Zasady składania i realizacji zleceń Polityka składania i realizacji

advertisement
Zasady składania i realizacji zleceń
Polityka składania i realizacji zleceń umożliwia zarządzanym przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„Towarzystwo”) funduszom inwestycyjnym uzyskiwanie najkorzystniejszych wyników oraz zapewnia, że składanie i
realizacja zleceń przez pracowników Towarzystwa jest dokonywane w najlepiej pojętym interesie zarządzanych funduszy.
W Towarzystwie, w celu działania w najlepiej pojętym interesie zarządzanych funduszy, dochowuje się należytej
staranności w wyborze podmiotu pośredniczącego w realizacji transakcji („Brokera”) i sposobu realizacji zlecenia (zasada
najlepszego wykonania zlecenia – best execution), z uwzględnieniem następujących czynników:
 otrzymana cena,
 koszty transakcyjne,
 szybkość realizacji,
 prawdopodobieństwo i niezawodność wykonania zlecenia i rozliczenia transakcji,
 kwota transakcji,
 doświadczenie Brokera w danym segmencie rynku lub grupie produktów,
 charakter transakcji i inne aspekty dotyczące transakcji.
Przy wyborze Brokera, zarządzający realizujący zlecenie, dokonuje wyboru podmiotu z Listy Brokerów stosowanej przez
Departament Inwestycji, przypisując odpowiednią wagę każdemu z powyższych czynników. Przypisana waga uzależniona
jest od charakterystyki zlecenia, charakterystyki instrumentu finansowego będącego przedmiotem zlecenia, miejsca
wykonania zlecenia oraz bieżącej sytuacji rynkowej (płynność, zmienność itp.), przy czym nie może być ona niższa od
minimalnych progów określonych w procedurze wewnętrznej Towarzystwa.
Lista Brokerów podlega co najmniej raz w roku weryfikacji z uwzględnieniem m.in. informacji dotyczących jakości,
szybkości i efektywności wykonywania dotychczasowych zleceń przez Brokera, wagi i liczby popełnionych przez Brokera
błędów, a także wiarygodność Brokera i wiedzy o poszczególnych segmentach rynku.
Niedozwolone są żadne porozumienia obustronne z Brokerami lub innymi instytucjami finansowymi, mające na celu
przeprowadzanie transakcji na rachunkach Klientów/funduszy w zamian za pośrednictwo w sprzedaży i oferowaniu usług
świadczonych przez Towarzystwo na rzecz Klientów/Funduszy.
Niedozwolone są jakiekolwiek próby wywierania nacisku na pracowników Towarzystwa, co do wyboru Brokera
pośredniczącego w transakcjach dokonywanych w ramach zarządzania portfelami i funduszami, jak
i sugerowanie zmniejszenia lub zwiększenia skali współpracy z danym Brokerem.
Download