Zamawiający Wykonawca

advertisement
Załącznik nr 5 do SIWZ
Projekt Umowy
UMOWA NR ……../2013
Zawarta w dniu ………… w Sernikach, pomiędzy Gminą Serniki z siedzibą w Sernikach 1A,
21-107 Serniki reprezentowaną przez
Wójta Gminy – Stanisława Marzęda zwaną dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
………………………………… zwanym dalej Wykonawcą
W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. Zm.)
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1 Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy ……… na drogi gminne do
wszystkich miejscowości na terenie gminy Serniki samochodem samowyładowczym –
zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa
świadczyć usługi, o których mowa w ust. 1 w ilości1:
a) Dostawa mieszanki kwarcowo – węglowej 8-32 mm – 150 ton
b) Dostawa żużlu wielkopiecowego – 600 ton
c) Dostawa gruzu ceglano-betonowego 0/32 mm – 150 ton
d) Dostawa kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/32 mm – 500 ton
3. Rzeczywista wielkość zleconych dostaw będzie wynikać z potrzeb i możliwości
finansowych Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na
możliwości zmniejszenia lub zwiększenia zakresu dostawy o +30 %.
§ 2 Czas trwania umowy
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od dnia …………. do dnia 31
grudnia 2013r.
2. Strony uzgadniają 3 (słownie: trzy) miesięczny termin wypowiedzenia niniejszej
umowy liczony na koniec miesiąca kalendarzowego.
§ 3 Koszt dostawy
1. Strony ustalają koszt dostawy za 1 tonę w wysokości odpowiednio:
a) Dostawa mieszanki kwarcowo – węglowej 8-32 mm – 150 ton - …………
1
Niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 5 do SIWZ
Projekt Umowy
b) Dostawa żużlu wielkopiecowego – 600 ton - ……………..
c) Dostawa gruzu ceglano-betonowego 0/32 mm – 150 ton - ……………
d) Dostawa kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/32 mm – 500 ton - …………….
2. Iloczyn kosztu dostawy 1 tony oraz waga przewiezionego towaru, o którym mowa w
ust. Poprzedzającym stanowić będzie wynagrodzenie należne Wykonawcy.
§ 4 Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy w płatne na podstawie faktury VAT.
2. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie dokument, o którym mowa w § 8 Umowy.
3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni, licząc od daty otrzymania
i zaakceptowania treści faktury przez zamawiającego.
4. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………..
chyba że strony ustalą inną, prawnie dopuszczalną formę zapłaty.
5. W razie sporu co do wysokości wynagrodzenia, bezsporna jego część podlega
wypłacie.
§ 5 Trasa oraz ilości ładunku
1. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą najpóźniej na 2 dni przed transportem
ustalać będą trasę transportu oraz ilość ładunku.
2. Poinformowanie, o którym mowa w ust.1 odbyć się może w formie pisemnej, faxem,
mailem lub telefonicznie, na co najmniej 3 dni przed spodziewanym terminem
przywozu.
§ 6 Czas i miejsce dostawy
1. Na co najmniej 2 dni przed spodziewanym terminem przewozu Zamawiający
w porozumieniu z Wykonawcą ustalą dokładny czas dostawy, miejsce oraz godzinę
rozładunku towarów, o których mowa w § 4 ust. 1.
2. Poinformowanie, o którym mowa w ust. 1 powinno odbyć się w formie pisemnej,
faxem, mailem lub telefonicznie, w szczególności dotyczy to Wykonawcy, który
powinien o odebraniu i przyjęciu przedmiotowego zlecenia odpowiednio zawiadomić
Zamawiającego.
3. Brak odpowiedzi Wykonawcy uznany zostanie za rezygnację z przyjęcia zlecenia
i stanowić będzie przyczynę rozwiązania umowy bez zachowania terminów
wypowiedzenia.
§ 7 Odbiór dostawy
1. Rozładunek kruszywa nie może odbyć się bez dokonania odbioru.
2. Każdorazowy odbiór dostawy potwierdzony będzie dokumentem przewozowym (MW
lub WZ) pochodzącym z miejsca zakupu, z wyszczególnieniem frakcji asortymentu,
wagi, miejsca pochodzenia danego asortymentu tj. adresu, podpisanym na miejscu
rozładunku przez upoważnionego do tego przedstawiciela Zamawiającego.
Załącznik nr 5 do SIWZ
Projekt Umowy
3. Miejscem rozładunku będzie każdorazowo określony przez Zamawiającego
odpowiedni odcinek drogi gminnej wskazany przez upoważnionego do tego
przedstawiciela Zamawiającego.
4. Strony zgodnie ustalają, iż rozładunek oraz odbiór ładunku będzie dokonywany
w godzinach od 7:30 do 15:30 w dni robocze.
§ 8 Zwłoka Wykonawcy
1. Jeżeli Wykonawca zwleka z dostawą, z przyczyn innych niż brak zamówionego
materiału na składzie, powyżej 2 dni Zamawiający może zlecić taka dostawę innemu
przedsiębiorcy na koszt Wykonawcy. Nie zwalnia to Wykonawcy od zapłaty kar
umownych.
§ 9 Kary umowne
1. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy pieniężnej, w taki sposób, że:
a) W razie opóźnienia w wykonaniu zleconej przez Zamawiającego dostawy
Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej za każdy dzień zwłoki
w wysokości 5 % wartości brutto złożonego zamówienia, za każdy dzień
opóźnienia.
b) W razie opóźnienia wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Zamawiający
zapłaci odsetki w wysokości 0,03 % wartości wystawionej przez Wykonawcę
i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury za każdy dzień zwłoki.
§ 10 Odstąpienie od umowy
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli:
a) Zostanie złożony do sądu wniosek o upadłości Wykonawcy, ogłoszona jego
upadłość lub likwidacja, albo podjęte zostaną czynności w celu rozwiązania
przedsiębiorstwa,
b) Zostanie wydany nakaz zajęcia mienia lub rachunku bankowego Wykonawcy,
c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie realizuje zapisów Umowy przez
okres dłuższy niż tydzień, licząc od dnia uzgodnienia, o którym mowa w § 6 ust. 2
niniejszej umowy.
3. Wykonawca może odstąpić o niniejszej umowy, jeżeli:
a) Zamawiający, pomimo wcześniejszego, powtórnego wezwania i wyznaczenia
kolejnego 7 dniowego terminu płatności nie dokonuje zapłaty bezspornej,
należności określonej w wystawionej przez Wykonawcę fakturze. W przypadku
sporu co do wysokości zapłaty zastosowanie mają odpowiednio przepisy § 4
umowy.
4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie
i zawierać uzasadnienie.
Załącznik nr 5 do SIWZ
Projekt Umowy
5. Odstąpienie od Umowy bez wzajemnych roszczeń finansowych może nastąpić
w każdym czasie jedynie za pisemną zgodą obu stron.
6. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Stron od zapłaty kar umownych w przypadku
wystąpienia przesłanek do ich naliczenia.
§ 12 Właściwość prawa
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przewozu (art. 774-793).
§ 13 Właściwość Sądu
1. Spory na tle niniejszej umowy strony poddają jurysdykcji sądu właściwego miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
§ 14 Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – zastrzega sobie prawo do zmiany
treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności , których nie dało się przewidzieć na
etapie postepowania o udzielenia zamówienia i na etapie podpisywania umowy. W
szczególności Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę
treści umowy:
a) Wystąpienie warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie
utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie umówionej dostawy
b) Gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach
przewidzianych ustawą oraz postanowieniami niniejszej Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do
umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§ 15 Egzemplarze umowy
1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
Zamawiający
Wykonawca
Załącznik nr 5 do SIWZ
Projekt Umowy
Download