systemy-informacyjne-biznesu

advertisement
18
SYSTEMY INFORMACYJNE BIZNESU Działalność każdej firmy opiera się na posiadaniu
określonego zasobu informacji, który zwiększa naszą wiedzę o otaczającym nas świecie i prawach
zachodzących w rzeczywistości, a także pozwala nam zwiększyć wiedzę samych. Pani Elżbieta
Niedzielska w książce zatytułowanej „ Informatyka ekonomiczna” przytacza francuskie przysłowie,
które stwierdza, że „ Bez materii nie ma nic, bez energii wszystko jest nieruchome, bez informacji
jest chaos”. Szczególnym rodzajem informacji jest informacja dla zarządzania, która pozwala
zrealizować takie funkcje, jak: planowanie, organizowanie, przewodzenie tj., kierowanie ludźmi i
kontrolowanie. Posiadając pewien zasób wiedzy o organizacji i jej otoczeniu jesteśmy w stanie
efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem, posiadając bezpośredni i pośredni wpływ na proces
decyzyjny w organizacji. Podstawowe cechy wyróżniające informacje dla zarządzania w stosunku
do innych rodzaju informacji są następujące:
zawsze są związane z realizacją funkcji: planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania,
pozwalają na podjęcie decyzji na różnych szczeblach zarządzania. Pomiędzy tymi dwoma cechami
istnieje ścisły związek. Możemy stwierdzić, że informacja dla zarządzania pozwala na uczenie się
organizacji i stałe dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia.
Według J. A. Senn wyróżnia się następujące podstawowe grupy informacji dla zarządzania:
informacja „pokrzepiająca” - dotyczy ona bieżącej sytuacji organizacji. Głównym założeniem tej
informacji jest zapewnienie, że wszystko przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami.
informacja „rozwojowa” - jej zadaniem jest ocena stanu lub przebiegu jakiegoś zjawiska lub
procesu, celem tej informacji jest ujawnienie trudności powstałych przy realizacji zjawiska lub
procesu.
informacja „ostrzegawcza” - jej zadaniem jest informowanie nas o zagrożeniach teraźniejszych lub
przyszłych powstałych w wyniku realizacji działalności organizacji.
informacja „planistyczna ” - odnosząca się do poziomu lub stanu przyszłego zjawiska lub procesów
gospodarczych.
informacja „operacyjna” - informuje nas o działaniu własnej firmy, pozwalając jednocześnie
porównać działalność do innych podobnych organizacji.
informacja „opiniodawcza” - dotyczy informacji o najbliższym oraz dalszym otoczeniu organizacji.
informacji „kontrolowane” - przekazywane są światu zewnętrznemu, informują o działalności
organizacji.
Reasumując możemy stwierdzić, że informacja dla zarządzania ma charakter partykularny tzn.
przedstawiona jest w postaci wiadomości wyrażonych w określonych językach lub systemach
znakowych.
(…)
… metody tzw. „ręczne techniki ewidencyjne” są już nieracjonalne z wielu względów. Biorąc pod
uwagę złożoność systemu przyjęto podział systemów na cztery generacje: systemy transakcyjne,
systemy informowania kierownictwa,
systemy wspomagania decyzji,
systemy ekspertowe,
Każdą z tych grup różnicuje poziom wspomagania funkcji zarządczych w obiekcie gospodarczym.
Podział ten jest umowny i stanowi…
… też zrodziła się koncepcja systemów informatycznych zarządzania, które w latach
siedemdziesiątych zostały przekwalifikowane na zintegrowane systemy informatyczne zarządzania.
Zastosowanie tych systemów umożliwia gromadzenie danych w scentralizowanej bazie, co
umożliwia emisję zestawień przekrojowych dotyczących całokształtu działalności obiektu.
Gromadzenie dużej ilości danych służyło wspomaganiu czynności…
… informacji z baz danych w postaci umożliwiającej efektywne wspieranie podejmowanych
decyzji. Spowodowało to powstanie kolejnej generacji systemów informacyjnych - systemu
informowania kierownictwa. Grupę tę charakteryzuje:
łatwość udostępniania danych zgromadzonych w bazach ewidencyjnych,
zaawansowane mechanizmy ekstrakcji danych,
łatwość i elastyczność analizy danych,
przyjazny graficzny interfejs użytkownika prezentacja wyników analizy w formie dostosowanej do
potrzeb określonego użytkownika,
Do generacji tej zaliczamy systemy, które pozwalają na posługiwanie się bazami danych oraz
pracują w trybie pytanie - odpowiedź. System ten pracuje w trybie konwersacyjnym. Jedną z
najnowszych tendencji rozwojowych systemów informowania kierownictwa, mającą również
znamiona kolejnej generacji systemów…
… transakcyjnych, ale również w wyniku przetwarzania systemów informowania kierownictwa,
które dostarczają informacji umożliwiającej identyfikację problemu.
Powstanie techniki komputerowej spowodowało rozpoczęcie badań nad opracowaniem systemów,
które mogłyby zastąpić człowieka w realizacji jego funkcji umysłowych. Wynikiem prac było
powstanie czwartej generacji systemów tzw. systemów ekspertowych…
… informacyjnych.
R - relacje pomiędzy poszczególnymi zbiorami.
Z wymienionymi powyżej zbiorami wiąże się pojęcie systemu informatycznego, jeżeli chociaż jeden
z wymienionych zbiorów dotyczy sprzętu komputerowego.
System informatyczny jest to wyodrębniona część systemu informacyjnego, która jest z punktu
widzenia przyjętych celów skomputeryzowana. Obecnie wszystkie systemy informacyjne
zbudowane są z zastosowaniem sprzętu komputerowego. R.M. Stair stwierdza, że systemy
informacyjne zarządzania to: „ zorganizowany zbiór ludzi, procedur przetwarzania, baz danych oraz
urządzeń używanych do dostarczenia informacji dla menedżerów i decydentów ”. Jest to system, w
którym przetwarzane dane i uzyskiwane wyniki są wykorzystywane w celu wspomagania decyzji.
Mogą one być realizowane różnymi technikami. W przypadku wykorzystania środków informatyki
to mamy doczynienia z systemami informatycznymi zarządzania. Będzie on wtedy użyty, jeżeli w
analizie systemu informacyjnego położymy nacisk na jego strukturę lub proces komputeryzacji (
proces nasycenia sprzętem komputerowym systemów informacyjnych ) , a nie na spełniane prze
niego funkcje. Reasumując trzy przeanalizowane pojęcia możemy z całą pewnością stwierdzić…
…, urządzenia wejścia oraz urządzenia wyjścia.
Pamięć operacyjna lub inaczej pamięć główna komputera, została nazwana pamięcią RAM, służy do
przechowywania danych w postaci ciągów cyfr zerojedynkowych i programów wykonywanych
przez komputer. Pamięć można rozumieć jako tablicę zawierającą ponumerowane komórki, z
których każda przechowuje jedno słowo maszynowe o długości charakterystycznej dla danego
komputera…
… wspomagania decyzyjnego . Systemy te mają za zadanie wspomagać bezpośrednio podejmowane
decyzje. Podstawową cechą jest posiadanie w tego rodzajach systemów bazy modeli wraz z
odpowiednim oprogramowaniem. Obecnie powstają systemy wspomagania decyzji z bazą wiedzy,
które pozwalają nam na wykorzystanie w praktyce osiągnięcia badań operacyjnych i analizy
systemowej. Systemy wspomagania decyzyjnego wspierają…
Informatyka w administracji - zagadnienia - wstępne
Systemy informacyjne biznesu
Wykład - Geneza zastosowań komputerów
Zintegrowane systemy informatyczne - Sroka Henryk
Cykl informacyjny
Zasady prawne - omówienie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download