otwórz

advertisement
załącznik nrXII/10
DEKLARACJA DOTYCZĄCA WOLI UCZESTNICTWA CÓRKI/SYNA*
W ZAJĘCIACH Z RELIGII/ETYKI
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku
(Dz. U. 1992.36.155 z póź. Zm.) w sprawie warunków i sposobów organizowania nauki
religii w publicznych przedszkolach i szkołach oświadczam, że moja córka/ mó/syn
………………………………………………………….………………………………………..
imię i nazwisko ucznia

będzie uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu „religia”*

będzie uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu „etyka”*

będzie uczestniczyć w zajęciach z przedmiotów „religia” i „etyka”*

nie będzie uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu „religia” oraz etyka”*
.....................................................................
podpis rodziców/ prawnych opiekunów
Uwaga: Deklaracja obowiązuje w okresie nauki w szkole.
* właściwe podkreślić
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards