„Nauczyciele specjalistami od uczenia” ze środków

advertisement
Znak sprawy: PPP-Ł/361/4/VC/2012
Łobez, dn. 24.12.2012r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami realizacji zamówień
wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łobzie
(zwana dalej Zamawiającym) w związku z realizacją projektu „Nauczyciele specjalistami od
uczenia” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. –
Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół, składa zapytanie ofertowe zgodnie z poniższą
specyfikacją:
Opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania (PPW):
Realizacja przez powiat zadań z zakresu wsparcia szkół i przedszkoli w obszarach
problemowych wymaga podjęcia czynności związanych z dokonaniem szczegółowych
analiz
posiadanych zasobów (instytucjonalnych, kadrowych, technicznych itp.)
wszystkich placówek oświatowych na terenie powiatu łobeskiego (25 szkół i przedszkoli).
Na podstawie wyników badań należy opracować Powiatowy Program Wspomagania
oraz zakres i sposób monitoringu.
Koncepcja musi zawierać następujące elementy:
1. Wskazanie podmiotów, które będą realizowały zadania z zakresu
kompleksowego wsparcia szkół.
2. Opis sposobu realizacji poszczególnych zadań.
3. Wskazanie zasobów (instytucjonalnych, kadrowych, technicznych), które będą
wykorzystywane w trakcie realizacji zadań z zakresu wsparcia.
4. Wskazanie liczby i harmonogramu wdrażania rocznych planów wspomagania w
poszczególnych typach szkół i przedszkoli, które przystąpiły do projektu.
Czas realizacji na opracowanie PPW: - od daty podpisania umowy do 31 styczeń 2013
Warunki do spełnienia:
Od osoby opracowującej PPW wymaga się wykształcenia:
 wyższego z przygotowaniem pedagogicznym,
 min 5 letni staż w zarządzaniu placówka oświatową,
 ponadto umiejętności do tworzenia i wdrażania procesu ewaluacji i monitoringu.
Szczegółowe zasady wyboru oferty:
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem - załącznik nr 1.
2. Kryterium wyboru będzie cena, kompleksowość oferty.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 oświadczenie o posiadanych uprawnieniach załącznik nr 2
 oświadczenie o pracy w projekcie NSRP i JSFP- załącznik nr 3
4. Termin i sposób dostarczenia oferty:
Oczekuje się, by oferta była dostarczona w kopercie oznaczonej:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łobzie, ul. Konopnickiej 42, 73 - 150
Łobez, Opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania w ramach projektu
„Nauczyciele specjalistami od uczenia” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
termin składania ofert upływa dnia 4 stycznia 2013 r. o godz. 10:00.
5. Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego jest Pani Violetta PlenzlerCiebiera – tel. 91 3974162, e- mail: [email protected]
Z poważaniem
DYREKTOR
Violetta Plenzler - Ciebiera
ZAŁĄCZNIK NR 1
…………………., dnia ………………
OFERTA CENOWA
Nazwa i siedziba Wykonawcy..………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
telefon………………….……… fax…………………………. e-mail……………………………….
NIP ……………………………
REGON ……………………………….
składam niniejszą ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. Opracowanie
Powiatowego Programu Wspomagania w ramach projektu „Nauczyciele specjalistami
od uczenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
1) Oferuję wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie:
wartość netto ……………………………………………………………………………. zł
podatek VAT …………………………….. zł
wartość brutto ............................................................................................................ zł
słownie……………………………………….………........................................................ zł
2) Deklaruję wykonanie zadania od daty podpisania umowy do 31.01. 2013 r.
3) Oświadczam, że zapoznałam/em się ze istotnymi warunkami zamówienia i nie
wnoszę/wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje
do przygotowania oferty i wyceny.
4) Oświadczam, że posiadam umiejętność do tworzenia i wdrażania procesu ewaluacji
i monitoringu.
5) 4) Informuję/emy, że moja/nasza oferta składa się z …..........stron.
Załączniki do niniejszej oferty:
1)
………………………….
2)
………………………….
3)
………………………….
…..........................................................
(Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)
ZAŁĄCZNIK NR 2
..............................................................
(miejscowość, data)
OŚWI ADCZENIE
Oświadczam, że posiada wymagane uprawnienia do wykonania przedmiotowego
zamówienia.
……………………………………………………………..
(Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby
upoważnionej)
ZAŁĄCZNIK NR 3
OŚWIADCZENIE O PRACY W PROJEKTACH NSRO i JSFP
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………..
Podejmując się zadań w ramach projektu „ Nauczyciele specjalistami od uczenia”, który
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oświadczam, że:
1. Nie jestem zatrudniony w żadnym projekcie i nie otrzymuję wynagrodzenia
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. *
2. Jestem zatrudniony w ramach innych projektów:*
l.p.
Nazwa projektu
Priorytet/
działanie/poddziałanie
Funkcja w
projekcie
Zaangażowanie
Wymiar
etatu (jeśli jest
godzin
to umowa o
( jeśli jest to
pracę)
umowa
cywilnoprawna)
1
2
3
3. jestem/nie jestem zatrudniona w instytucji wdrażającej Program Operacyjny Kapitał
Ludzki.
Uwagi: …………………………………………………………………………………………..
4. Jestem/ nie jestem zatrudniony w jednostce finansów publicznych.
Uwagi:…………………………………………………………………………………………...
Data: ………………………..
*niepotrzebne skreślić
podpis : …………………………...
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards