Baza danych (MySQL) HTML I CSS PHP

advertisement
Tworzenie systemu informacyjnego w oparciu o:



MySQL (Baza danych)
HTML (Interfejs użytkownika jako strona WWW – formularze)
PHP (Język skryptowy umożliwiający przesyłanie danych: MySQL – strona WWW)
Baza danych (MySQL)
Proszę zapoznad się ze składnią poleceo:






Create table – tworzenie tabel
Drop table – usuwanie tabel
Insert – dodawanie rekordów
Delete – usuwanie rekordów
Update – aktualizowanie (modyfikowanie) rekordów
Select – wyświetlanie wybranych informacji
http://dev.mysql.com (SQL Statement Syntax -> Data Definition Statements oraz Data Manipulation
Statements)
HTML I CSS
HTML – język opisu stron internetowych; CSS – kaskadowe arkusze stylów



Budowa stron internetowych (wymagane elementy, m. BODY)
Zastosowanie kaskadowych arkuszy stylów
Elementy stron WWW:
o Elementy blokowe: DIV
o Tabele
o Formularze
o Kolory
http://webmaster.helion.pl/
PHP
Proszę zapoznad się ze składnią języka PHP





Definicja zmiennych
Przypisanie wartości zmiennym
Instrukcje sterujące wykonaniem programu – pętle, instrukcje warunkowe
Wywoływanie (użycie) funkcji – nazwa funkcji, argumenty wywołania
Klasy i obiekty
http://webmaster.helion.pl/ (Kurs PHP -> PHP jako język programowania, Obsługa formularzy,
Programowanie obiektowe)
Download