładach
 Praca na jeden z tematów poruszanych na zajęciach (temat musi być
skonsultowany i zatwierdzony przez prowadzącego do 15.04.2012)
 Konstrukcja pracy: omówienie jakiegoś trudnego przypadku ilustrującego
problemy omawiane na zajęciach, przedstawienie dylematu oraz argumentacji
etycznej i prawnej
 Praca złożona u prowadzącego (w formie elektronicznej i w formie wydruku)
do 15.05.2012
 Objętość: 10000-12000 znaków ze spacjami; czcionka Times New Roman 12,
odstęp 1,5; przypisy na końcu strony, bibliografia na końcu pracy
 Oprócz tematów z zajęć możliwe też prace związane z następującymi
tematami:
1. Karanie, kara śmierci
2. Religia i państwo
3. Związki partnerskie
4. Komórki macierzyste, badania na embrionach
5. Seksualność (prostytucja, homoseksualizm) a prawo
6. ACTA – spór o wolność w Internecie czy o wolność piractwa
7. Żywność modyfikowana
8. Obywatelskie nieposłuszeństwo
2
Download