UMOWA

advertisement
UMOWA-wzór
w sprawie zamówienia publicznego nr BZP.3861.13.2015.KB
zawarta w dniu ………………………
pomiędzy:
DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM CHORÓB PŁUC WE WROCŁAWIU z siedzibą w 53-439 Wrocław
ul. Grabiszyńska 105, NIP: 894-24-56-112 REGON: 000294295 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
Dyrektora Centrum – Andrzeja Woźnego
a:
………………………………………………………………….. ul. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy zawartej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami art. 4 pkt
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984,
1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) jest:
usługa przeprowadzenia przeglądu serwisowego oraz konserwacji drzwi p.poż.
Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105.
i dymoszczelnych w
2. Miejscem wykonywania usługi jest siedziba Zamawiającego.
3. Przedmiot umowy obejmuje : wykonanie dwa razy w roku przeglądu okresowego oraz konserwacji w
odstępach półrocznych (wiosna/jesień).
4. Przedmiot umowy winien być realizowany zgodnie z wymogami producenta, obowiązującymi Normami i
odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i ppoż.
5. Usługi będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca wykona przy użyciu własnych narzędzi i
materiałów, w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu.
6. W przypadku konieczności wykonania usług objętych umową w serwisie Wykonawcy, Wykonawca zapewnia
własny transport na przewóz sprzętu w obie strony oraz ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związane
z transportem sprzętu.
§2
NAPRAWA
1. Konieczność przeprowadzenia napraw lub wymiany części zamiennych na nowe, Wykonawca zobowiązany jest
uzgodnić z Działem Technicznym Zamawiającego, z podaniem przewidywanych kosztów naprawy.
2. W przypadku napraw wymagających
wymiany części zamiennych na nowe Wykonawca zobowiązany jest
przesłać kalkulacje kosztów.
3. Przystąpienie do napraw nastąpi niezwłocznie
po akceptacji wyżej wymienionych kosztów przez Dyrektora
DCCHP we Wrocławiu, z uwzględnieniem kosztów roboczogodziny i dojazdu podanych w ofercie Wykonawcy.
2
4. Przy
naprawach
obejmujących
wymianę
części,
Wykonawca
przedkłada
Zamawiającemu
dokument
potwierdzający sprzedaż części i jej cenę. Wszystkie użyte do naprawy części muszą być oryginalne, fabrycznie
nowe i posiadać certyfikat CNBOP. Wykonawca zapewnia należyte korzystanie ze sprzedawanego podzespołu i
zobowiązuje się do usuwania wszelkich wad fizycznych lub prawnych w terminach uzgodnionych w umowie.
5. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane naprawy na następujących warunkach:
a) gwarancja będzie udzielana na okres 3 miesięcy dla zakresu wykonanej naprawy – licząc od dnia protokolarnego
odbioru przez upoważnionego pracownika Zamawiającego,
b) gwarancja na wymienione części i podzespoły udzielana będzie na warunkach przewidzianych przez producenta
sprzętu.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, uprawnienia, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą
do wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i
posiada polisę ubezpieczeniową na czas realizacji niniejszej umowy.
§4
1. Cena za przegląd serwisowy i konserwację w okresie 12 miesięcy wynosi:
netto ……………… zł, VAT……...%, brutto ………….zł
2. Cena 1 roboczogodziny w przypadku zgłoszenia naprawy wynosi ………...zł netto, tj. ……… zł brutto
3.
Koszt dojazdu wynosi ………...zł netto, tj. ……… zł brutto
4.
Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, z zastrzeżeniem §2
5. Ceny jednostkowe netto usługi określone w ofercie pozostają niezmienna przez cały okres trwania umowy.
6.
Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest Protokół z przeglądu podpisany przez uprawnione
osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. Strony zobowiązują się do podpisania Protokołu z przeglądu
w dniu zakończenia realizacji czynności serwisowych.
7.
Wykonawca wystawia faktury VAT na podstawie Protokołu z przeglądu sporządzonego przez uprawnione
osoby.
Ze strony Zamawiającego są to: specjalist ds. p.poż. Adam Kołeczek
Ze strony Wykonawcy są to: …………………………………….
§5
1. W fakturze należy powołać się na numer niniejszej umowy. Do faktury Wykonawca załącza raport serwisowy.
2. Zapłata w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, nastąpi w terminie 30 dni od dnia
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Za zwłokę w zapłacie Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.
4. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.
2
3
§6
Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez
zapłatę kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 6 pkt 1 umowy,
b) za każdy dzień opóźnienia realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wartości brutto zamówieniowej
usługi,
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych w udowodnionej
wysokości szkody.
3. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
§7
Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia ……….……. do ………………..
§8
Wykonawca oświadcza, że bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, nie będzie zawierał umów przelewu
wierzytelności lub przejęcia długu z osobami trzecimi na podstawie art. 509 – 526 Kodeksu cywilnego.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 10
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe w realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie.
W razie braku porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
………………………….
………………………….
3
Download