Praktyczne wprowadzenie do relacyjnych baz danych

advertisement
Praktyczne wprowadzenie do relacyjnych baz danych
Podręcznik adresowany jest głównie do studentów wydziałów technicznych
i ekonomicznych wyŜszych uczelni. Zawarty w nim materiał wprowadza
Czytelnika w tematykę wykonania i zastosowania baz danych w systemie
Microsoft Office Access 2007, a takŜe w zagadnienia przeniesienia stworzonych wcześniej baz do systemu Microsoft SQL Server 2005.
W związku z tym w ksiąŜce podano szereg krótkich definicji, które poparto
licznymi przykładami i uzupełniono zadaniami do samodzielnego wykonania.
Czytelnikowi proponuje się zrealizowanie relacyjnej bazy danych, zaczynając od podstaw. Na utworzoną bazę danych składa się pięć połączonych ze sobą tabel, które wykorzystuje się w celu przechowywania danych
o osobach zamieszkujących w pewnym Domu Studenta. Bazę danych zaprojektowano tak, aby jak najbardziej szczegółowo odzwierciedlać rzeczywistość. Struktura tabel nie zawiera ograniczeń spowodowanych załoŜeniami dydaktycznymi. W celu ominięcia moŜliwych utrudnień autorzy zaproponowali wykonanie szeregu instrukcji wspomagających i uproszczających pracę z bazą danych. Przykładowo, wprowadzenie danych do tabel
o złoŜonej strukturze realizuje się za pomocą zbudowanych formularzy
o specjalnej postaci.
Na podstawie szczegółowo opisanych przykładów i bazujących na nich
zadań uŜytkownik buduje w rozdziałach 1-8 swoją bazę danych, zawierającą, poza wykonanymi tabelami, równieŜ róŜnego rodzaju formularze, kwerendy, raporty i makra.
W rozdziałach 9-11 rozwaŜane są standardowe instrukcje języka SQL
zaimplementowanego w Microsoft Office Access 2007.
W rozdziale 12 Czytelnik zapoznaje się z moŜliwością przeniesienia bazy
danych, utworzonej w środowisku Microsoft Office Access 2007, do systemu Microsoft SQL Server 2005. Ponadto pokazano tam sposób utworzenia
bazy danych w oknie Object Explorer programu SQL Server Management
Studio.
W rozdziale 13 przedstawiono zastosowanie języka Transact SQL,
w środowisku Microsoft SQL Server 2005, przy tworzeniu baz danych, tabel, widoków, zapytań SQL oraz procedur składowanych.
KaŜdy kolejny rozdział podręcznika opiera się na poprzednich. KaŜde
nowe pojęcie omawiane jest tylko raz, przy pierwszym zastosowaniu. Dzięki
takiemu podejściu Czytelnik opanowuje w miarę szybki i łatwy sposób
podstawowe pojęcia i techniki oraz składnię języka SQL, stosowane w bazach danych. Przedstawioną w ksiąŜce metodę autorzy sprawdzili w praktyce.
Download