Załącznik nr 6 UMOWA NR - Zakład Usług Komunalnych sp z oo w

advertisement
Załącznik nr 6
UMOWA NR …............................
zawarta w Piszu, dnia ................................
Pomiędzy:
Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ulicy Olsztyńskiej 3 zwaną dalej
„Zamawiającym”
reprezentowaną przez
−
Janusza Puchalskiego – Prezesa Zakładu
−
Maję Szmyt – Głównego Księgowego
NIP 849-000-04-24
z jednej strony, a:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
NIP ...............................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym przez
..................................................
..................................................
z drugiej strony.
Reprezentanci obu stron oświadczają, iż okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy
dokumenty wskazujące ich tożsamość oraz dokumenty z których wynika ich umocowanie do
działania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź.
zm.) została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wywozu odpadów komunalnych o
kodzie 20 03 01 do odzysku lub unieszkodliwienia zebranych przez Zakład Usług
Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu ul. Olsztyńska 3.
2. Szacowana ilość odpadów:
Kod odpadu
Dzienna ilość odpadów w Mg
Ilość odpadów w Mg
od 1.07.2012 do 30.06.2013
20 03 01 – Odpady komunalne
22
5544
3. Ilość wytwarzanych odpadów nie jest zależna od zamawiającego. Ustalone ilości są
szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego
uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez producentów. Szacunkowa ilość
odpadów przewidzianych do transportu wynosi ok 5544 Mg/12 m-cy, szacunkowa dzienna
ilość odpadów: 22 Mg.
4. Podane powyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie
przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych wielkości.
5. Odpady gromadzone będą w boksie, o wymiarach 4,5 m na 9 m na 5,25 o wysokości 3 m, w
miejscowości Kocioł Duży.
6. Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu
(np. załadunek – koparka, ładowarka itp.; transport – odpowiedni samochód ciężarowy z
naczepą), który musi być w dyspozycji wykonawcy.
7. Usługa będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00
do 13:00.
8. Przekazanie odpadów będzie następować, po uprzednim zważeniu ich na wadze
samochodowej przez Zamawiającego, na podstawie „Dowodu wydania materiału na
zewnątrz WZ”. Zamawiający dysponuje wagą do 50 ton, w związku z powyższym pojazd
Wykonawcy wraz z naczepą i ładunkiem nie może przekraczać łącznie wagi 50 ton.
9. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Oferta
wykonawcy złożona w dniu …..........................
§2
1. Wykonawca z chwilą przejęcia odpadów od Zamawiającego staje się ich posiadaczem i z
zastrzeżeniem § 6, zobowiązuje się postępować z przyjętymi odpadami zgodnie z ustawą o
odpadach oraz ustawą prawo ochrony środowiska
2. Ważenie odpadów odbywać się będzie na koszt Zamawiającego, zaś Wykonawca poniesie
koszty ważenia pustego samochodu na swojej wadze elektronicznej przed wyjazdem po
odpady i jeden egzemplarz kwitu z tary samochodu dostarczy Zamawiającemu przed
załadunkiem. Na koniec miesiąca na podstawie WZ – ilości przekazanych odpadów
Wykonawca dostarczy miesięczną kartę przyjęcia odpadów.
3. Przekazywanie odpadów będzie następować na podstawie „Dowodu wydania materiału na
zewnątrz WZ”.
4. Zamawiający zapewni utwardzony, ogrodzony, niedozorowany plac umożliwiający
załadunek pojazdu przewożącego odpady
§3
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy jedynie za rzeczywistą ilość przyjętych odpadów do
unieszkodliwienia. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego dokładnych ilości
odpadów, określonych w § 1 ust. 2 umowy, ani żądać jakichkolwiek roszczeń finansowych z
powodu przekazania przez Zamawiającego mniejszej ilości, niż wynika to z § 1 ust. 3.
2. Za rozliczenie z urzędem marszałkowskim z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
odpowiada Wykonawca.
3. Cena jednostkowa 1 Mg wywozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 do odzysku lub
unieszkodliwiania wynosi:
− cena jednostkowa netto
…............................zł/Mg
− VAT...........%
…............................zł
− cena jednostkowa brutto
…............................zł/Mg
4. Cena jednostkowa brutto uwzględnia wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
usługi określonej w § 1 umowy.
5. Łączna cena jednostkowa nie zostanie zmieniona przez Strony przez cały okres trwania
umowy, tj. od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r.
6. Za usługę wywozu odpadów Wykonawca wystawi fakturę VAT po upływie każdego
miesiąca na podstawie „Wydania materiału na zewnątrz WZ”
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy przysługujące mu wynagrodzenie w terminie 14 dni od
daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
§4
1. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest:
…................................................................
2. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest:
….................................................................
§5
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy.
§6
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Strony zobowiązują się
do zapłaty kar umownych określonych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy lub
rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto od wartości niezrealizowanej części umowy.
3. Wykonawca zapłaci karę umowną za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy w
wysokości 5 000,00 zł
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie
umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które ponosi winę umyślną – w
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za prace od których Zamawiający odstąpił.
5. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przekraczającego
wysokość kary umownej.
§7
1. Umowa zostaje zawarta na okres od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145
ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w sytuacji gdyby przepisy rangi ustawy
uniemożliwiły dalszą jej realizację.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia, w przypadku:
a) rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy przez Wykonawcę;
b) utraty lub nie uzyskania ponownie przez Wykonawcę wymaganego przez ustawę zezwolenia na
unieszkodliwianie odpadów lub nie okazanie przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego
dokumentu potwierdzającego posiadanie takiego zezwolenia;
c) utraty lub nie uzyskania ponownie przez Zamawiającego wymaganego przez ustawę zezwolenia
d) zmiana przepisów prawa regulujących obowiązki Stron z zakresu zagospodarowania odpadów,
uniemożliwiająca realizację umowy na jej warunkach.
e) rozstrzygnięcie przez Gminę Pisz przetargu na odbiór odpadów.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy, po wyczerpaniu polubownego załatwienia
sprawy, będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
Wykonawca:
Zamawiający:
Download