Podstawy Zarządzania

advertisement
Podstawy Zarządzania
Wykłady
Ewa Markowska
...znamy tylko dwa rodzaje
firm:
te, które się zmieniają
i te, które już nie istnieją...
PROGRAM ZAJĘĆ – 30 godzin
Główne obszary zarządzania organizacjami w gospodarce
rynkowej – główne obszary, 6 h
Zarządzanie i przywództwo – role menedżerów, 4h
Zespoły pracownicze – budowa i kierowanie, 16 h:
1.
2.
3.







zespół główne cechy,
warunki skutecznego działania zespołów,
budowa zespołu - dobór członków, lider i pozostałe role w
zespole,
komunikacja jako narzędzie oddziaływania,
ocenianie i motywowanie,
rozwój kompetencji zespołu,
rozwiązywanie konfliktów.
PROGRAM ZAJĘĆ – 30 godzin
4. Kultura organizacyjna - 4h
Literatura:
M. Armstrong, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wolters Kluwer,
Kraków 2008
Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, WAiP,
Warszawa 2008
R. Rutka, P.Wróbel /red./, Organizacja zachowań zespołowych,
PWE, Warszawa 2012
oraz czasopisma: Personel i zarządzanie, Harvard Biznes Review
Warunki zaliczenia przedmiotu


Kolokwium zaliczeniowe
Indywidualne prace zaliczeniowe
Kontakt:

Konsultacje:
–
–



Poniedziałek 12:00-13:00
wtorek 10:00-11:00
pok.314, Wydział Zarządzania UG
Tel. 058 523 1310
[email protected]
Download