B2C Baza klientów 1 - Vis a Vis Marketing Services

advertisement
B2C Baza klientów 1
Charakterystyka bazy
Baza Klientów indywidualnych domów wysyłkowych, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych
osobowych i wysyłkę materiałów reklamowych. Dane są zbierane od 2004 roku.
Punktem wyjścia było przejęcie bazy danych jednego z polskich domów wysyłkowych oraz
systematyczna rozbudowa bazy oraz jej permanentna aktualizacja w trakcie akcji telemarketingowych
oraz mailingowych.
MoŜliwe kanały dotarcia na bazie - direct mail, telemarketing.
Potencjał bazy
Łączna liczba rekordów aktywnych i nieaktywnych: 1 493 900.
- 88% bazy stanowią kobiety
- 12% bazy stanowią męŜczyźni
Kryteria selekcji bazy
Wiek, płeć, nr telefonu stacjonarnego, dane dotyczące regionu (selekcja po nazwach miejscowości,
kodach pocztowych, województwach, wielkości miast, strefach numeracyjnych), rozmiary konfekcyjne,
dane dotyczące aktywności konsumenckiej (multibuyers), pojedyncza numeracja domów (domki
jednorodzinne), informacja o aktualności bazy.
Aktualność i gwarancja poprawności rekordów
Gwarancja aktualności adresów wynosi 95%
Gwarancja aktualności danych teleadresowych wynosi 90%.
Warunki płatności
Cena uzaleŜniona od wielkości zamówienia i kryteriów selekcji – wycena indywidualna.
Stała opłata za przygotowanie bazy 200 PLN
Minimalna wielkość zamówienia 5000 rekordów
PowyŜsze ceny nie zawierają podatku VAT.
Do cen naleŜy doliczyć podatek VAT 22%.
100% przedpłaty przed przekazaniem bazy
Warunki dostawy
Forma dostawy: e-mail, FTP.
Termin dostawy: do 4 dni roboczych od daty zamówienia i otrzymaniu przedpłaty.
Vis-a-vis Marketing Services, ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa,
tel. 022 392 83 91, kom. 509 361 697,
[email protected] www.visavis-marketing.eu
Download