Reklama

advertisement
. najważniejsze poglądy następujących filozofów / etyków: a) Sokrates twórca etyki zło jako skutek
braku wiedzy; najwyższe dobro człowieka - cnota;
cnota jest czymś nabytym b) Arystoteles podstawowy cel - szczęście (działanie właściwe
człowiekowi, czyli działania rozumne)
warunek rozumnego życia - dysponowanie cnotami ( dianoetycznymi - intelektualnymi i etycznymi
-praktycznymi) zasada złotego środka - nie ignorować żądz, ale też nie może się im
podporządkowywać, nie może im ulegać. Jego działanie ma być umiarkowane, ale ma jednocześnie
przynosić mu przyjemność. Żądze muszą zostać zaspokojone, ale w sposób umożliwiający
harmonijny rozwój także rozumnej części duszy, która to dusza powinna oprócz nabywania wiedzy
kultywować również umiejętności panowania nad żądzami, poprzez silną wolę, odwagę i rozsądek.
przyjaźń jako podstawa życia społecznego c) Epikur (hedonizm) hedonizm umiarkowany:
szczęście polega na doznawaniu przyjemności
każda przyjemność jest z natury, ale nie każda jest godna wyboru
każda przykrość jest złem, ale nie każdej trzeba unikać d) Immanuela Kanta (imperatyw
kategoryczny, etyka obowiązku) uzasadnienie słuszności czynów człowiek powinien szukać w sobie
poczucie obowiązku, a nie ze strachu przed konsekwencjami
imperatyw kategoryczny - postępuj wedle tej zasady, do której mógłbyś jednocześnie chcieć, by
stała się prawem powszechnym e) F. Nietzschego (moralność ludzi słabych i silnych) wartości są
względne
dwa rodzaje moralności - ludzi słabych (niewolników) jako użyteczność
- ludzi silnych (panowie) jako godność, dzielność, rozwój
f) J. Benthama i J. S. Milla (utylitaryzm) utylitaryzm hedoniczny brak różnic jakościowych między
przyjemnościami
wymiary przyjemności (intensywność, czas trwania, pewność, bliskość, płodność, czystość, zasięg)
przyjemności są zróżnicowane jakościowo
(…)
… i rozsądek.
przyjaźń jako podstawa życia społecznego c) Epikur (hedonizm)
hedonizm umiarkowany:
szczęście polega na doznawaniu przyjemności
każda przyjemność jest z natury, ale nie każda jest godna wyboru
każda przykrość jest złem, ale nie każdej trzeba unikać
d) Immanuela Kanta (imperatyw kategoryczny, etyka obowiązku)
uzasadnienie słuszności czynów człowiek powinien szukać w sobie
poczucie obowiązku…
Przykładowe pytania na egzamin - etyka
Etyka w kontekście nauk filozoficznych
Rozumienie szczęścia - wykład
Społeczna odpowiedzialnosc biznesu-ściąga
Etyka oraz Etyka biznesu podstawy
etyka biznesu-notatki z wykladów
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
Create flashcards