Protokół rozbieżności

advertisement
Protokół rozbieżności
do projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do
ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Lp.
1.
Podmiot
zgłaszający
uwagę
Jednostka red.
projektu
Zgłoszona uwaga
MIB
§2
Projekt nie realizuje w pełni upoważnienia ustawowego
w
zakresie
określenia
trybu udostępniania
i gromadzenia danych w katalogu – regulacje w tym
zakresie zawarte w rozporządzeniu są szczątkowe i w
dużej mierze powielają normy ustawowe.
Stanowisko MC
Uwaga nieuwzględniona.
W opinii projektodawcy, sposób i tryb przekazywania
danych, określa § 2. Ustawa – Prawo o ruchu drogowym
wskazuje jedynie podmioty właściwe do przekazywania
danych do katalogu oraz dokumenty stanowiące
podstawę przekazania danych. Rozporządzenie
precyzuje natomiast termin przekazania danych,
procedurę ich przekazywania przez starostów oraz
postać, w jakiej są przekazywane. Dla Transportowego
Dozoru Technicznego przewidziana jest komunikacja za
pomocą systemów teleinformatycznych TDT i SI CEPiK.
Zakres danych przekazywanych i gromadzonych w
katalogu określa § 3. Ustawa w tej kwestii nie reguluje.
Zakres, tryb i sposób udostępniania danych określa § 4.
Ustawa wskazuje tylko jakie podmioty mają dostęp do
danych z katalogu oraz wskazuje ogólnie, że
udostępnienie odbywa się za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego, nie rozstrzygając co to za system.
Rozporządzenie doprecyzowuje, że chodzi o system
teleinformatyczny obsługujący centralną ewidencję
pojazdów (czy SI CEPiK, a nie system podmiotu
prowadzącego katalog).
Sposób gromadzenia danych został określony w § 5
rozporządzenia. Ustawa w tej sprawie milczy.
Zakres, sposób i tryb weryfikacji danych określa § 6
rozporządzenia. Ustawa w tej sprawie milczy.
Dodatkowo trzeba podkreślić, że projekt rozporządzenia
był wielokrotnie konsultowany z Instytutem Transportu
Samochodowego (podmiot wskazany do prowadzenia
katalogu w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.
80bh ust. 8 ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz w
projekcie rozporządzenia, które jest obecnie
procedowane przez MIB). ITS nie podzielił uwagi MIB i
wielokrotnie wskazywał, że przepisy te są wystarczające
do realizacji obowiązku, określonego w art. 80bh ustawy.
2.
MIB
§ 2 ust. 1
Sposób zredagowania § 2 ust. 1 czyni ten przepis mało
przejrzystym – nie jest jasne, czy wprowadzony w tym
przepisie wyjątek dotyczy jedynie terminu przekazania
danych, czy też ich zakresu. Wyjaśnienie dotyczące
wprowadzonego wyjątku powinno być zawarte w
uzasadnieniu.
Uwaga nieuwzględniona.
Wyjątek dotyczy też zakresu danych. Termin dotyczy
dokumentów przekazywanych przez Dyrektora TDT.
Dokumenty przekazywane przez Dyrektora TDT nie
zawierają danych wskazanych w § 2 ust. 1 .
Download