Zasady działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

advertisement
Zasady działania w najlepiej pojętym interesie Klienta PKO Banku Polskiego
(wypis z przepisów wewnętrznych Banku i Domu Maklerskiego)
§ 1.
1. Niniejsze przepisy określają zasady postępowania Banku w celu działania
w najlepiej pojętym interesie Klienta, w związku ze świadczeniem przez Bank
usługi wykonywania zleceń Klienta oraz przyjmowania i przekazywania zleceń
Klienta.
2. Działaniem w najlepiej pojętym interesie Klienta jest podjęcie właściwych kroków,
pozwalających na osiągnięcie możliwie najlepszego wyniku z transakcji w
związku
z realizacją zleceń Klienta, w oparciu o uzgodnione z Klientem warunki realizacji
zlecenia.
§ 2.
Zasady działania w najlepiej pojętym interesie Klienta mają zastosowanie wobec
usług inwestycyjnych świadczonych tylko na rzecz Klientów detalicznych i Klientów
profesjonalnych, nie mają zastosowania wobec uprawnionych kontrahentów.
§ 3.
Niniejsze Zasady mają zastosowanie wobec
instrumentach finansowych. a w szczególności:
transakcji
dokonywanych
na
1) instrumentach finansowych emitowanych przez Skarb Państwa,
2) nieskarbowych papierach dłużnych,
3) zagranicznych papierach dłużnych,
4) instrumentach pochodnych niedopuszczonych
regulowanym, w szczególności:
do
obrotu
a) terminowych transakcjach wymiany walutowej,
b) terminowych transakcjach stopy procentowej,
c) transakcjach kupna/ sprzedaży opcji walutowych,
d) transakcjach zamiany stóp procentowych,
e) walutowych transakcjach zamiany stóp procentowych,
5) jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
6) Instrumentach oferowanych przez Dom Maklerski.
na
rynku
§ 4.
W zakresie instrumentów, określonych w § 3 pkt. 1) – 4) pracownicy Banku zawierają
transakcje zlecenia na rynku instrumentów finansowych z Klientami wyłącznie
z rachunku własnego Banku.
§ 5.
1. W celu zapewnienia możliwie najlepszego wyniku transakcji, wykonując zlecenie
na rachunek Klienta Bank bierze pod uwagę następujące czynniki:
1) cenę instrumentu finansowego w danym miejscu wykonania,
2) koszty ponoszone przez Klienta w związku z realizacją zlecenia – opłaty i
prowizje związane bezpośrednio z realizacją zlecenia,
3) czas zawarcia transakcji,
4) prawdopodobieństwo realizacji i rozliczenia transakcji,
5) wielkość zlecenia,
6) charakter zlecenia oraz inne czynniki mające istotny wpływ na realizację
zlecenia.
2. W przypadku zleceń składanych przez Klientów detalicznych, Bank, aby uzyskać
możliwie najlepszy wynik, największą wagę przypisuje czynnikom w pkt. 1 i 2
powyżej.
3. W przypadku zleceń składanych przez Klientów profesjonalnych dealerzy biorą
pod uwagę czynniki wymienione w pkt. 1) – 6) według własnej oceny.
§ 6.
Zlecenie Klienta w zakresie instrumentów, określonych w § 3 pkt. 1) – 4) jest
przyjmowane w następujących sytuacjach:
1) Bank posiada dany instrument finansowy na własnym rachunku i może on być
wykorzystany na pokrycie zobowiązania wynikającego z przyjętego zlecenia
Klienta,
2) sytuacja Banku, sytuacja rynkowa i specyfika zlecenia Klienta nie stwarzają
przesłanek uniemożliwiających Bankowi nabycie lub zbycie instrumentów na
rachunek własny, celem pokrycia zobowiązania wynikającego z przyjętego
zlecenia Klienta,
3) w przypadku transakcji skarbowych – Klient uzgodni z upoważnionym
pracownikiem Banku dogodne dla obu stron warunki transakcji.
§ 7.
W zakresie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych Bank realizuje
zlecenia Klienta po wskazaniu przez Klienta jednostek uczestnictwa będących
przedmiotem transakcji. Zlecenia są niezwłocznie przekazywane do agenta
transferowego, zgodnie z procedurami i umowami z towarzystwami funduszy
inwestycyjnych.
§ 8.
Dom Maklerski realizuje zlecenia klientów na rynku regulowanym lub w
alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez spółki prowadzące rynki
regulowane
§ 9.
W zakresie wybranych instrumentów dopuszczonych do obrotu zorganizowanego
Dom Maklerski może zawierać transakcje poza rynkiem regulowanym i
alternatywnym systemem obrotu:
1) za pomocą rachunku własnego Domu Maklerskiego,
2) za pomocą rachunku własnego Banku za pośrednictwem Departamentu
Skarbu,
3) za pomocą podmiotu zapewniającego płynność instrumentu finansowego,
będącego przedmiotem transakcji.
§ 10.
1. Dom Maklerski wykonuje zlecenia dotyczące instrumentów finansowych
oferowanych na rynku pierwotnym zgodnie z dokumentem emisyjnym
instrumentu finansowego będącego przedmiotem transakcji.
2. Dom Maklerski wykonuje zlecenia dotyczące instrumentów finansowych rynku
niepublicznego zgodnie z informacjami, które zostały mu udostępnione.
§ 11.
Dom Maklerski zarządza portfelem instrumentów finansowych klienta zgodnie ze
strategią inwestycyjną uzgodnioną z klientem.
§ 12.
Bank nie zobowiązuje się do uwzględniania w swoich zasadach wszystkich
dostępnych miejsc realizacji zleceń.
§ 13.
Obowiązek Banku działania w najlepiej pojętym interesie Klienta nie dotyczy
następujących przypadków:
1) szczegółowych instrukcji Klienta - w przypadku określenia przez Klienta
wszystkich szczegółowych warunków realizacji zlecenia, Bank realizuje
zlecenie zgodnie z tymi warunkami i w tym zakresie obowiązek działania w
najlepiej pojętym interesie Klienta uważa się za wykonany,
2) transakcji skarbowych, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
a) określenie przez Klienta szczegółowych warunków transakcji,
b) ustalenie przez Klienta ceny transakcji z upoważnionym pracownikiem
Banku,
c) w wyniku negocjacji z Klientem warunków transakcji, dokonywanych przez
Bank na własny rachunek,
3) wysoce złożonych i zindywidualizowanych transakcji, gdy na rynku nie są
dostępne wiarygodne informacje o porównywalnych transakcjach,
4) transakcji zawieranych w jednym miejscu wykonania, gdy dostępne jest
wyłącznie jedno miejsce wykonania zlecenia Klienta,
5) bezpośredniego dostępu do rynku, gdy Klient ma bezpośredni dostęp do
rynku poprzez interfejs elektroniczny dostarczony przez Bank i w każdym
przypadku łączy się jedynie z określoną giełdą.
§ 14.
W celu sprawdzenia, czy Bank wykonał usługę zgodnie z niniejszymi Zasadami,
Klient może zwrócić się do Banku z prośbą o udzielenie informacji, w jaki sposób
Bank wywiązał się z zobowiązania działania w najlepiej pojętym interesie Klienta.
§ 15.
Bank zobowiązuje się w sposób jasny, jednoznaczny i niewprowadzający w błąd,
przekazywać Klientowi informacje o istotnych zmianach zasad działania w najlepiej
pojętym interesie Klienta.
Download