zgłoszenie zajęć - Instytut Psychologii

advertisement
INSTYTUT PSYCHOLOGII
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ZGŁOSZENIE ZAJĘĆ
2017/2018
Prowadzący: Prof. dr hab. Roman Ossowski
Rodzaj zajęć: wykład monograficzny
Wymiar godzinowy: 15 w.
Rok: IV
Semestr: VIII
Typ studiów: stacjonarne
Tytuł zajęć: Etyka w polityce społecznej
Podstawowe zagadnienia:
1.Człowiek jako podmiot i przedmiot polityki społecznej. Etyczny wymiar polityki
społecznej.
2. Wprowadzenie do etyki. Główne doktryny ekonomiczne w polityce społecznej.
3. Polityka społeczna jako nauka o kwestiach społecznych. Teorie etyczne.
4.Doktryny polityki społecznej – liberalizm, socjalizm, konserwatyzm, agraryzm,
doktryna społeczna Kościoła.
5. Wybrane kwestie polityki społecznej o charakterze podmiotowym – rodzina, dziecko,
niepełnosprawni, ludzie starzy. Etyka życia publicznego
6. Wybrane kwestie polityki społecznej o charakterze przedmiotowym – ubóstwo,
bezrobocie, edukacja, kwestie mieszkaniowe, zdrowie, migracje, ekokwestia, patologie
społeczne. Problem sprawiedliwości społecznej. Problem społecznego wykluczenia.
Literatura:
Auleytner J. (2000). Polityka społeczna. Teoria i organizacja. Warszawa: Wyd. WSP
TWP.
Głąbicka K. Brewiński M. (red.) (2008). Wokół polityki społecznej. Warszawa: Wyd.
WSP TWP.
Tejchman, J.(2002). Etyka społeczna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza
Wymagania wstępne: Brak
Warunki i forma zaliczenia: pełne uczestnictwo oraz pozytywny
sprawdzian pisemny
Data:
23.03.2017
Podpis:
prof. R. Ossowski
Download