Komunikat w sprawie finansowania baz danych, o których mowa w

advertisement
Komunikat w sprawie finansowania baz danych, o których mowa w §12.1
rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków
finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej z dn. 5.XI.2010 r.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe zasady finansowania zakupu elektronicznych źródeł
informacji naukowej, w tym w szczególności Wirtualnej Biblioteki Nauki, w ramach środków
przeznaczonych na rozwój infrastruktury informatycznej, finansowaniem w 2011 r. w
pierwszej kolejności mogą być objęte następujące bazy danych:
•
•
•
•
•
•
źródła informacji, których zastosowanie jest wymagane w procesie oceny
pracowników oraz kategoryzacji instytucji naukowych,
bibliograficzno-abstraktowe oraz pełnotekstowe bazy wielodziedzinowe,
unikatowe, prestiżowe tytuły ze względu na ich wyjątkowe znaczenie jako źródła
informacji o kierunkach rozwoju i najnowszych osiągnięciach w naukach
przyrodniczych i ścisłych,
bazy danych gromadzące i udostępniające na otwartych zasadach informacje o
pracownikach naukowych, projektach realizowanych ze środków budżetowych na
naukę itp.,
archiwa baz kupowane na zasadzie jednorazowego zakupu — dla wyżej
wymienionych kategorii baz, o ile istnieje uzasadnienie dla ich zakupu oraz o ile
środki finansowe przeznaczone na ten cel nie ograniczają sfinansowania zakupu
bieżących zasobów baz dotychczas dofinansowywanych,
bazy danych tworzone lub nabywane przez konsorcja naukowe o zasięgu
ogólnokrajowym lub ponadregionalnym posiadające duże znaczenie dla rozwoju
nauki.
Lokalne bazy danych o mniejszym zasięgu i znaczeniu dla całego środowiska naukowego,
mające małą liczbę użytkowników, będą objęte niskim priorytetem.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poniedziałek, 29 listopada 2010
Download