Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały

advertisement
Lista projektów, które w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02.00-005/16
pn. Szkolenie i doardztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prwadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych
uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymetnalnego, właściwych postaw oraz metod zindywiudalizowanego podejścia do
ucznia, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania
Lp.
Wnioskodawca
Fundacja Centrum Edukacji
Obywatelskiej
1.
2.
Fundacja Centrum Edukacji
Obywatelskiej
BRAS Biuro Rozwoju Aktywności
Społecznej Robert Jaworski /
Niepubliczny Ośrodek
3. Doskonalenia Nauczycieli BRAS
Rafał Leśniak "Małopolskie
4. Centrum Edukacji"
5.
Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne Spółka
Akcyjna/Ośrodek Rozwoju
Kompetencji Edukacyjnych
Tytuł projektu
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez
pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych
na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz
indywidualizację nauczania realizowane we współpracy
przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli
prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół
Doskonalenie pracowników i współpracowników
samorządowych ośrodków doskonalenia nauczycieli
Polski północno-wschodniej we współpracy z Centrum
Edukacji Obywatelskiej
Moje kompetencje - Twój sukces
Akademia kompetencji kluczowych dla nauczycieli,
trenerów i pracowników systemu wspomagania pracy
szkoły
Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu
wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego
wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych.
Wartośc projektu (zł)
Liczba uzyskanych
punktów
Wybrany do
dofinansowania
1 998 132,00 zł
122,5
TAK
944 546,25 zł
122,5
TAK
1 840 848,00 zł
121
TAK
339 125,00 zł
99
TAK
1 667 398,23 zł
94,5
TAK
Download