Wzór umowy - Policja Kujawsko

advertisement
Załącznik nr 3 do SIWZ
Wzór umowy - Zadanie nr 1, 2, 3 ,4 5, 6, 7
Umowa nr …………. /2017
Zawarta w dniu.................2017 r. w Bydgoszczy pomiędzy
Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy reprezentowanym przez Zastępcę
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy – insp. Marcina Woźniaka
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………….…
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.
Umowa została zawarta zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
przetargu nieograniczonego nr SZPiFP-…………… .
trybie
§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa …………………….. …………………zgodnie
z załącznikiem nr ….. do umowy.
§ 2
1.Rozliczenie następować będzie wg cen jednostkowych zawartych w Formularzu Ofertowym Wykonawcy
stanowiącym załącznik nr ….. do umowy.
2.Wartość umowy określa się na kwotę ……………………… ;
słownie………………………………………………………………………………..
3. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o „artykułach” bez bliższego oznaczenia, należy przez to
rozumieć artykuły, o których mowa w §1.
4. Ilości w poszczególnych pozycjach zamówienia podane w Formularzu Ofertowym Wykonawcy stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy mogą ulec zmianie, jednakże wielkość zmian nie może powodować przekroczenia
wartości umowy.
§3
1.Umowę zawiera się na 12 miesięcy od dnia ………………., z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w mowa w § 2 ust. 2 umowa wygaśnie przed upływem tego
terminu.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku
niewykorzystania wartości, o której mowa w § 2 ust. 2 .
§ 4
Strony ustalają następujące warunki dostaw:
1.Dostawa artykułów następować będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego, nie częściej jednak
niż dwa razy w miesiącu.
2.Ilość i rodzaj dostarczanych artykułów każdorazowo określana będzie w arkuszu zamówienia przesyłanym
Wykonawcy przez wyznaczonego pracownika Wydziału Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy na numer faksu/
adres e-mail Wykonawcy………..
3.Czas realizacji dostawy *– nie później niż ……… dni od dnia złożenia zamówienia, o którym mowa
w§4
ust.2.
4.Jeżeli zostanie stwierdzone, że dostarczone artykuły są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego, lub złożonym
zamówieniem w zakresie ilościowym lub jakościowym, zostanie wymieniony przez Wykonawcę w ciągu …….
dni** od dnia złożenia reklamacji przez Zamawiającego w formie pisemnej. Reklamacja realizowana będzie na
koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
5.Miejsce dostaw – magazyn Wydziału Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy przy ulicy Iławskiej 1.
6. Dostawy następować będą środkami transportu Wykonawcy lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
7. Oferowany wyrób winien posiadać aktualną kartę charakterystyki produktu , Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć stosowny, aktualny dokument na etapie realizacji umowy tj. do każdej dostawy. ***
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia produktu z umieszczoną na opakowaniu datą produkcji i datą
przydatności na etapie realizacji umowy tj. do każdej dostawy .
8.Termin ważności dostarczonej partii towaru wynosi .....… **** (liczony od dnia dostarczenia do magazynu
Wydziału Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy przy ulicy Iławskiej 1).
9. Artykuły winne być dostarczone w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
§5
Strony ustalają następujące warunki zapłaty:
1.Wykonawca po każdorazowym wykonaniu dostawy wystawi fakturę VAT w oparciu o ilość dostarczonych
artykułów i ceny jednostkowe określone w Formularzu Ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr ….. do
umowy, wskazując jako płatnika: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, 85-090 Bydgoszcz, ul.
Powstańców Wlkp. 7, NIP: 554-031-29-93, REGON: 091362152.
2.Płatność nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w ciągu 30 dni licząc od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji złożenia reklamacji, o której
mowa w § 4 ust. 4, kiedy bieg terminu płatności faktury rozpoczyna się ponownie z dniem pozytywnego
rozpatrzenia reklamacji.
3.Kwota należności zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty towarzyszące.
4.Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
§6
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 10% wartości umownej, o której mowa w § 2 ust.2
2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego – w wysokości 10% wartości umownej, o której mowa w § 2 ust. 2 z wyjątkiem sytuacji
unormowanej w art.145 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości nie
dostarczonej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie w stosunku do terminu określonego
odpowiednio w § 4 ust. 3 lub 4.
4.Zamawiający może potrącić należności wynikające z kar umownych przy opłacaniu faktur za realizację
przedmiotu umowy.
5.Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498-505 kodeksu cywilnego kwot
naliczonych, w przypadku o którym mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu z przysługującej mu od
Zamawiającego wierzytelności.
6.Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę obciążeniową zawierającą szczegółowe naliczenie kwot w
przypadku sytuacji o której mowa w ust. 1 lub 3.
7.Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić od siebie
odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§7
1.Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni i naliczenia
kary umownej w wysokości 10% wartości umownej w przypadku gdy:
a) Wykonawca dostarczy dwukrotnie artykuł wskazany w zamówieniu w terminie dłuższym niż określony w § 4
ust. 3, lub artykuł z terminem ważności krótszym niż określony w § 4 ust.8 (dot. zadania 1 i 3 )
b) Wykonawca naruszył dwukrotnie postanowienia § 4 ust. 4 niniejszej umowy.
2.Czynność odstąpienia od umowy, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, winna nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§8
1.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w ust. 3 oraz zmian
określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.
3. Dopuszcza się zmianę treści umowy w następujących przypadkach:
1) W przypadku gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonywania umowy z uwagi na zmianę
obowiązujących przepisów prawa, jedynie celem dostosowania postanowień umowy do
obowiązującego prawa.
2) Wprowadzenia ustawowo zmiany stawki podatku VAT lub innych obciążeń podatkowych, jeżeli
zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
3) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu świadczenia usług do dnia odstąpienia od
umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawcę.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 jest złożenie pisemnego wniosku przez
Wykonawcę zawierającego:
a. opis propozycji zmiany,
b. uzasadnienie zmiany.
5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt. 2 Wykonawca składa pisemny wniosek
o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie zmiany cen jednostkowych określonych w
Załączniku do umowy oraz wartości umownej określonej w §2 ust. 2. Wniosek powinien zawierać
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną zmianą umowy a wpływem zmiany zasad, o których mowa
w ust. 3 pkt. 2 , na kalkulację cen jednostkowych. Zmiana dopuszczalna jest w zakresie adekwatnym
do zmian w przepisach, z których wynikają.
6. Zamawiający, po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 5 wyznacza datę podpisania
pisemnego aneksu do umowy.
7. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy.
§9
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały stosowne przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy PZP.
§ 10
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy, rozstrzygać będą sądy powszechne
właściwe dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
1. Integralną część umowy stanowią Załączniki nr 1 i 2.
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy;
* w zależności od wskazanego czasu dostawy przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, minimum 5 dni,
maksimum 10 dni (dot. wszystkich zadań)
** w zależności od wskazanego terminu wymiany towaru przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, minimum 3
dni maksimum 5 dni dla zadania nr 2,4,5,6,7.
*** zapis zostanie zastosowany dla zad. nr 1;
**** zapis zostanie zastosowany dla zadania nr 1 i 3 w zależności od wskazanego okresu ważności przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym, minimum 12 miesięcy, maksymalnie 18 miesięcy
Wykonawca:
Zamawiający:
Download