Prezentacja - TNBSP Bielsko

advertisement
„Wszelka praca wykonywana
z zamiłowaniem jest szczęściem,
ale gdy do pracy włączy się miłość,
wtedy nie ma nic szczęśliwszego
na świecie”
Andre Maurois
ETYKA ZAWODOWA
NAUCZYCIELA
BIBLIOTEKARZA
A ZASADY
SAVOIR - VIVRE
Etyka: to nauka zajmująca się
praktycznym postępowaniem człowieka,
jego odniesieniem do dobra, a także
takimi zagadnieniami jak:
powinność moralna, sumienie.
Koncentruje się głównie na wartościach
moralnych naszego postępowania.
Już Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu”
pisał:
„Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą.
Niełatwą, bo nie na tem kończy się, jak nogą
Zręcznie wierzgnąć,
z uśmiechem witać lada kogo,
Bo taka grzeczność modna zda się kupiecką,
Ale nie staropolska, ale nie szlachecka”...
Savoir –vivre: czyli, tłumacząc z języka
francuskiego, umiejętność dobrego zachowania,
postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych
złożonych sytuacjach. Najogólniej można
stwierdzić, że zasady savoir – vivre to:
uśmiech, życzliwość, punktualność,
dyskrecja oraz lojalność.
Etyka gromadzenia i uzupełniania zbiorów:
obejmuje zagadnienia odpowiedzialności moralnej
bibliotekarzy za staranne kompletowanie
materiałów bibliotecznych, zgodnie z profilem
biblioteki i potrzebami czytelników.
Etyka opracowania zbiorów:
oznacza konieczność szybkiego i dogodnego
ujawniania czytelnikom zawartości
księgozbioru.
Etyka przechowywania dokumentów:
powierzonych bibliotece do dalszego
przekazywania, polegającą na właściwym
rozmieszczeniu zbiorów, przygotowaniu ich
do przetrwania przez wiele lat oraz
zabezpieczeniu przed zniszczeniem
lub uszkodzeniem.
Etyka udostępniania zbiorów:
polega na stworzeniu czytelnikom korzystnych
warunków do czytania w bibliotece
i poza nią oraz zapewnienie:
a) jednakowych możliwości dostępu do książek
np. poprzez zapobieganie przetrzymywania ich
i możliwość szybkiego zamawiania;
b) prawidłowego funkcjonowania wypożyczeń
międzybibliotecznych;
c) odpowiedniego zaopatrzenia w księgozbiory
podręczne oraz duży wybór czasopism fachowych
i bieżących;
d) sprawnej i życzliwej obsługi;
e) kompletnego poradnictwa na zadawalającym
poziomie.
Etyka informacji naukowej:
wymaga od bibliotekarzy wysokiego
poziomu własnej wiedzy, orientacji
w piśmiennictwie niemal z każdej
dziedziny oraz dbałość o warsztat
bibliograficzno – informacyjny
w formie tradycyjnej i komputerowej.
Wyróżniać się wysokim poziomem etycznym,
kulturą osobistą, klasą,
jak również łatwością w nawiązywaniu
kontaktów, pogodnym usposobieniem,
Dążyć do mistrzostwa w zawodzie
doskonaląc swój warsztat pracy,
stale się dokształcając,
Aktywnie uczestniczyć
w życiu kulturalnym biblioteki
oraz szkoły,
Być dokładnym, systematycznym,
zorganizowanym, otwartym na
innowacje i eksperymenty,
Dbać o funkcjonalność,
estetykę, porządek,
Przejawiać dużą aktywność
i inicjatywę w realizowaniu
powierzonych zadań,
Dobrze znać swoje zbiory,
dbać o ich jakość,
odpowiednie wykorzystanie,
konserwację,
Cieszyć się zaufaniem uczniów,
spełniając rolę powiernika,
Pomagać w rozwiązywaniu
problemów, służyć dobrą radą,
Troszczyć się o rangę biblioteki w
swoim środowisku, wysoki standard
jej wyposażenia,
Zaspokajać potrzeby czytelników
podporządkowując im wszystkie swoje
zawodowe poczynania i przedsięwzięcia.
Opracowała:
Alina Grabna
Gimnazjum nr 5 im. M.Reja
w Częstochowie
Download