zal._3- wzór umowy - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

advertisement
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego z dn. 28 lutego 2017 r. ws. obsługi prawnej Fundacji Małych i
Średnich Przedsiębiorstw (Fundacji MSP) jako Regionalnej Instytucji Finansującej – wzór umowy
Umowa o świadczenie obsługi prawnej
Zawarta w dniu …….marca 2017 r. w Warszawie, pomiędzy:
Fundacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, ul. Smocza 27, 01-048
Warszawa, KRS 0000077462, NIP 527-10-46-011 reprezentowaną przez:
…………………………………………………………….
……………………………………………………………..
zwaną dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………..
zwanym dalej Wykonawcą.
Uwzględniając wynik postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w sprawie
obsługi prawnej Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Fundacji MSP) jako
Regionalnej Instytucji Finansującej Strony niniejszej umowy postanawiają co następuje:
§1
Przedmiot umowy
1. Na zasadach i warunkach określonych w ustawie regulującej zasady wykonywania
zawodu adwokata/radcy prawnego i niniejszej umowie, Zamawiający zleca
Wykonawcy świadczenie usług prawnych (obsługa prawna) w zakresie zadań
realizowanych przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie
pełnienia przez nią roli Regionalnej Instytucji Finansującej.
2. Świadczenie obsługi prawnej, o której mowa w ustępie 1, obejmuje w szczególności:
a) sporządzanie analiz i opinii prawnych, w tym dokonywanie wykładni
obowiązujących przepisów prawa w sprawach związanych z działalnością RIF, w
szczególności dotyczących: wykonania zadań w związku z realizacją umów o
dofinasowanie w zakresie działań objętych Programem Operacyjnym Innowacyjna
Gospodarka lub programami zakończonymi PHARE, Sektorowym Programem
Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), Sektorowym Programem
Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP); pomocy
publicznej; polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa własności
przemysłowej i praw autorskich; prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
finansów publicznych oraz zamówień publicznych;
b) sporządzanie opinii prawnych dotyczących zagadnień prawnych pojawiających się
w związku z działalnością RIF ;
c) opracowywanie, współpraca przy opracowywaniu oraz interpretacja i opiniowanie
projektów umów, porozumień oraz ugód, których stroną jest RIF, oraz innych
dokumentów dotyczących RIF;
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.
d) dokonywanie interpretacji przepisów z zakresu organizacji i funkcjonowania RIF
oraz sporządzanie aktów prawnych pozostających w związku z działalnością RIF,
jak również oświadczeń i pism RIF;
e) reprezentacja Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie
przed sądami powszechnymi.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, finansowym,
technicznym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte
zrealizowanie przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, przy
uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.
§2
Miejsce i termin wykonywania umowy
1. Wymagana jest fizyczna obecność jednego z dwóch adwokatów/radców prawnych
wskazanych przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego w celu konsultowania i
parafowania dokumentów oraz omawiania bieżących problemów przez pięć dni w tygodniu w
wymiarze pięciu godzin dziennie w godzinach pomiędzy 8.00 i 15.00.
2. Umowa z zastrzeżeniem ust. 3, będzie wykonywana w siedzibie Zamawiającego.
3. W zależności od potrzeb Zamawiającego i okoliczności sprawy, umowa może być
wykonywana
w innym miejscu ustalonym przez Strony na terenie Warszawy.
§3
Dalsze zobowiązania Stron
1. Zamawiający zobowiązuje się przekazywać na bieżąco Wykonawcy wszelkie informacje
oraz wszelką dokumentację będącą w posiadaniu Zamawiającego albo też umożliwiać mu
dotarcie do takiej dokumentacji, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia
obsługi prawnej na rzecz Zamawiającego.
2. Wykonawca zachowa tajemnicę zawodową w najszerszym zakresie określonym przepisami
ustawy regulującej wykonywanie zawodu adwokata lub ustawy regulującej wykonywanie
zawodu radcy prawnego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób
trzecich, wszelkich danych czy informacji otrzymanych od Zamawiającego. Zobowiązanie to
obejmuje także odpowiednie zabezpieczenie danych, czy informacji przy ich przekazywaniu
za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
4. Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w każdym przypadku, w
którym będzie to niezbędne dla wykonywania niniejszej umowy.
§4
Oświadczenie
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia pomocy prawnej zgodnie z ustawą regulującą
zasady wykonywania zawodu adwokata lub ustawą regulującą zasady wykonywania zawodu
radcy prawnego, zasadami etyki zawodowej oraz uwzględnieniem interesów Zamawiającego
na zapewnienie sobie profesjonalnej obsługi prawnej.
§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonywanie niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie
ryczałtowe
w
wysokości
………………………….zł
netto(
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.
słownie:…………………………………………….) powiększone o obowiązujący podatek
VAT.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, płatne jest z dołu w terminie czternastu dni od
daty wystawienia faktury przez Wykonawcę. W przypadku gdy okres wykonywania obsługi
prawnej jest krótszy niż jeden miesiąc rozliczeniowy wynagrodzenie przysługujące
Wykonawcy oblicza się proporcjonalnie.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
4. Wykonawcy przysługują koszty zastępstwa procesowego w prowadzonych przez niego
sprawach w pełnej wysokości i będą wypłacane na podstawie wystawionej przez Wykonawcę
faktury VAT.
§6
Czas trwania umowy
1. Umowa zawarta jest na okres od dnia ……marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowanie trzymiesięcznego
okresu wypowiedzenia.
3. W dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu
wszelkie otrzymane w związku z niniejszą umową akta spraw, dokumenty i inne nośniki
informacji oraz przekazany sprzęt i klucze do pomieszczeń Zamawiającego, jeśli takie
zostaną Wykonawcy udostępnione.
§7
Postanowienia różne
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
3. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.
Download