Instytut Ochrony Przyrody PAN

advertisement
Instytut Ochrony Przyrody PAN
 Jednostka interdyscyplinarna podlegająca II
Wydziałowi Nauk Biologicznych PAN. Posiada
uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk
biologicznych, zatrudnia 40 pracowników
naukowych
 Utworzony jako Zakład Ochrony Przyrody PAN na
przełomie lat 1952/1953. Założycielem i
pierwszym kierownikiem był prof. dr Władysław
Szafer
 Zakład uzyskał status Instytutu w roku 1993, od
2000 r. w nowej siedzibie przy Al. Mickiewicza 33
Instytut Ochrony Przyrody PAN
 struktura organizacyjna: 6 zakładów (w tym
Zakład Bioróżnorodności), laboratoria
chemiczne i genetyczne, specjalistyczna
biblioteka oraz 3 stacje terenowe - Tatrzańska
w Zakopanem, Dolnośląska we Wrocławiu i
Bieszczadzka w Suchych Rzekach
 trzy wydawnictwa: Ochrona Przyrody (obecnie
Nature Conservation, Studia Naturae, Chrońmy
Przyrodę Ojczystą
Instytut Ochrony Przyrody PAN
Główne kierunki działalności to badania z zakresu ekologii i biologii
konserwatorskiej (conservation biology) oraz geologii i geomorfologii
 Tworzenie naukowych podstaw ochrony przyrody i środowiska
przyrodniczego (prace dotyczą głównie perspektyw ochrony
dziedzictwa przyrodniczego w rozwoju zrównoważonym oraz
zagadnień ochrony różnorodności biologicznej realizowanej na
poziomie populacyjnym, gatunkowym i ekosystemowym)
 Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, poczynając od naukowej
ewidencji taksonów, diagnoz i klasyfikacji (m.in. bazy danych gatunków
zagrożonych, „czerwone listy” i „czerwone księgi”), a kończąc na
eksperymentalnym wdrażaniu nowych koncepcji i metod ochrony
gatunkowej (m.in. restytucja endemicznej warzuchy polskiej Cochlearia
polonica i zagrożonego niepylaka apollo Parnassius apollo)
 Badania ekosystemów i fizjocenoz wrażliwych (doliny rzeczne, murawy
kserotermiczne, formacje górskie), geosystemów i opracowania
strategii ich ochrony
Instytut Ochrony Przyrody PAN
Krajowa Sieć Obszarów Chronionych
 Dane udostępnione w ramach GBIF
 1380 gatunków
 11 627 rekordów
Instytut Ochrony Przyrody PAN
Płazy i Gady Polski




Dane aktualnie wprowadzane do bazy danych
18 gatunków płazów
9 gatunków gadów
Ok. 30 000 rekordów
Instytut Ochrony Przyrody PAN
Trzmiele i Motyle Karpat




Wersja cyfrowa w SQL Serwer
45 gatunków trzmieli
142 gatunki motyli
35 000 rekordów
Instytut Ochrony Przyrody PAN
Czerwona Księga Bezkręgowców Polski
 Wersja analogowa (w druku)
 236 gatunków
 Ok. 20 000 rekordów
Download