PROJEKT Załącznik nr 7 Umowa na pełnienie funkcji koordynatora

advertisement
PROJEKT
Załącznik nr 7
Umowa na pełnienie funkcji koordynatora projektu
„POZNAWANIE PRZEZ DZIAŁANIE”
zawarta w dniu ________ pomiędzy Gminą Sępopol reprezentowaną przez Burmistrza
Sępopola _____________, zwanym dalej Zamawiającym
a
____________________ zam. ______________________
zwaną/-ym w dalszej części umowy Wykonawcą.
Wykonawca
Przedmiot umowy i zasady jego wykonywania
§1
zobowiązuje się w ramach projektu „Poznanie
przez
działanie”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2., do zarządzania projektem jako
Koordynator projektu w okresie od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2015 r.
§2
1. Wykonawca przyjmuje zobowiązanie polegające na:
a. przejęciu odpowiedzialności za całość realizacji Projektu, w szczególności
za zarządzanie przedsięwzięciem na wszystkich jego etapach,
b. komunikacji z Instytucją Pośredniczącą, dyrektorami szkół w których realizowany
jest Projekt oraz koordynatorami szkolnymi,
c. koordynowaniu i czuwaniu nad prawidłową realizacją Projektu, w tym nad
zgodnością realizacji zadań z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu i jego
harmonogramem jego realizacji,
d. wprowadzaniu zmian do Projektu, w oparciu o obowiązujące zapisy zawarte
w dokumentacji konkursowej i umowie o dofinansowanie Projektu,
e. opracowaniu regulaminu rekrutacji uczestników Projektu i nadzór nad prawidłową
rekrutacją uczestników do poszczególnych zajęć z Projektu,
f. opracowanie instrukcji archiwizacji dokumentacji projektowej oraz prowadzeniu
dokumentacji projektu, w tym uczestników i kadry zatrudnionej w Projekcie.
g. prowadzeniu działań promocyjnych, informacyjnych i monitoringu realizacji zadań
projektowych,
h. prowadzeniu, sprawdzaniu kompletności i przechowywaniu dokumentacji PEFS,
dotyczącej uczestników projektu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych do ww. ustawy,
i. rozliczaniu finansowym i merytorycznym Projektu, w tym sporządzaniu wniosków
o płatność wraz z kompletowaniem wszelkich załączników,
j. prowadzenie biura Projektu oraz pełnienie dyżurów w siedzibie zamawiającego
2 dni w tygodniu po minimum 6 godzin,
2. Koordynatora projektu bezwzględnie obowiązują terminy ustalone przez Instytucję
Pośredniczącą.
§3
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli realizacji zadań, wynikających
z umowy oraz wglądu do dokumentacji projektowej.
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenie biurowe i sprzęt
niezbędny do wykonywania powierzonych czynności.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie powierzone w ramach Projektu.
3. Wykonawca w zakresie obejmującym niniejszą umowę podlega Zamawiającemu.
Bezpośredni nadzór nad pracą koordynatora projektu sprawuje Burmistrz Sępopola.
4. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w kontrolach Projektu oraz sporządzania
ewentualnych uzupełnień pokontrolnych, również po zakończeniu realizacji Projektu.
Oferowana cena/wynagrodzenie, warunki płatności
§ 5
1. Z tytułu prawidłowego wykonania prac, o których mowa w §1 i §2 ustala się
cenę/wynagrodzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie brutto _____ (słownie: _____
brutto). Wynagrodzenie płatne jest w ratach miesięcznych
w wysokości ______ złotych
brutto (słownie: _____ brutto).
2. Całkowita kwota za realizację usługi wynosi ____________brutto (słownie: _____ brutto).
3. Podstawą dokonania płatności będzie doręczenie rachunków/faktur częściowych przez
Wykonawcę wraz z miesięczną ewidencją czasu pracy i zadań realizowanych w ramach
wszystkich projektu .
3. Cena umowna/ Wynagrodzenie wypłacane będzie miesięcznie przelewem w ciągu 7 dni od
daty złożenia rachunku/ faktury częściowej na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy………………………………………………………………………………………...,
pod warunkiem dostępności środków na subkoncie wydzielonym na potrzeby Projektu, nie
później niż 30 dni od daty złożenia rachunku.
4. Rachunki/ faktury należy wystawiać na Gminę Sępopol, ul. 22 Lipca 7, 11-210 Sępopol
NIP: 743-20-21-679. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie zatwierdzenie wykonanych
prac przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
Oświadczenia Wykonawcy
§6
1. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
zapewniające świadczenie usług objętych umową na najwyższym poziomie, w sposób
staranny i sumienny, według standardów i norm w tym zakresie stosowanych.
2. Wykonawca oświadcza, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak również po jej
ustaniu, zachowa pełną poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających z tej
umowy i nie wyjawi ich osobom trzecim oraz że wykonywane przez niego czynności nie będą
naruszać praw osób trzecich i obowiązującego prawa.
3. Wykonawca oświadcza, że nie jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji
POKL (Instytucja Zarządzająca, Instytucja Pośrednicząca, Instytucja Wdrażająca, Regionalny
Ośrodek EFS, Krajowy Ośrodek EFS oraz Krajowa Instytucja Wspomagająca) i nie zachodzi
konflikt interesów ani podwójne finansowanie.
Prawa i obowiązki Wykonawcy
§7
1. Wykonując przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązuje się do terminowego, starannego
i profesjonalnego działania oraz do realizacji Projektu zgodnie z przepisami prawa polskiego,
wspólnotowego i obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie materiały i dokumenty, w których posiadanie
wejdzie w związku z wykonywaniem prac objętych umową, są i pozostaną własnością
Zamawiającego. Wykonawca zwróci je Zamawiającemu nie później niż w dniu rozwiązania
umowy lub wygaśnięcia umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych
kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji Projektu przez
Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa w Rozporządzeniu Rady (WE)
nr 1083/2006 ustanawiającymi przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz
wytycznymi w zakresie informacji i promocji.
5. Wykonawca ma prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadzie
wynikającej z art. 471 Kodeksu cywilnego.
6. Zamawiający w przypadku nieterminowego przekazywania należności wynikających
z umowy zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy ustawowych odsetek.
7. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego zapłaci on
Wykonawcy karę w wysokości pięciokrotnej wysokości ceny oferowanej/ wynagrodzenia
z § 5 ust. 1 umowy.
1.
Prawa i obowiązki Zamawiającego
§8
Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy materiałów źródłowych
niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy, będących w posiadaniu
Zamawiającego.
2. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy, wykonania go wadliwie lub w sposób
nienależyty Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy.
4. Za niewykonanie pracy w terminie lub wykonanie nienależyte, skutkujące poważnymi
konsekwencjami dla Zamawiającego, w tym finansowymi, Wykonawca zobowiązany jest
do zwrotu wynagrodzenia w całości wraz z odsetkami ustawowymi.
5.
Zamawiający ma prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadzie
wynikającej z art. 471 Kodeksu cywilnego.
6. Zamawiającemu w sytuacji nie wykonywania obowiązków przez Wykonawcę (pomimo
wystosowanego wezwania) przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
Rozwiązanie umowy w tym trybie nie pozbawia Zamawiającego roszczeń wobec
Wykonawcy wskazanych w ust. 4 i ust. 5. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego nie
rodzi
po
stronie
Wykonawcy
jakichkolwiek
roszczeń
z
tym
związanych,
w szczególności roszczeń o wynagrodzenia lub roszczeń odszkodowawczych.
7. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on
Zamawiającemu karę w wysokości pięciokrotnej wysokości ceny oferowanej/ wynagrodzenia
z § 5 ust. 1 umowy.
Postanowienia końcowe
§9
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy:
1/zmiana terminu realizacji usługi w przypadku działania siły wyższej (np. klęski
żywiołowej, działania rządowe) mającej bezpośredni wpływ na realizację Projektu.
2/ zmiana terminu realizacji usługi w przypadku przedłużenia procedur rozliczeniowych
Projektów wynikających z ustaleń Instytucji Pośredniczącej,
3/ zalecenia pokontrolne Instytucji Pośredniczącej lub innych organów kontrolujących
powodujące zmiany umowne.
4/ zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości składników pochodnych (ZUS
i FP) od wynagrodzenia osób fizycznych.
5/ ustawowa zmiana stawki podatku VAT wykonawcy prowadzącego działalność
gospodarczą.
3. Sprawy sporne, wynikłe z zastosowania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla Zamawiającego.
4. Prawa i obowiązki Stron nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
5. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy wynikające z warunków realizacji projektu.
6. Integralną częścią umowy jest formularz ofertowy Wykonawcy.
7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze
dla każdej ze stron.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
Download