PRz

advertisement
ZAŁĄCZNIK DO
ZARZĄDZENIA NR 24/2000
REKTORA PRZ z dnia 13 listopada 2000 r.
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
W RZESZOWIE
WYDZIAŁ
ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI
KIERUNEK
INFORMATYKA
SPECJALNOŚĆ
FDA
RODZAJ STUDIÓW
STUDIA MAGISTERSKIE, DZIENNE
KARTA PRZEDMIOTU
N AZWA
P RZEDMIOTU
PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH
BARTOSZ TRYBUS, dr inż.
IMIĘ NAZWISKO, TYTUŁ
Kontakt
tel. 1685, email: [email protected]
Jednostka
Katedra Informatyki i Automatyki
RODZAJ ZAJĘĆ
REALIZOWANYCH W
RAMACH PRZEDMIOTU
LICZBAGODZIN
PROWADZONYCH ZAJĘĆ
W DANYM S E M E S T R Z E
W*
s e m e s t r: 4 – zimowy
2004/2005
Ć*
L*
P*
K*
s e m e s t r:
s e m e s t r: : 4 – zimowy
2004/2005
s e m e s t r: :
s e m e s t r:
15 godz.
15 godz.
30 godz.
TEMATYKA ZAJĘĆ** WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ
WYKŁAD:
LICZBA
GODZIN
30
Relacyjne bazy danych. Przykład bazy danych. Algebra relacji i języki baz danych. Zasady projektowania baz danych.
Diagramy związków encji. Implementacja. Wprowadzenie do języka SQL. Przykłady prostych zapytań. Tworzenie i
modyfikacja schematu bazy danych. Instrukcje do manipulowania danymi. Szukanie danych za pomocą klauzul polecenia
SELECT. Inne komendy SQL. Bazy danych w aplikacjach WWW. Standard XML a bazy danych.
LABORATORIUM:
15
Tworzenie aplikacji bazodanowych za pomocą MS Access.
Zarządzanie bazą danych Oracle.
Użycie poleceń SQL do definiowania i manipulowania danymi.
Proste i zaawansowane polecenia SQL.
Analiza danych techniką OLAP.
.
* niepotrzebne skreślić
** wypełniać odpowiednio
L. p.
WYKAZ ZALECANEJ LITERATURY
Banachowski L.: Bazy danych. Tworzenie aplikacji. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, 1998.
Beynon-Davies P.: Systemy baz danych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998.
Forte S. i in..: Access 2002. Projektowanie baz danych. Księga eksperta. Helion, 2002
Gnybek J.: Oracle łatwiejszy niż przypuszczasz.Wydanie II. Wydawnictwo Helion, 2000
c. d. KARTY PRZEDMIOTU:
Podstawy informatyki
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU
(RODZAJU ZAJĘĆ)
Wstępnym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest realizacja wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, udokumentowana stosownym
sprawozdaniem. Na egzamin składa się pisemne rozwiązanie problemu projektowego oraz ustna dyskusja.
PODPISY:
................................................................................................................................................................................
nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot
data
................................................................................................................................................................................
kierownika zakładu/katedry akceptującego kartę
data
Download