Załącznik nr 5

advertisement
Nr sprawy: SOSW 343-2/12
Załącznik Nr 5 do SIWZ
UMOWA
zawarta w dniu …………………………. roku w Suliszewie pomiędzy:
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w
Suliszewie z siedzibą w Suliszewie przy ul. Zwycięstwa 28 - jednostką budżetową
Starostwa Powiatowego w Choszcznie
reprezentowanym przez: mgr Annę Kozak Dyrektora
Numer Identyfikacji Podatkowej - NIP 594 12 66 402
zwanym dalej "Zamawiającym"
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej "Wykonawcą".
I. Wstęp
Umowa niniejsza zawarta zostaje w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru
oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego - art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm. )
na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego zwanego dalej „placówką”.
II. Przedmiot umowy
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i sukcesywnej dostawy partiami, zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia Nr SOSW 343-2/12
a) 200 ton węgla orzech gruby o parametrach:
- wartość opałowa - min. 30.00 kJ/kg,
- zawartość popiołu - max.9%,
- zawartość siarki - max. 0,8%.
b) 80 ton miału węglowego o parametrach:
- wartość opałowa - > 22.00kJ,
- zawartość popiołu do 18%,
- zawartość siarki - max. 1,2%.
zwanej dalej „przedmiotem umowy”.
2. Węgiel i miał dostarczony będzie partiami do siedziby „placówki”, w terminach
i ilościach ustalonych w harmonogramie dostaw, zawartym w Załączniku Nr 1
do umowy. Dostawy rezerwowe realizowane będą w razie zapotrzebowania na nie przez
placówkę. Załącznik Nr 1 do umowy określający harmonogram dostaw stanowi
integralną część umowy.
3. W przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności dokonania dostawy partii węgla
w terminie innym niż ustalony w harmonogramie dostaw, oraz dostaw rezerwowych
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionej partii węgla do Placówki,
w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty zgłoszenia zamówienia faxem, telefonicznie
lub pocztą elektroniczną.
4. Odbioru dostarczonego węgla i miału w siedzibie Placówki, dokonają, za pisemnym
potwierdzeniem, pracownicy upoważnieni przez dyrektora Placówki. Potwierdzenie
odbioru węgla winno zawierać odebraną ilość węgla, datę odbioru oraz czytelny podpis
pracownika dokonującego odbioru.
§2
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia i zwiększenia dostawy węgla i miału
określonej w § 1 maksymalnie o 20,% tej ilości, tj. o dostawy rezerwowe.
III. Termin wykonania
§3
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres:
od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.
IV. Prawa i obowiązki stron
§4
1. Węgiel dostarczany będzie placówce samochodami, w dni robocze w godzinach 800 - 1500.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonania
przedmiotu umowy oraz dysponuje odpowiednimi samochodami i sprzętem, niezbędnym
do realizacji dostaw węgla i miału, w sposób i terminach ustalonych w umowie .
3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży atest potwierdzający parametry
dostarczonej partii węgla .
§5
1. W razie dostawy partii węgla niezgodnej z ilością ustaloną w §1 ust.2 i ust.3 umowy lub
określonymi w §1 ust.1 parametrami, Zamawiający może zgłosić Wykonawcy
reklamację w ciągu 5 dni, a Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni
odpowiedzieć na reklamację. Po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja
uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
2. W przypadku uwzględnienia reklamacji lub przyjęcia jej za uznaną w przypadkach
określonych w ust 1:
a) w razie dostawy węgla w ilości większej od zamówienia Wykonawca odbierze
nadmiar węgla na własny koszt,
b) w razie dostawy węgla niezgodnej z parametrami określonymi w § 1 ust.1 umowy
nastąpi zwrot reklamowanej dostawy na koszt Wykonawcy bez uiszczenia zapłaty,
c) w razie dostawy przez Wykonawcę węgla w ilości mniejszej od ilości ustalonej w § 1
ust.2 i ust. 3 umowy, Wykonawca uzupełni dostawę.
3. W przypadku uznania reklamacji, koszty zważenia dostawy węgla oraz koszty analizy
próbki węgla ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zgodności faktury z rzeczywistą wagą
dostawy.
IV. Odpowiedzialność wykonawcy
§6
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia.
V. Wartość umowy
§7
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z ofertą:
 za 1 tonę węgla o parametrach określonych w § 1 umowy cenę ………………. zł netto +
podatek VAT w wysokości 23% ………………………, tj. ……………………….. zł
brutto (słownie: …………………………………………………………………….złotych),
 za 1 tonę miału o parametrach określonych w § 1 umowy cenę ……………… zł netto +
podatek VAT w wysokości 23% ………….. zł), tj. ………………………….. zł brutto
(słownie: …………………………………………………………………………... złotych).
2. Cena ustalona w ust. 1 obejmuje dostarczenie węgla do Placówki określonej
w Załączniku Nr 1 do umowy oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem
przedmiotu umowy.
3. Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów ponad ustalone w ust 1, które mogłyby
wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.
§8
Maksymalna nominalna wartość zobowiązania wynikająca z niniejszej umowy wynosi
……………… zł netto + podatek VAT w wysokości 23% ( ……………………….zł ),
tj.
……………………………zł
brutto;
(słownie:
…………………………………………………………………………………………. złotych)
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż należność za wykonanie przedmiotu umowy wynikać
będzie z faktycznej ilości odebranego węgla i ceny jednostkowej ustalonej w § 7 i może także
nie osiągnąć kwoty ……………………….. zł netto + podatek VAT w wysokości 23% (
………………………zł),
tj. ………………………zł
brutto;
(słownie:
………………………………………………………………………………………… złotych).
VI. Warunki płatności
§9
1. Zamawiający dokona zapłaty za każdą partię dostarczonego węgla i miału przelewem,
na konto Wykonawcy wskazane w fakturach, w terminie nie dłuższym niż 30 dni
od otrzymania przez placówkę oryginału faktury VAT za daną partię węgla, według
ceny określonej w § 7 umowy.
2. Za dzień zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego placówki
w PKO BP O/ Choszczno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
VII. Kary umowne
§ 10
W przypadku niewykonania dostawy partii węgla lub dostawy mniejszej niż określona
w § 1 ust. 2 i ust.3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
od wartości niewykonanej dostawy oraz uzupełni brakującą ilość asortymentu na własny
koszt.
W przypadku wykonania dostawy partii węgla po terminach ustalonych w § 1 ust. 2
i ust.3 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% od
wartości niewykonanej dostawy, liczoną za każdy dzień zwłoki.
W wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% kwoty określonej
w § 8 ust. 1 umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowania przewyższającego karę umowną.
Kary umowne przysługujące Zamawiającemu będą potrącane z faktur.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 3% kwoty brutto określonej
w § 8 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności określonych w § 11 ust.2.
VIII. Odstąpienia od umowy
§ 11
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku
niedotrzymania terminów dostaw ustalonych w § 1 ust.2 i ust. 3, a także w przypadku
dostaw węgla i miału o parametrach niezgodnych z parametrami określonymi w § 1 ust. 1,
w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o tych przypadkach.
2. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje
prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.
3. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego kary umownej i odszkodowania .
IX. Zmiana umowy
§ 12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zgody obu stron
wyrażonej na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
X. Postanowienia końcowe
§ 13
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz
osoby trzeciej.
§ 14
Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd
właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy z
dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych / Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z poźn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego .
§ 16
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 2 dla Zamawiającego , 1
dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
Download