Umowa DP/2310

advertisement
Umowa DP/2310/……../16
zawarta w dniu ........................ r. w Kielcach pomiędzy:
Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, z siedzibą w Kielcach
przy ul. Żeromskiego 5,
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1. ………………….– ………………..
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
....................................................................., z siedzibą w ............................... przy ulicy
.............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy....................................................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: ..............., wysokość kapitału zakładowego ………..…………,
w przypadku spółki akcyjnej wysokość kapitału zakładowego……………….……….. i kapitału
wpłaconego ……………………, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym
przez:
1. ........................................
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię
i
nazwisko)
..............................................................................,
przedsiębiorcą
działającym pod firmą ..................................................... z siedzibą w ..................................
przy ulicy .............................., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej
przez.......................................................................
zwanym
pod
numerem
..................................,
w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez: ……………………………………
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi dotyczącej rozliczeń dwóch pracowników
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, którzy podlegają ubezpieczeniu
społecznemu w Szwecji.
2.Zakres świadczonej usługi obejmuje w szczególności :
1) rejestracja Zamawiającego jako pracodawcy dla celów rozliczeń ubezpieczenia we
właściwym organie w Szwecji,
2) terminowe naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne w Szwecji dwóch
pracowników UJK, którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym w Szwecji,
2)miesięczne raportowanie dla celów szwedzkiego organu właściwego dla rozliczenia
ubezpieczenia oraz przekazywanie instrukcji płatności (po otrzymaniu od Zamawiającego
pełnych danych),
4) roczne raportowanie dla celów szwedzkiego organu właściwego dla rozliczenia
ubezpieczenia za każdą osobę,
5) wszelkie prace związane z rozliczeniami w szwedzkim organie właściwym dla rozliczenia
ubezpieczenia wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących w Szwecji.
§ 2.
Umowa zostaje zawarta na okres od 1 kwietnia 2016 roku do końca miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpi całkowite rozliczenie wobec szwedzkiego organu właściwego
dla ubezpieczenia, nie dłużej jednak niż do końca stycznia 2017 roku, przy czym w ramach
umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności dotyczących rozliczenia
składek ubezpieczeniowych za luty i marzec 2016 roku.
§ 3.
1.Zaplata za przedmiot umowy określony w paragrafie 1 nastąpi na podstawie faktur
wystawianych za miesiąc realizacji usługi.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela
Zamawiającego i przez Wykonawcę.
3. Dane płatnika: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul.
Żeromskiego 5, NIP 657-02-34-850.
4.Zamawiajacy zobowiązuje się uregulować prawidłowo wystawioną fakturę VAT w terminie
30 dni licząc od daty jej wystawienia przy czym faktura ta może być wystawiona najwcześniej
z datą podpisania protokołu, o którym mowa w ust.2.
5. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 4.
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia.
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w ramach porozumienia stron z ustaleniem terminu
rozwiązania umowy i zasad jej zakończenia.
3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z ważnych powodów przez
jednostronne jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym. Za ważne powody
uznaje się rażące naruszenie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, rozwiązanie
stosunku pracy z między Zamawiajacym a pracownikami podlegających ubezpieczeniu w
Szwecji.
§ 5.
Wynagrodzenie za miesiac realizacji usługi wynosi brutto ..................................:
§ 6.
Strony ustalają następujących reprezentantów przy realizacji niniejszej umowy:
1) Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Zamawiającego: ……………………………
tel…………………………………….., e-mail ……………………………..
2) Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Wykonawcy : …………………………………
tel.…………………………………….., e-mail ……………………………..
§ 7.
1.Strony umowy zobowiązują się do pełnej współpracy w ramach realizowanej umowy,
opartej na wzajemnym zaufaniu.
2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z należytą
starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązując się do składania
Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień na etapie realizacji umowy.
3. Wykonawca oświadcza, ze posiada doświadczenie kwalifikacje, uprawnienia wymagane
do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy oraz środki niezbędne do jej realizacji.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy i oświadcza, że nie
zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe jej wykonanie.
4.Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim.
§ 8.
1.W
przypadku
niewykonania
lub
niewłaściwego
wykonania
umowy
Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości czteromiesięcznego wynagrodzenia
jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2.W przypadku nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, co
zostanie potwierdzone karami lub odsetkami nałożonymi na Zamawiającego przez urząd
szwedzki, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia Zamawiającemu szkody do pełnej
wysokości nałożonych kar lub odsetek.
3.Zamawiajacy zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych z kodeksu cywilnego.
§ 9.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10.
1.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy
prawa powszechnie obowiązującego, ale tylko w niezbędnym do tego obowiązku zakresie.
2.Wszelkie informacje związane z ochroną osób i mienia stanowią tajemnicę Zamawiającego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r, Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
3.Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji o których mowa w ust.2 w zakresie
wykraczającym poza cel umowy, będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji i może
wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną określoną w art. 18 lub art. 23 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r, Nr 153,
poz. 1503 ze zm.).
§ 11.
Dane osobowe pracowników Zamawiającego, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
zostaną przekazane Wykonawcy niezwłocznie po zawarciu przez Strony umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, o której jest mowa w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).
§ 12.
1.W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Bez pisemnej zgody nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności przysługującej
Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.
§ 13.
Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez
właściwy rzeczowo sąd w Kielcach.
§ 14
Adresem Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową
jest adres wskazany powyżej w umowie. O każdej jego zmianie Wykonawca jest
zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego
obowiązku, korespondencja wysłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany
Zamawiającemu, uważana jest za skutecznie doręczoną.
§ 15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
Download