Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i

advertisement
Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe
Osiągnięcia uczniów będą sprawdzane za pomocą:
• ustnych i pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności,
• testów osiągnięć szkolnych,
Podczas oceniania będzie zwracana uwaga na praktyczne wykorzystanie wiadomości i umiejętności, w
sytuacjach typowych i wymagających rozwiązywania problemów.
Sposoby pozyskiwania ocen w ocenianiu bieżącym W ocenianiu bieżącym przewidziano:
• sprawdziany praktyczne,
• kartkówki sprawdzające wiadomości z ostatnich zajęć,
• oceny z aktywności,
• oceny z obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń.
Pozytywną ocenę z przedmiotu otrzymuje uczeń, który z dwóch sprawdzianów pisemnych uzyskał
ocenę pozytywną. Oceny z kartkówek, referatów i aktywności brane są pod uwagę przy ocenach ze
sprawdzianów uniemożliwiających jednoznaczną ocenę ucznia.
Szczególna uwaga skierowana będzie na:
• stosowanie poznanych elementów i konstrukcji języka SQL do rozwiązywania zadań
praktycznych,
• wybór poprawnego wariantu rozwiązania danego problemu,
• poprawne definiowanie i rozumienie pojęć technicznych
• posługiwanie się słownictwem z dziedziny PHP, CSS, MySQL
• zrozumienie przepisów BHP i PPoż oraz ochrony środowiska
• Umiejętność korzystania z literatury technicznej
Ocena odpowiedzi wynikająca z wymienionych wymagań:
 ocenę celującą otrzymuje osoba, która bezbłędnie opanowała materiał, wykroczyła poza
wiedzę zawartą w programie nauczania, bierze aktywny udział w lekcjach
 ocenę bardzo dobrą otrzymuje osoba, która potrafi zinterpretować bezbłędnie wszystkie
treści zawarte w programie nauczania, prezentuje znajomość materiału rzeczowego.
 ocenę dobrą otrzymuje osoba, której odpowiedzi są zgodne z treściami nauczania, wykazuje
dobrą znajomość zagadnień.
 ocenę dostateczną otrzymuje osoba, która poprawnie przyswoiła treści nauczania, wykazała się
opanowaniem zadowalającej ilości materiału rzeczowego, potrafi poprawnie zinterpretować i
wyjaśnić podstawowe pojęcia.
 ocenę dopuszczającą otrzymuje osoba, której odpowiedzi są chaotyczne, ubogie pod
względem doboru materiału rzeczowego i treści nauczania, ale nie ma w niej rażących błędów
rzeczowych. Uczeń musi osiągnąć łącznie 51% poprawnych odpowiedzi z testów egzaminu
zawodowego.
 ocenę niedostateczną otrzymuje osoba, której odpowiedzi są więcej niż w 60% niezgodne z
treściami programu nauczania lub całkowicie nie na temat, występują w niej rażące błędy
rzeczowe dowodzące nieznajomości podstawowych pojęć. Nie osiągnęła łącznie 51%
poprawnych odpowiedzi z testów egzaminu zawodowego.
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Przedmiot: Administrowanie baz danych
Kierunek: Technik informatyk
Numer programu nauczania:
1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny
Zakres materiału
Regulamin pracowni komputerowej, przepisy BHP
Podstawy HTML
Formularze i tabele
Formatowanie w CSS
Znaczniki w CSS
Klasy w CSS
Instalacja XAMPA
Podstawy PHP
Zmienne w PHP
Funkcje w PHP
Procedury w PHP
Tablice
Przesyłanie danych
Sesie w PHP
Wykorzystanie formularzy w PHP
Formularz zamówienia
Podstawy SQL
Tworzenie bazy na przykładzie MyAQL
Tworzenie tabel na przykładzie MySQL
Składnia języka SQL używana przy tworzeniu tabel
Klucz podstawowy i klucz obcy w instrukcji SQL
Powiązanie dwóch tabel kluczem podstawowym i obcym
Powiązania jeden do jednego, jeden do wielu w języku SQL
Powiązania jeden do jeden, jeden do wielu, wielu do wielu - praktyczne
zastosowania
Zapis powiązań w konsoli Mysql i PostgrSQL
Tabele łączące przy powiązaniach wielu do wielu
Kontrola spójności w obrębie kolumn
Instrukcje spójności w SQL służące do nakładania ograniczeń
Zależność między nakładaniem ograniczeń a spójnością bazy danych
Praktyczne przykłady nakładania ograniczeń na kolumny
dop
+
dst
dob
bd
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
Po opracowaniu ćwiczeń z poszczególnych działów uczniowie piszą sprawdziany obejmujące
następującą tematykę:
- podstawy języka HTML
- CSS
- instrukcje PHP
- funkcje w PHP
- tablice
- język SQL
- MySQL
- JavScript
Na zakończenie uczniowie piszą pracę zaliczeniową na uzgodniony z nauczycielem temat.
+
+
Download