Bazy danych Access 200x

advertisement
Bazy danych
Access 200x
Ćwiczenie 1
Wprowadzenie do baz danych
Cel:

.
Kończąc ćwiczenie student nabędzie
podstawową wiedzę dotyczącą zastosowania baz
danych, zasad działania, standardowych
elementów tworzących interfejs bazy oraz
elementów bazy danych
Pojęcia:
Baza
wartość
tabela
krotka
kwerenda
Filtry
Kolumna,
raport
atrybut
Rekord
Praktyczne umiejętności:
Nawigacja pomiędzy rekordami bazy danych,
dodawanie, usuwanie, edycja rekordów
(wykorzystanie maski i filtra). Poznanie budowy
bazy danych w środowisku MS Access tworzenie
prostej bazy danych z kreatora baz, rozróżnianie
typów danych, dobieranie odpowiednich pól do
danych, generowanie kwerend oraz raportów
Definicja bazy danych
Baza danych to kolekcja danych umieszczonych w określony sposób w strukturach
odpowiadająca założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane
oraz programu komputerowego wyspecjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania
tych danych. Program taki (lub zestaw programów) nazywany jest "Systemem
zarządzania bazą danych (SZBD)" - ang. DataBase Management System (DBMS).
Po prostu:
 Dane zapisywane są w bazie najczęściej w postaci pojedynczego pliku o odpowiedniej
strukturze. Każda pozycja bazy danych nazywana jest rekordem, z kolei rekordy
składają się z pól. Przykład: baza danych zawierająca dane adresowe, każdy rekord
odpowiada pojedynczej osobie; szczegółowe informacje takie jak nazwisko, imię, adres,
numer telefonu czy adres zamieszkania znajdą się w oddzielnych polach – baza
kartotekowa.
 Najczęściej spotykanym rodzajem baz są relacyjne bazy danych, w których dane
grupowane są w wielu tablicach powiązanych ze sobą tzw. relacjami. W dobie sieci
komputerowych i Internetu coraz częściej mamy do czynienia z bazami
rozproszonymi - bazami danych przechowywanymi w różnych, nieraz bardzo
odległych od siebie miejscach sieci.

Podstawowe funkcje SZBD to:

projektowanie rekordów







nazwa pola
długość pola
rodzaj pola (tekstowe, liczbowe, logiczne)
edycja (dopisywanie, usuwanie, poprawianie rekordów)
wyszukiwanie i selekcja danych tworzenie zapytań
tworzenie raportów
zapewnienie bezpieczeństwa danych
Definicja – Relacyjna baza danych
Relacyjna baza danych (RDBMS ang. Relational Database Management Systems)
- baza danych w której dane są przedstawione w postaci relacyjnej
(tablica<=>relacja, stąd nazwa) - jako tablice rekordów o identycznej
strukturze, oraz relacje między nimi zachodzące. Powoduje to ułatwienie
zarządzania bazą danych (w stosunku do tradycyjnego podejścia), ułatwienie
wprowadzania zmian, zmiejszenie objętości itd. Twórcą teorii relacyjncyh baz
danych jest nieżyjący już Edgar F. Codd.
Większość współczesnych relacyjnych baz danych korzysta z jakiejś wersji
języka SQL pozwalającego prowadzić "konwersacje" z motorem (silnikiem)
bazy danych, to znaczy zadawać w języku SQL pewnego rodzaju warunki i
wyświetlać dane które je spełniają, a także wykonywać wiele innych i
skomplikowanych operacji.
Sukces relacyjnych baz danych leży w istnieniu formalnej matematycznej
struktury zwanej rachunkiem relacyjnym, pozwalającym przeprowadzić
automatyczne sprawdzanie pewnych konstrukcji, gwarantującym wykonalnośc
pewnych operacji i spójnośc zbiorów danych. Pierwszy dokument opisujący
stosowane do dziś algorytmy zarządzania relacyjnymi bazami danych pt.: "A
Relational Model of Data for Large Shared Data Banks" został opublikowany
przez E. F. Codda z laboratoriów IBM w roku 1970-tym
Kwerenda



Klient wysyła do serwera bazy danych kwerende, czyli
odpowiednio skonstruowane zapytanie, na które serwer
odpowiednio odpowiada.
Kwerendy umożliwiają operacje na danych - zarówno
ich pobieranie (tzw. k. wybierające w tym z różnych
tabel), jak i ich usuwanie, modyfikację czy dodawanie
Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów
danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, również
dokonywania obliczeń na danych liczbowych zawartych
w tabelach lub innych kwerendach oraz wszelkiego
rodzaju grupowań i podsumowań
Definicje cd.
Raporty: służą do dokonywania różnego rodzaju
zestawień i podsumowań przeznaczonych do
wydrukowania
Formularz: Narzędzie graficzne służące do
wizualizacji danych wprowadzanych i
modyfikowanych w bazie,
Filtr: Narzędzie umożliwiające wyświetlenie tylko
informacji dla nas istotnych z bazy danych
Krotka
Krotka n-elementowa to uporządkowany
skończony (n-elementowy) zbiór elementów.
Inaczej mówiąc – jest to uporządkowana lista
pewnych obiektów. Krotka jest uogólnieniem
pojęcia ciągu skończonego, bowiem kolejne
elementy krotki nie muszą należeć do tego
samego zbioru.
Tabela i jej składowe
Tekst stanowi przedruk z:




http://www.wswebstyle.com/cms.php/en/netopedia/software
/baza_danych
http://pl.wikipedia.org/wiki
http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~chwastek/lectures
/db/dbtitle.html
A. Tor „Access 2000 podstawy” Tortech, W-wa
2000
Download