procedura klasyfikacji i oceny adekwatności klienta

advertisement
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI
Warszawa, wrzesień 2016 r.
Rozdział 1
Podstawowe zasady
§ 1.
1. Procedura określa obowiązujące w Banku Gospodarstwa Krajowego zasady klasyfikacji
Klientów zgodnie z wymogami Dyrektywy MiFID.
2. Celem przeprowadzenia klasyfikacji Klientów, zgodnie z wymogami Dyrektywy MiFID, jest
zapewnienie im właściwego poziomu ochrony inwestycyjnej, polegającej na:
1) przekazywaniu Klientom zakresu informacji adekwatnego do nadanej im kategorii,
o której mowa w § 3 ust. 1;
2) przeprowadzaniu oceny adekwatności oferowanych Klientom instrumentów finansowych;
3) stosowaniu przejrzystych zasad świadczenia Usług inwestycyjnych przez Bank
w odniesieniu do poszczególnych kategorii Klientów.
3. Procedura uwzględnia przepisy wprowadzające do polskiego porządku prawnego wymogi
Dyrektywy MiFID, w szczególności:
1) ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz.
94, z późn. zm.);
2) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych,
banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego (Dz. U. Nr 204,
poz. 1579, z późn. zm.);
3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków
postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. Nr 204, poz.
1577),
oraz przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r.
wprowadzającego środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia
rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów
finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy.
§ 2.
1. Dla potrzeb niniejszej Procedury użyte w niej określenia mają następujące znaczenie:
1) Bank – Bank Gospodarstwa Krajowego;
2) Dyrektywa MiFID – Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca
dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz. U. UE L 145 z
30.4.2004 r., s. 1) ;
3) Instrumenty finansowe – instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy,
znajdujące się w aktualnej ofercie Banku;
4) Klient – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, na której rzecz Bank świadczy
Usługę inwestycyjną;
5) Procedura – niniejsza „Procedura klasyfikacji Klienta i oceny adekwatności”;
6) Trwały nośnik informacji – każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez
czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub
przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub
pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub
2/11
przekazane, w szczególności w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego
zabezpieczonego przed zmianami;
7) Uprawniona komórka organizacyjna – DDP, DKS, DSS, Oddział Banku lub inna komórka
sprzedażowa Banku;
8) Usługa inwestycyjna – usługa świadczona przez Bank na rzecz Klienta, obejmująca
czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 Ustawy. Bank nie świadczy usług
w zakresie zarządzania portfelem oraz doradztwa inwestycyjnego;
9) Ustawa - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.);
2. Użyte w treści Procedury określenia odnoszące się do struktury organizacyjnej Banku,
w tym skróty nazw komórek organizacyjnych Banku, mają znaczenie określone
w Regulaminie Organizacyjnym Centrali Banku.
Rozdział 3
Ogólne zasady klasyfikacji Klientów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
§ 3.
Klientom/potencjalnym Klientom Banku przypisuje się następujące kategorie:
1) Klient detaliczny;
2) Klient profesjonalny;
3) Uprawniony kontrahent.
Uprawniona komórka organizacyjna występuje do Klienta/potencjalnego Klienta
o przekazanie informacji oraz dokumentów niezbędnych do nadania Klientowi/potencjalnemu
Klientowi kategorii określonej w ust. 1, w szczególności ostatniego bilansu rocznego, rachunku
wyników oraz nazwy i danych teleadresowych Klienta, a następnie przesyła je do DS.
Klasyfikacja Klientów/potencjalnych Klientów zgodnie z ust. 1 dokonywana jest przez DS na
podstawie dokumentów i informacji otrzymanych z Uprawnionej komórki organizacyjnej.
Informacja o przyznanej kategorii Klientowi/potencjalnemu Klientowi, po akceptacji przez
dyrektora DS, jest przekazywana do właściwej Uprawnionej komórki organizacyjnej
współpracującej z Klientem/potencjalnym Klientem.
Uprawniona komórka organizacyjna przekazuje informacje o nadanej kategorii
Klientowi/potencjalnemu Klientowi wraz z kompletem informacji określonych w § 7 albo
w § 8, odpowiednio do przyznanej kategorii. W przypadku nadania Klientowi kategorii Klienta
detalicznego, Uprawniona komórka organizacyjna przekazuje Klientowi do wypełnienia
Kwestionariusze oceny, których wzory stanowią formularze bankowe BGKDS/PK/1 oraz
BGKDS/PK/4.
Rejestr zbiorczy zawierający Klientów/potencjalnych Klientów w podziale na poszczególne
kategorie oraz zawierający informacje o adekwatnych dla Klienta/potencjalnego Klienta
Instrumentach finansowych w przypadku Klientów o kategorii Klientów detalicznych,
prowadzony jest przez DS w formie elektronicznej i udostępniany Uprawnionej komórce
organizacyjnej na witrynie Sharepoint lub dysku sieciowym N.
Uprawniona komórka organizacyjna zobowiązana jest do sprawdzenia przed podpisaniem
umowy z Klientem/potencjalnym Klientem informacji o Kliencie w rejestrze, o którym mowa
w ust. 6.
Pracownik komórki organizacyjnej realizującej transakcje z wykorzystaniem Instrumentów
finansowych zobowiązany jest do sprawdzenia każdorazowo przed zawarciem transakcji
z udziałem Instrumentu finansowego z Klientem, informacji o Kliencie w rejestrze, o którym
mowa w ust. 6.
Uprawniona komórka organizacyjna zobowiązana jest do przekazywania DS aktualnych
informacji o wyniku dokonanej oceny adekwatności Instrumentów finansowych oraz wszelkich
zmianach w zakresie adekwatności Instrumentów finansowych dla Klientów/potencjalnych
3/11
Klientów zaklasyfikowanych do kategorii Klientów detalicznych, w celu aktualizacji rejestru,
o którym mowa w ust. 6.
Rozdział 4
Klasyfikacja Klientów
§ 4.
1. Jako Klient profesjonalny zostanie zaklasyfikowany Klient/potencjalny Klient będący:
1) bankiem;
2) firmą inwestycyjną;
3) zakładem ubezpieczeń;
4) funduszem inwestycyjnym lub towarzystwem funduszy inwestycyjnych;
5) funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym;
6) towarowym domem maklerskim;
7) podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny
rachunek, transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów
pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych
na tych rynkach, lub działającym w tym celu na rachunek innych członków takich rynków,
o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą
uczestnicy rozliczający tych rynków;
8) inną niż wskazana w pkt 1 – 7 instytucją finansową;
9) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazani powyżej, prowadzącym regulowaną
działalność na rynku finansowym;
10) podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność
równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane powyżej;
11) przedsiębiorcą spełniającym, co najmniej dwa z poniższych wymogów,:
a) suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi, co najmniej 20 000 000 euro,
b) osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi, co
najmniej 40 000 000 euro,
c) kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi, co najmniej 2 000 000
euro;
przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu
średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez
danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego
12) jednostką administracji rządowej lub samorządowej, organem publicznym, który zarządza
długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym
Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje;
13) innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest
inwestowanie w Instrumenty finansowe, w tym podmiotem zajmującym się sekurytyzacją
aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych;
14) podmiotem innym niż wymienione w pkt 1-13, który na swój wniosek został przez DS
uznany za Klienta profesjonalnego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 Uprawniona komórka organizacyjna występuje
do Klienta o przekazanie ostatniego rocznego sprawozdania finansowego potwierdzającego
spełnienie, co najmniej dwóch wymogów określonych w ust. 1 pkt 11, z zastrzeżeniem § 6 ust.
2.
3. W przypadku Klientów profesjonalnych zakłada się, że Klient profesjonalny posiada
doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz
właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami.
4/11
4. Do kategorii Uprawnionych kontrahentów DS zalicza Klientów profesjonalnych,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 10 oraz pkt 12 – 13, z którymi Bank zawiera transakcje lub
pośredniczy przy zawieraniu transakcji w ramach świadczenia usługi:
1) wykonywania zleceń,
2) przyjmowania i przekazywania zleceń lub
3) nabywania lub zbywania Instrumentów finansowych na własny rachunek.
5. Bank może zaliczyć do kategorii Uprawnionych kontrahentów Klienta profesjonalnego,
o którym mowa w ust. 1 pkt 11, lub jednostkę administracji samorządowej, wyłącznie pod
warunkiem udzielenia przez te podmioty zgody na piśmie. Wzór zgody stanowi Formularz
bankowy BGKDS/PK/10.
6. Do kategorii Klientów detalicznych Bank zalicza Klientów/potencjalnych Klientów, którzy nie
spełniają kryteriów wymaganych dla Klientów profesjonalnych lub Uprawnionych
kontrahentów, zdefiniowanych odpowiednio w ust. 1 i 4. Ponadto, Bank może przyznać
kategorię Klienta detalicznego również instytucji finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 8 oraz
jednostce administracji rządowej lub samorządowej, jeżeli stwierdzi, że wyżej wymienione
podmioty nie spełniają kryteriów określonych w ust. 1-4 zaklasyfikowania do kategorii Klienta
profesjonalnego oraz Uprawnionego kontrahenta.
7. Po dokonaniu klasyfikacji Klienta/potencjalnego Klienta Banku, najpóźniej przed zawarciem
umowy o świadczenie Usług inwestycyjnych (jeżeli istnieje obowiązek jej zawarcia),
Uprawniona komórka organizacyjna informuje Klienta/potencjalnego Klienta o przyznanej
kategorii, poziomie ochrony wynikającej z zaklasyfikowania do danej kategorii oraz możliwości
i warunkach wystąpienia z wnioskiem o zmianę klasyfikacji.
8. Wzór informacji, o których mowa w ust. 7, stanowi Formularz bankowy BGKDS/PK/7.
Rozdział 5
Zmiana klasyfikacji Klientów
1.
2.
4.
5.
6.
§ 5.
Nadana Klientowi/potencjalnemu Klientowi kategoria może być zmieniona przez DS we
współpracy z Uprawnioną komórką organizacyjną, w przypadku:
1) wystąpienia Klienta/potencjalnego Klienta z wnioskiem o zmianę kategorii;
2) wniosku Uprawnionej komórki organizacyjnej o zmianę kategorii Klienta/potencjalnego
Klienta do DS;
3) weryfikacji kategorii nadanej Klientowi/potencjalnemu Klientowi przez DS, na podstawie
informacji przekazanej przez Uprawnioną komórkę organizacyjną.
Klientowi/potencjalnemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o zmianę kategorii
przyznanej przez Bank. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Banku:
www.bgk.pl, lub w Uprawnionych komórkach organizacyjnych. Wypełnione druki należy
składać w Uprawnionych komórkach organizacyjnych. Stosowne wnioski stanowią wzory
określone w formularzu bankowym BGKDS/PK/11.
W przypadku złożenia przez Klienta/potencjalnego Klienta wniosku o zmianę nadanej kategorii,
Uprawniona komórka organizacyjna przekazuje dany wniosek do DS. Rejestr wniosków
prowadzony jest przez DS w formie elektronicznej.
W przypadku złożenia wniosku o zmianę kategorii, która skutkuje podwyższeniem poziomu
ochrony, tj. zmianą kategorii z Klienta profesjonalnego na Klienta detalicznego lub
z Uprawnionego kontrahenta na Klienta profesjonalnego albo Klienta detalicznego, zmiana
następuje, z zastrzeżeniem ust. 10, niezwłocznie po otrzymaniu przez DS przedmiotowego
wniosku.
Wniosek o zmianę kategorii będzie rozpatrywany kompleksowo w odniesieniu do wszystkich
Instrumentów finansowych w ramach świadczonych Usług inwestycyjnych, z zastrzeżeniem, że
dla Usług inwestycyjnych związanych z emisją papierów wartościowych kategoria określana
5/11
jest odrębnie od kategorii dla pozostałych Instrumentów finansowych (instrumentów
pochodnych i papierów wartościowych).
7. W przypadku wniosku Klienta/potencjalnego Klienta o zmianę kategorii wyłącznie dla jednego
Instrumentu finansowego lub konkretnej Usługi inwestycyjnej, czy też wyłącznie na potrzeby
konkretnej transakcji, wniosek taki będzie rozpatrywany w odniesieniu do wszystkich
Instrumentów finansowych w ramach świadczonych Usług inwestycyjnych.
8. Uprawniony kontrahent lub Klient profesjonalny wnioskujący o traktowanie go jak Klienta
detalicznego wyłącznie dla jednego Instrumentu finansowego lub konkretnej Usługi
inwestycyjnej czy też wyłącznie na potrzeby konkretnej transakcji, zostanie uznany za Klienta
detalicznego dla wszystkich Instrumentów finansowych w ramach świadczonych Usług
inwestycyjnych, jeżeli złożony przez niego wniosek o zmianę kategorii zostanie rozpatrzony
pozytywnie.
9. W przypadku braku akceptacji rozwiązania, o którym mowa w ust. 8, po stronie
Klienta/potencjalnego
Klienta,
będzie
on
nadal
traktowany
jako
Klient
profesjonalny/Uprawniony kontrahent z zastrzeżeniem, że dany Instrument finansowy lub
konkretna Usługa inwestycyjna, której wniosek dotyczył, nie będzie Klientowi oferowana, do
czasu dostarczenia przez Klienta oświadczenia, którego wzór stanowi Formularz bankowy
BGKDS/PK/8.
10. DS ma prawo odmówić uwzględnienia wniosku Klienta/potencjalnego Klienta o zmianę
kategorii.
11. W przypadku, gdy Klient detaliczny występuje z wnioskiem o przyznanie mu kategorii Klienta
profesjonalnego, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnieniu dwóch spośród
następujących wymogów:
1) Klient zawierał transakcje – odrębnie w zakresie wszystkich dostępnych Instrumentów
finansowych w ramach świadczonych mu przez Bank Usług inwestycyjnych –
o wartości nominalnej stanowiącej, co najmniej równowartość w złotych 50 000 euro każda,
na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością, co najmniej 10 transakcji na kwartał
w ciągu czterech ostatnich kwartałów;
2) wartość portfela Instrumentów finansowych Klienta (łącznie ze środkami pieniężnymi
wchodzącymi w jego skład) wynosi, co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro;
3) osoby uprawnione, zawierające transakcje w imieniu i na rzecz Klienta z Bankiem, w zakresie
Usług inwestycyjnych pracują lub pracowały w sektorze finansowym w okresie ostatnich 5 lat
przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji
w zakresie Instrumentów finansowych lub Usług inwestycyjnych, które miałyby być
świadczone przez Bank na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.
Równowartość kwot wyrażonych w euro, o których mowa w pkt 1 i 2, jest ustalana przy
zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień
sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego.
12. Jeżeli Klient detaliczny spełnia warunki, o których mowa w ust. 11, klasyfikowany jest jako
Klient profesjonalny.
13. Zmiany w zakresie stanu faktycznego przyjętego dla uznania spełnienia wymogów,
o których mowa w ust. 11, nie wpływają na zmianę statusu Klienta profesjonalnego
przyznanego Klientowi.
14. DS może uzależnić rozpatrzenie wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego od
dostarczenia do DS przez Uprawnioną komórkę organizacyjną dokumentów potwierdzających
spełnianie kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 1.
15. Uprawniona komórka organizacyjna przed uwzględnieniem wniosku Klienta detalicznego
obowiązana jest poinformować Klienta występującego z wnioskiem o zasadach traktowania
Klientów profesjonalnych przy świadczeniu Usług inwestycyjnych. Warunkiem uwzględnienia
wniosku o zmianę kategorii na Klienta profesjonalnego jest złożenie przez Klienta pisemnego
6/11
oświadczenia o znajomości zasad traktowania przez Bank Klientów profesjonalnych
i o skutkach traktowania go jako Klienta profesjonalnego.
16. Każdorazowo po rozpatrzeniu przez DS wniosku o zmianę przypisanej Klientowi/potencjalnemu
Klientowi kategorii i zaakceptowaniu decyzji przez Dyrektora DS, Uprawniona komórka
organizacyjna powiadamia Klienta o decyzji w formie pisemnej. Wzór informacji określony jest
w formularzu bankowym BGKDS/PK/11.
17. Klient/potencjalny Klient zobowiązany jest do przekazywania Bankowi informacji
o zmianie danych, które mają wpływ na możliwość traktowania go jako Klienta
profesjonalnego albo Uprawnionego kontrahenta.
18. DS we współpracy z Uprawnioną komórką organizacyjną może także z własnej inicjatywy
zaklasyfikować Klienta profesjonalnego/Uprawnionego kontrahenta jako Klienta detalicznego
pomimo braku takiego żądania. Taka zmiana jest konieczna, w przypadku gdy Bank uzyska
informacje, że Klient/potencjalny Klient przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie
go jak Klienta profesjonalnego/Uprawnionego kontrahenta, określone w § 4 ust. 1-4. Bank
informuje Klienta o podjętej decyzji, w formie pisemnej informacji o podjętej decyzji dotyczącej
zmiany klasyfikacji Klienta, którego wzór określony jest w formularzu bankowym
BGKDS/PK/11.
19. Bank ma prawo uzależnić świadczenie Usług inwestycyjnych w zakresie oferowanych
Instrumentów finansowych od przyznanej Klientowi kategorii, o której mowa w § 3 ust. 1, na
podstawie decyzji Dyrektora DS w porozumieniu z Dyrektorem DRF (opinia Dyrektora DRF
dotyczy ewentualnych ryzyk związanych ze świadczeniem Usług Inwestycyjnych).
Rozdział 6
Weryfikacja kategorii Klientów
§ 6.
1. W przypadku, gdy Klient/potencjalny Klient przestaje spełniać wymagania, które pozwoliły
zaklasyfikować go do danej kategorii, Uprawniona komórka organizacyjna podejmuje wobec
niego działania, zmierzające do zmiany dotychczasowej kategorii na adekwatną do nowej
sytuacji Klienta/potencjalnego Klienta, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2.
2. W celu upewniania się, co do adekwatności przypisanej Klientowi/potencjalnemu Klientowi
kategorii, Uprawniona komórka organizacyjna może uzyskiwać o Kliencie/potencjalnym
Kliencie informacje z innych źródeł, relacji oraz przeznaczone do innych celów (np. informacje
pozyskiwane dla celów realizacji przepisów związanych z obowiązkiem przeciwdziałania praniu
brudnych pieniędzy).
3. Uprawniona komórka organizacyjna weryfikuje poprawność kategorii przypisanej
Klientowi/potencjalnemu Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu powyższych informacji
uzasadniających zmianę jego klasyfikacji.
Rozdział 7
Ochrona Klientów Detalicznych
§ 7.
1. Klient detaliczny objęty jest najwyższym poziomem ochrony w zakresie świadczonych przez
Bank Usług inwestycyjnych obejmującym:
1) informowanie o metodach zarządzania konfliktami interesów, w tym wskazanie
podstawowych zasad postępowania Banku w przypadku powstania konfliktu interesów
oraz przekazanie informacji, że na żądanie Klienta detalicznego przekazane mogą mu
zostać, przy użyciu Trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej
szczegółowe informacje dotyczące tych zasad;
7/11
2) informowanie o sytuacji wystąpienia konfliktu interesów w przypadku, gdy całkowite
wyeliminowanie wpływu konfliktu interesów zidentyfikowanego w relacjach
z Klientem detalicznym na jego interes nie jest możliwe;
3) dostarczanie wyczerpujących, rzetelnych, niebudzących wątpliwości i niewprowadzających
w błąd informacji o:
a) Banku,
b) Usługach inwestycyjnych świadczonych na rzecz Klientów,
c) kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem Usług inwestycyjnych,
d) Instrumentach finansowych oferowanych w ramach świadczonej Usługi inwestycyjnej
wraz z opisem ryzyk związanych z tymi Instrumentami,
e) zasadach i terminach rozpatrywania reklamacji Klientów związanych ze świadczeniem
na ich rzecz Usług inwestycyjnych;
4) przeprowadzanie oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w odniesieniu do Instrumentów
finansowych w ramach świadczonych przez Bank Usług inwestycyjnych;
5) poinformowanie Klienta o obowiązujących w Banku zasadach postępowania przy
przyjmowaniu i przekazywaniu korzyści finansowych i niepieniężnych przez Bank;
6) poinformowanie Klienta o podstawowych zasadach wykonywania zleceń przez Bank.
2. Ponadto, Uprawniona komórka organizacyjna przekazuje Klientowi detalicznemu następujące
informacje:
1) pełną nazwę Banku;
2) dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta detalicznego z Bankiem;
3) wskazanie języków, w których Klient detaliczny może kontaktować się z Bankiem
i w których sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje;
4) sposoby komunikowania się Klienta detalicznego z Bankiem (w tym sposoby przekazywania
zleceń);
5) skrócony opis działań podejmowanych w celu zapewnienia ochrony aktywów, w tym
podstawowe informacje dotyczące systemów gwarantujących bezpieczeństwo aktywów
Klientów detalicznych;
6) oświadczenie potwierdzające, że Bank jest uprawniony do świadczenia Usług
inwestycyjnych z wykorzystaniem Instrumentów finansowych;
7) wskazanie szczegółowych zasad świadczenia Usługi inwestycyjnej na podstawie zawartej
umowy;
8) wskazanie podstawowych zasad przyjmowania, rozpatrywania i udzielania odpowiedzi na
reklamacje w Banku, składane przez Klientów detalicznych w związku z zawieranymi
transakcjami dotyczącymi Instrumentów finansowych;
9) wskazanie zakresu, częstotliwości i terminów raportów ze świadczenia Usługi
inwestycyjnej, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, przekazywanych
Klientowi przez Bank;
10) wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem transakcji z udziałem Instrumentów
finansowych oferowanych przez Bank.
3. W przypadku, gdy Bank przekazuje Klientom detalicznym informacje za pośrednictwem strony
internetowej, a informacje takie nie są adresowane indywidualnie do danego Klienta
detalicznego, warunkiem korzystania z takiej formy przekazywania informacji jest:
1) posiadanie przez Klienta detalicznego regularnego dostępu do Internetu;
2) wyraźna zgoda Klienta detalicznego na przekazywanie informacji w takiej formie. Wzór
zgody stanowi Formularz bankowy BGKDS/PK/9;
3) uzyskanie przez Klienta detalicznego od Uprawnionej komórki organizacyjnej
powiadomienia w formie elektronicznej zawierającego adres strony internetowej Banku
oraz wskazanie miejsca na tej stronie gdzie można znaleźć informacje;
4) dostępność informacji na stronie internetowej Banku tak długo jak jest to potrzebne, aby
Klient detaliczny mógł się z nimi zapoznać.
8/11
4. Podanie przez Klienta detalicznego swojego adresu poczty elektronicznej na potrzeby
świadczenia Usług inwestycyjnych traktuje się, jako spełnienie warunku posiadania
regularnego dostępu do Internetu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1.
5. Informacje, o których mowa w ust. 2, umieszczone są na stronie internetowej Banku.
W przypadku, gdy Klient detaliczny nie ma dostępu do Internetu informacje przekazywane są
mu przez Uprawnioną komórkę organizacyjną w formie pisemnej lub na innym Trwałym
nośniku informacji.
6. Informacje, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, w przypadku określonym w ust. 5:
1) przekazywane są Klientowi detalicznemu drogą pocztową, kurierem za potwierdzeniem
odbioru;
albo,
2) są odbierane przez Klienta osobiście w odpowiedniej Uprawnionej komórce organizacyjnej
za potwierdzeniem odbioru.
7. Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazywane są do DK przez właściwe komórki
organizacyjne Banku zgodnie z zakresem odpowiedzialności. Za umieszczanie na stronie
internetowej Banku oraz aktualizację informacji określonych w ust. 2 odpowiedzialny jest DK.
Rozdział 8
Ochrona Klientów Profesjonalnych
§ 8.
1. Klient profesjonalny jest objęty niższym poziomem ochrony niż Klient detaliczny.
2. Stosowane przez Bank wobec Klienta profesjonalnego środki ochrony obejmują:
1) informowanie o metodach zarządzania konfliktami interesów, w tym wskazanie
podstawowych zasad postępowania Banku w przypadku powstania konfliktu interesów;
2) informowanie o sytuacji wystąpienia konfliktu interesów w przypadku, gdy całkowite
wyeliminowanie wpływu konfliktu interesów zidentyfikowanego w relacjach
z Klientem profesjonalnym na interes Klienta profesjonalnego nie jest możliwe;
4) przeprowadzanie na wniosek Klienta oceny wiedzy i doświadczenia Klienta
w odniesieniu do Instrumentów finansowych w ramach świadczonych przez Bank Usług
inwestycyjnych;
5) poinformowanie Klienta o obowiązujących w Banku zasadach postępowania przy
przyjmowaniu i przekazywaniu korzyści finansowych i niepieniężnych przez Bank;
6) poinformowanie Klienta o podstawowych zasadach wykonywania zleceń przez Bank.
3. Informowanie Klienta profesjonalnego odbywa się za pośrednictwem strony internetowej
Banku, § 7 ust. 3-6 stosuje się odpowiednio.
Rozdział 9
Ochrona Uprawnionych Kontrahentów
§ 9.
1. Uprawniony kontrahent objęty jest najniższym poziomem ochrony.
2. Bank informuje Uprawnionego kontrahenta o:
1) metodach zarządzania konfliktami interesów, w tym wskazanie podstawowych zasad
postępowania Banku w przypadku powstania konfliktu interesów;
2) sytuacji wystąpienia konfliktu interesów, w przypadku gdy całkowite wyeliminowanie
wpływu konfliktu interesów zidentyfikowanego w relacjach z Uprawnionym kontrahentem
na jego interes nie jest możliwe.
3. Informowanie Uprawnionego kontrahenta odbywa się za pośrednictwem strony internetowej
Banku.
9/11
Rozdział 10
Ocena adekwatności
§ 10.
1. W przypadku Klientów detalicznych Uprawniona komórka organizacyjna przeprowadza ocenę
czy Instrumenty finansowe będące przedmiotem oferowanej Usługi Inwestycyjnej, które mają
być oferowane przez Bank na podstawie świadczonej Usługi inwestycyjnej są adekwatne dla
danego Klienta detalicznego (ocena adekwatności).
2. Ocena adekwatności przeprowadzana jest przez Uprawnioną komórkę organizacyjną przed
zawarciem stosownej umowy na podstawie informacji przekazanych przez Klienta
detalicznego, w formie Kwestionariusza oceny, odpowiednio grup Instrumentów finansowych
dla Klienta oraz grup Instrumentów finansowych dla emitenta dłużnych papierów
wartościowych, o ile nie istnieją obiektywne podstawy dla uznania, że informacje te są
nieaktualne, nierzetelne lub niepełne. Wzór Kwestionariusza oceny grup Instrumentów
finansowych dla Klienta stanowi Formularz bankowy BGKDS/PK/1, wzór Wyniku oceny
adekwatności grup Instrumentów finansowych dla Klienta stanowi Formularz bankowy
BGKDS/PK/2. Wzór Kwestionariusza oceny adekwatności Instrumentu finansowego dla
emitenta dłużnych papierów wartościowych będącego Klientem Banku stanowi Formularz
bankowy BGKDS/PK/4, wzór Wyniku oceny adekwatności instrumentu finansowego dla
emitenta dłużnych papierów wartościowych będącego Klientem Banku stanowi Formularz
bankowy BGKDS/PK/5.
3. W przypadku, gdy Klient detaliczny nie przedstawia informacji, o których mowa w ust. 2 lub
jeżeli przedstawi informacje niewystarczające, Uprawniona komórka organizacyjna informuje
pisemnie Klienta detalicznego, że uniemożliwia to dokonanie oceny adekwatności.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, w przypadku, gdy Klient nie podpisał oświadczenia
zawartego w Kwestionariuszu, Bank nie może świadczyć usługi na rzecz Klienta.
5. Jeżeli z zebranych przez Uprawnioną komórkę organizacyjną informacji wynika, że Instrument
finansowy jest dla Klienta detalicznego nieadekwatny, to informacja taka jest niezwłocznie
przesyłana do Klienta.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, komórka realizująca transakcje z wykorzystaniem
Instrumentów finansowych, ma prawo odmówić zawarcia z Klientem detalicznym transakcji
z udziałem Instrumentów finansowych, które uzna za nieadekwatne dla danego Klienta
detalicznego.
7. Uprawnione Komórki organizacyjne Banku nie mogą podejmować bezpośrednich ani
pośrednich działań, które skutkować będą tym, że Klient detaliczny nie przedstawi informacji,
o których mowa w ust. 2.
8. Po dokonaniu oceny adekwatności Klient detaliczny informowany jest niezwłocznie w formie
pisemnej o jej wynikach.
9. W przypadku Uprawnionych kontrahentów i Klientów profesjonalnych zakłada się, iż mają oni
konieczne doświadczenie i wiedzę pozwalające na zrozumienie ryzyka związanego z daną
transakcją.
10. Klientowi profesjonalnemu przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie
oceny adekwatności. W takim przypadku postanowienia ust. 1-8 oraz § 11 stosuje się
odpowiednio.
§ 11.
1. Wypełnione przez Klienta Kwestionariusze oceny powinny zostać podpisane przez osoby
uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji w przypadku osoby prawnej oraz jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wspólnika spółki cywilnej lub handlowej
spółki osobowej uprawnionego do reprezentowania spółki, osobę fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą.
10/11
2. Każda zmiana osoby reprezentującej lub wspólnika, o których mowa w ust. 1, powoduje
konieczność ponownego wypełnienia i podpisania Kwestionariuszy oceny.
3. Klient detaliczny zobowiązany jest niezwłocznie informować Uprawnioną komórkę
organizacyjną, o każdej zmianie osoby określonej w ust. 1. Brak powyższej informacji pozwala
uznać, iż nie ma konieczności ponownego wypełnienia Kwestionariuszy oceny.
4. Wypełnione i podpisane Kwestionariusze oceny, odesłane przez Klienta detalicznego,
przechowywane są przez Uprawnioną komórkę organizacyjną, a ich kopie przekazywane są do
DS pocztą elektroniczną lub w inny sposób, zgodnie z decyzją dyrektora DS.
5. Ocena adekwatności Klienta dokonywana jest na podstawie wytycznych określonych
w Formularzu bankowym BGKDS/PK/3.
6. Ocena adekwatności emitenta dłużnych papierów wartościowych dokonywana jest na
podstawie wytycznych określonych w Formularzu bankowym BGKDS/PK/6.
Rozdział 11
Postanowienia końcowe
§ 12.
DS dokonuje corocznych przeglądów niniejszej Procedury.
11/11
Download