SQL Server jako narzędzie analizy danych

advertisement
SZKOLENIA KSZTAŁCĄCE KOMPETENCJE INFORMATYCZNE,
ANALITYCZNE LUB ZAWODOWE
temat szkolenia
SQL Server jako narzędzie analizy danych
Cel realizacji szkolenia
Praktyczna nauka wykorzystania zaawansowanych narzędzi wchodzących w skład oprogramowania
Microsoft SQL Server do analizy danych. Przekazanie wiedzy dotyczącej architektury
i funkcjonalności systemów zarządzania bazami danych oraz hurtowniami danych. Przekazanie
wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego posługiwania się zapytaniami w języku SQL.
Wymagany stopień znajomości narzędzia
Szkolenie dedykowane osobom z podstawową lub średniozaawansowaną znajomością w zakresie
baz danych.
Kompetencje i umiejętności, które student może nabyć dzięki udziałowi
w proponowanym szkoleniu. Czego student może się nauczyć
Wiedza:
teoria z zakresu technologii przetwarzania i analizy danych, modeli baz danych,
podstaw OLTP i OLAP, procesów ETL, architektury hurtowni danych.
Umiejętności: tworzenia podstawowych zapytań SQL; filtrowania i sortowania danych;
grupowania i podsumowania danych; tworzenia podstawowych widoków,
procedur i funkcji w języku SQL; posługiwania się narzędziami do przetwarzania,
integracji i analizy danych oraz raportowania.
Kompetencje: samodzielnie korzysta z baz danych za pomocą dostępnych narzędzi lub języka
SQL; rozróżnia przetwarzanie transakcyjne danych od analitycznego; dostrzega
korzyści wynikające z prawidłowego doboru narzędzia analizy danych do
rozwiązania różnych problemów biznesowych.
Ramowy program – z uwzględnieniem metod pracy
1. Technologie przetwarzania i analizy danych: bazy danych, hurtownie danych, eksploracja
danych. Podstawy OLTP (On-Line Transaction Processing) i OLAP (On-Line Analytical
Processing). Przegląd oprogramowania na przykładzie SQL Server: moduły, usługi,
architektura, infrastruktura, funkcjonalność.
2. Modele baz danych i zapytania SQL: koncepcja, narzędzia i zastosowanie. Podstawowe
zapytania. Kwerendy, formatowanie, filtrowanie i sortowanie danych. Grupowanie
i podsumowania danych. Funkcje i zasady agregacji danych. Mechanizmy łączenia danych
z różnych tabel i źródeł.
3. Modyfikowanie danych: operacje wstawiania, aktualizacji i usuwania rekordów. Przetwarzanie
transakcyjne danych. Tworzenie widoków, procedur i funkcji w języku SQL. Zapytania złożone
i podzapytania.
4. Łączenie danych z różnych źródeł i usługi integracji danych. Koncepcja procesów ETL.
Tworzenie przykładowych pakietów integracyjnych w Integration Services. Przetwarzanie
analityczne danych. Architektura hurtowni danych. Koncepcja tabel faktów, wymiarów
i kostek. Tworzenie przykładowych komponentów OLAP.
5. Zintegrowane systemy raportujące i ich architektura. Wizualizacja i prezentacja danych.
Tworzenie raportów. Zarządzanie i wersjonowanie raportów. Mechanizmy wykonywania
i dostarczania raportów. Narzędzia do automatycznego przetwarzania danych. Wprowadzenie
do eksploracji danych.
Krótka informacja o prowadzącym/prowadzących
Mgr inż. Waldemar Gil - architekt systemów business intelligence, konsultant i wykładowca.
Od 20 lat prowadzi projekty informatyczne w zakresie wdrażania, zarządzania i optymalizacji
złożonych systemów baz i hurtowni danych oraz business intelligence.
Certyfikowany specjalista w zakresie SQL Server od wersji 2000 (MCDBA).
Projektował rozwiązania m.in. dla grupy Credit Agricole, Getin, PKP, Santander.
Download