PRZELEWY OZNACZONE JAKO PSD

advertisement
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
(Dz. U. z dn. 23 września 2011 r.), która wdraża do krajowego porządku prawnego
zapisy dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada
2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (zwanej dalej
"PSD" lub "Dyrektywą").
PRZELEWY OZNACZONE JAKO PSD
Transakcje oznaczone jako PSD podlegają wymogom projektu Ustawy o Usługach Płatniczych
wynikającej z dyrektywy PSD. Oznaczenie transakcji jako PSD uzależnione jest od
przynależności waluty oraz kraju do koszyka PSD.
Na formatce potwierdzenia danych przelewu prezentowana jest dodatkowo informacja o planowanych
kosztach przelewu oraz wyliczana jest planowana data realizacji i planowana data dostarczenia
środków na konto odbiorcy. Na formatce potwierdzającej złożenie przelewu dostępna jest dodatkowo
sekcja Pokaż informacje rozszerzone prezentująca przewidywane koszty przelewu. Po kliknięciu na
sekcję w przypadku pozytywnego zakończenia operacji pobrania kosztów przelewu z systemu
bankowego użytkownik otrzymuje następujące informacje:
 koszty przelewu w formie tabeli prezentującej nazwę i kwotę kolejnych pozycji kosztów,
 datę dostarczenia środków do banku odbiorcy wyliczoną na podstawie danych dyspozycji
Funkcjonalność prezentacji informacji o planowanych kosztach przelewu, wyliczania planowanej daty
realizacji oraz planowanej daty dostarczenia środków na konto odbiorcy dotyczy przelewów
zwykłych, offline, ZUS oraz US.
Jeśli w wyniku kalkulacji, planowana data realizacji zlecenia różni się od wprowadzonej przez
operatora daty realizacji, to:
 data realizacji jest ustawiana na wyliczoną planowaną datę realizacji,
 pod polem Data realizacji wyświetlona będzie przyczyna zmiany.
Kliknięcie na sekcję Ukryj informacje rozszerzone powoduje zamknięcie sekcji prezentującej
przewidywane koszty przelewu. W przypadku niepowodzenia operacji pobrania kosztów
prezentowany jest komunikat: Brak informacji o kosztach transakcji ze względu na chwilową
niedostępność usługi.
W przypadku, gdy nie zdefiniowano kosztów prowizji dla danego typu przelewu prezentowany jest
komunikat: Brak kosztów transakcji.
LISTA ZLECEŃ STAŁYCH – EDYCJA ZLECENIA
W celu wykonania modyfikacji zlecenia stałego należy wybrać z listy zleceń zlecenie stałe o statusie
aktywne oraz link edytuj w kolumnie Edytuj. Na poniższej formatce należy zmodyfikować dane na
zleceniu oraz wybrać przycisk [Zapisz].
W kolejnym kroku zostanie zaprezentowana formatka potwierdzająca modyfikację zlecenia, na której
należy wprowadzić poprawny klucz oraz wybrać przycisk [Zatwierdź].
Na formatce potwierdzającej modyfikację zlecenia stałego dostępna jest dodatkowo sekcja Pokaż
informacje rozszerzone prezentująca przewidywane koszty zlecenia stałego.
Po kliknięciu na sekcję w przypadku pozytywnego zakończenia operacji pobrania kosztów zlecenia z
systemu bankowego użytkownik otrzymuje następujące informacje:
 koszty zlecenia w formie tabeli prezentującej nazwę i kwotę kolejnych pozycji kosztów,
 datę dostarczenia środków do banku odbiorcy.
Kliknięcie na sekcję Ukryj informacje rozszerzone powoduje zamknięcie sekcji prezentującej
przewidywane koszty zlecenia stałego.
W przypadku niepowodzenia operacji pobrania kosztów prezentowany jest komunikat: Brak
informacji o kosztach transakcji ze względu na chwilową niedostępność usługi.
Blokowanie zleceń stałych
Na formatce potwierdzającej blokadę zlecenia stałego dostępna jest dodatkowo sekcja Pokaż
informacje rozszerzone prezentująca przewidywane koszty zlecenia stałego. Po kliknięciu na sekcję
w przypadku pozytywnego zakończenia operacji pobrania kosztów zlecenia z systemu bankowego
użytkownik otrzymuje następujące informacje:
 koszty zlecenia w formie tabeli prezentującej nazwę i kwotę kolejnych pozycji kosztów,
maksymalną datę dostarczenia środków do banku odbiorcy.
Jeśli w wyniku kalkulacji, planowana data realizacji zlecenia różni się od wprowadzonej przez
operatora daty realizacji, to data realizacji jest ustawiana na wyliczoną planowaną datę realizacji.
Kliknięcie na sekcję Ukryj informacje rozszerzone powoduje zamknięcie sekcji prezentującej
przewidywane koszty zlecenia stałego.
W przypadku niepowodzenia operacji pobrania kosztów prezentowany jest komunikat: Brak
informacji o kosztach transakcji ze względu na chwilową niedostępność usługi.
Zlecenia stałe oznaczone jako PSD
Na formatce potwierdzającej złożenie zlecenia stałego dostępna jest dodatkowo sekcja Pokaż
informacje rozszerzone prezentująca przewidywane koszty zlecenia. Po kliknięciu na sekcję w
przypadku pozytywnego zakończenia operacji pobrania kosztów przelewu z systemu bankowego
użytkownik otrzymuje następujące informacje:
 koszty zlecenia w formie tabeli prezentującej nazwę i kwotę kolejnych pozycji kosztów,
 datę dostarczenia środków do banku odbiorcy.
Jeśli w wyniku kalkulacji, planowana data realizacji zlecenia różni się od wprowadzonej przez
operatora daty realizacji, to data realizacji jest ustawiana na wyliczoną planowana datę realizacji.
Kliknięcie na sekcję Ukryj informacje rozszerzone powoduje zamknięcie sekcji prezentującej
przewidywane koszty zlecenia stałego. W przypadku niepowodzenia operacji pobrania kosztów
prezentowany jest komunikat: Brak informacji o kosztach transakcji ze względu na chwilową
niedostępność usługi.
Download