Procedura wyboru wykonawcy Podpisanie umowy z wykonawcą po

advertisement
Wdrażanie i rozliczanie
umowy o dofinansowanie
Działanie 2.1
Sektorowy Program Operacyjny
WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
Działanie 2.1 Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Wdrażanie i rozliczanie umowy o
dofinansowanie
1. Procedura wyboru wykonawcy
2. Zmiany w projekcie
3. Wniosek o płatność
Działanie 2.1 Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Podpisana umowa o dofinansowanie i…
1. Obowiązek dostarczenia weksla in blanco
Zgodnie z § 2.3 pkt 12 umowy o dofinansowanie w ciągu 15 dni od dnia
podpisania umowy Beneficjent ma obowiązek dostarczyć weksel in blanco
opłacony do kwoty przyznanego dofinansowania. Umowa wywołuje skutki
w niej przewidziane pod warunkiem dostarczenia ww. zabezpieczenia.
2. Podpisanie umowy z wykonawcą
Procedura wyboru wykonawcy może być rozpoczęta dzień
po zarejestrowaniu wniosku w RIF
Wnioskodawca po otrzymaniu loginu i hasła rejestruje się na
stronie internetowej PARP i zamieszcza swoje zaproszenie w dziale
ogłoszeń
Działanie 2.1 Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Procedura wyboru wykonawcy
Zaproszenie powinno określać:
 oznaczenie Beneficjenta,
 przedmiot usługi doradczej,
 miejsce i termin składania ofert, nie krótszy niż 14 dni od dnia
zamieszczenia zaproszenia,
 kryteria oceny ofert, przy czym cena jest wymaganym kryterium
Działanie 2.1 Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Procedura wyboru wykonawcy
Podpisanie umowy z wykonawcą po podpisaniu
umowy o dofinansowanie
Umowa z wykonawcą (kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem) dostarczona w ciągu 7 dni od podpisania do RIF wraz
z następującymi dokumentami:
- kopia protokołu wyboru wykonawcy
- dokumenty potwierdzające prawidłowo przeprowadzoną
procedurę wyboru wykonawcy (oferty, ogłoszenie)
3. Faktyczne rozpoczęcie realizacji działań w terminie 2
miesięcy od ustalonej daty rozpoczęcia Projektu
Działanie 2.1 Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Zmiany w projekcie
Zmiany w umowie wprowadzane w formie aneksu mogą
dotyczyć:
1. Zmian prawno – organizacyjnych w statusie
Beneficjenta (mających wpływ na realizację Projektu lub
osiągnięcie celu Projektu)
2. Przesunięcia terminu realizacji
3. Pozostałych kwestii:
 numeru rachunku bankowego
 nazwy Beneficjenta
 zmniejszenia kwot lub przesunięć między kategoriami wydatków
kwalifikowanych przekraczających 10% ich początkowej
wartości itp.

skwantyfikowanych wskaźników realizacji projektu
Działanie 2.1 Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Zmiany w projekcie
1. Zgodnie z § 13 ust. 9 Umowy o Dofinansowanie Projektu:
„Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego informowania RIF
oraz Instytucji Wdrażającej o zamiarze dokonania zmian prawno
organizacyjnych w jego statusie, które miałyby bezpośredni wpływ
na realizację Projektu lub osiągnięcie celu Projektu”
Działanie 2.1 Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Zmiany w projekcie
2. Przesunięcie terminu realizacji
W przypadku okoliczności mogących opóźnić realizację
Projektu lub jego etapu w terminie 30 dni (przed
upływem okresu realizacji § 3 ust. 1 Umowy o
Dofinansowanie Projektu) wystąpić z pisemnym
wnioskiem (zawierającym uzasadnienie przyczyn
niedotrzymania terminu realizacji o wydłużenie okresu
realizacji Projektu lub jego etapu.
Działanie 2.1 Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Zmiany w projekcie
3. Pozostałe zmiany
Jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w Projekcie w
trakcie jego realizacji w terminie 14 dni (od dnia zaistnienia
przyczyn) złożyć w RIF wniosek o zaakceptowanie zmian
przedstawiając ich zakres i uzasadnienie.
Działanie 2.1 Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Zmiany w projekcie
Jakie zmiany nie wymagają formy aneksu:
 zmiana osób uprawnionych do reprezentacji
 zmniejszenia kwot lub przesunięcia między kategoriami
wydatków kwalifikowanych nie przekraczające 10% ich
początkowej wartości itp.
Działanie 2.1 Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Zmiany w projekcie
RIF/PARP
Weryfikacja wniosku o aneks pod kątem:
 terminu złożenia wniosku zgodnie z umową o
dofinansowanie projektu
 zakresu wnioskowanych zmian w odniesieniu do umowy o
dofinansowanie projektu
 kompletności (czy dołączone są wszystkie niezbędne do
zajęcia stanowiska w sprawie dokumenty, np. harmonogram
zadaniowo-finansowy w przypadku zmiany terminu realizacji
projektu)
 osoby podpisującej wniosek (uprawniona zgodnie z
dokumentem rejestrowym)
Działanie 2.1 Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Zmiany w projekcie
1. Uzupełnienie wniosku o aneks
w terminie 7 dni od wezwania do uzupełnienia
2. Podpisanie aneksu
w siedzibie RIF w terminie 35 dni od dnia złożenia
kompletnego wniosku
Działanie 2.1 Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Zmiany w projekcie
Najczęstsze problemy dot. weryfikacji wniosków o aneks:
1. Brak uzasadnienia niedotrzymania terminu realizacji.
2. Niezgodność wnioskowanych zmian z zawartą umową z
wykonawcą (czy był aneks do umowy z wykonawcą?)
3. Nieuwzględnianie terminu przeprowadzenia działań
niekwalifikowanych.
4. Nieuwzględnianie przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji
działań
Działanie 2.1 Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Zmiany w projekcie
Najczęstsze problemy dot. weryfikacji wniosków o aneks
c.d.:
5. Brak załączonego aktualnego harmonogramu w przypadku
zmiany terminu realizacji.
6. Koszty działań w harmonogramie nieprawidłowe pod względem
rachunkowym.
7. Brak odniesienia do wskaźników realizacji Projektu (np.
przesunięcia w przypadku zmiany terminu realizacji)
Działanie 2.1 Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Wniosek o płatność
Zgodnie z § 10.1 Umowy o dofinansowanie
wniosek o płatność powinien zostać złożony
w Regionalnej Instytucji Finansującej
„w terminie 25 dni
od dnia upływu okresu realizacji Projektu,
o którym mowa w § 3 ust. 1”
Działanie 2.1 Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Wniosek o płatność
Obowiązkowe dokumenty składane w RIF:
 wniosek o płatność
 do wglądu oryginały faktur (oznaczenie oryginałów faktur
pieczątką Programu i datą potwierdzenia wpływu)
 kopie faktur
 kopie dowodów zapłaty
 sprawozdanie końcowe z realizacji projektu
 kopie dokumentów będących rezultatem projektu lub ich 8/10stronicowe streszczenie
 dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac
Działanie 2.1 Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Wniosek o płatność
Kiedy wniosek o płatność może zostać odrzucony
 niewłaściwy formularz wniosku
 wniosek złożony w niewłaściwej Regionalnej Instytucji
Finansującej
 wniosek złożony przez podmiot nieuprawniony do składania
wniosku
 wydatki nie spełniają przesłanek określonych w umowie o
dofinansowanie
 wniosek o płatność nie dotyczy projektu będącego przedmiotem
umowy
Działanie 2.1 Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Wniosek o płatność
Najważniejsze zagadnienia dotyczące wydatków:
 Faktycznie poniesione po dniu zawarcia umowy o
dofinansowanie
 Prawidłowo zaksięgowane i udokumentowane
 Wyszczególnione na liście wydatków kwalifikowanych (Zał. 2 do
umowy)
 Płatności dokonane za pośrednictwem rachunku bankowego
Działanie 2.1 Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Wniosek o płatność
Ważne dla Beneficjentów - Interpretacje MGiP:
- Płatność może być dokonana po okresie realizacji § 3 ust. 1
umowy
- Wskaźniki (tolerancja różnicy 10%; konieczna informacja o
przewidywanym osiągnięciu wskaźnika, gdy różnica jest
większa)
- Możliwe jest uznawanie płatności zaliczkowych (o ile
uwzględniono je w umowie z wykonawcą oraz potwierdzono
dokumentem księgowym)
- W uzasadnionych przypadkach Beneficjent może załączyć 8-10
stronicowe streszczenie dokumentacji rezultatów projektu
- Konieczność weryfikacji poniesienia kosztów niekwalifikowanych
Działanie 2.1 Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Wniosek o płatność
Uzupełnienie wniosku o płatność
w terminie 7 dni
od wezwania do uzupełnienia
Działanie 2.1 Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Dziękuję za uwagę
Renata Gajewska
[email protected]
Tel. (0-22) 432-81-59
www.parp.gov.pl
Download