Nie pal przy mnie proszę

advertisement
„Nie pal przy mnie proszę”
Program edukacji antytytoniowej
dla uczniów klas I – III
szkół podstawowych
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie
Organizatorzy Programu:
 Państwowa Inspekcja Sanitarna
 Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu
Adresaci programu:
 Program przeznaczony jest dla uczniów
klas I-III szkoły podstawowej.
Realizatorzy Programu:
 Dyrektorzy Szkół Podstawowych.
 Szkolni koordynatorzy programu.
 Nauczyciele, wychowawcy oraz inni
przedstawiciele środowiska szkolnego,
np. pielęgniarki szkolne, pedagodzy.
Założenia programu
 Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III
szkoły podstawowej.
 Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów
profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i
młodzieży.
 Program proponuje realizację zajęć metodami
aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
 W programie zawarte zostały uporządkowane treści
dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu
percepcji dzieci).
 Program ma charakter profilaktyczny, ale przede
wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci
świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach,
w których inne osoby palą przy nich papierosy.
Cele szczegółowe programu:
 Uporządkowanie i poszerzenie informacji na
temat zdrowia.
 Kształtowanie u dzieci postaw
odpowiedzialności za własne zdrowie.
 Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu
jest szkodliwe dla zdrowia.
 Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe
oddziaływanie dymu papierosowego
związane z biernym paleniem.
 Wykształcenie u dzieci umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie
przy nich palą.
Struktura Programu
Program składa się z pięciu zajęć
warsztatowych o następujących tytułach:
Zajęcia I. Co to jest zdrowie?
Zajęcia II. Od czego zależy nasze zdrowie?
Zajęcia III. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
Zajęcia IV. Co robić, gdy moje życie jest
zagrożone?
 Zajęcia V. Nie pal przy mnie, proszę!




ZAJĘCIA I –
CO TO JEST ZDROWIE
 CEL: zintegrowanie grupy uporządkowanie i poszerzenie
wiadomości na temat zdrowia
 CZAS
90 minut
 PLAN ZAJĘĆ
 Integracja grupy.
 Ustalenie zasad pracy z grupą.
 Definicja zdrowia.
 „Zapoznanie” z wiewiórką Wiki.
ZAŁĄCZNIK NR 1 Poznajemy wiewiórkę Wiki
ZAŁĄCZNIK NR 2 Wiki do kolorowania
ZAJĘCIA II - OD CZEGO ZALEŻY
NASZE ZDROWIE?
 CEL: kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne
zdrowie.
 CZAS
45 minut
 PLAN ZAJĘĆ
 Wierszyk o wiewiórce Wiki (zał. nr 4).
 Od czego zależy nasze zdrowie?
 Co JA mogę zrobić, by być zdrowym?
ZAŁĄCZNIK NR 4
Wierszyk o Wiki
ZAJĘCIA III - CO I DLACZEGO
SZKODZI ZDROWIU?
 CEL: uświadomienie dzieciom, że same mogą unikać
szkodliwych dla zdrowia sytuacji. Przekazanie informacji
o biernym paleniu.
 CZAS
45 minut
 PLAN ZAJĘĆ
 Przypomnienie wierszyka.
 Co szkodzi zdrowiu?
 Jakich sytuacji, które szkodzą naszemu zdrowiu
możemy unikać?
ZAJĘCIA IV - CO ROBIĆ, GDY MOJE
ZDROWIE JEST ZAGROŻONE?
 CEL: wykształcenie u dzieci postawy gotowości do
radzenia sobie w sytuacjach, gdy ich zdrowie jest
zagrożone
 CZAS
45 minut
 PLAN ZAJĘĆ
 Krzyżówka.
 Układanka „wiewiórka”.
 Jak mogę sobie pomóc, gdy moje zdrowie jest
zagrożone?
ZAŁĄCZNIK NR 5 Krzyżówka „Zdrowie”
ZAŁĄCZNIK NR 6 Układanka – obrazek wiewiórki
ZAJĘCIA V –
NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ
 CEL: Wykształcenie postawy obrony przed biernym
paleniem. Zdobycie przez dzieci umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich
papierosy.
 CZAS
90 minut
 PLAN ZAJĘĆ
 Wprowadzenie.
 Co mogę zrobić, gdy inne osoby przy mnie palą?
 Rysowanie znaczków.
 Las.
 Podsumowanie zajęć warsztatowych.
ZAŁĄCZNIK NR 9
Kartki do znaczków: „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”
Realizacja Programu
w szkole
 Poinformowanie pracowników szkół o sposobie
realizacji programu w placówce
Wykonawcy: szkolny koordynator programu
 Poinformowanie rodziców dzieci o sposobie
przeprowadzenia programu w szkołach i
współdziałanie z rodzicami:
 spotkanie z rodzicami
 list do rodziców
 inne formy wg możliwości
Wykonawcy: dyrektorzy szkół i wychowawcy, szkolny
koordynator programu
Realizacja Programu
w szkole
 Przeprowadzenie zajęć warsztatowych z
uczniami wg zaproponowanych
scenariuszy zajęć
Wykonawcy: szkolni koordynatorzy
programu, wychowawcy, inni
przedstawiciele środowiska szkolnego;
specjaliści zaproszeni z zewnątrz;
Podsumowanie realizacji
działań programowych
 Sporządzenie i przesłanie do PSSE
Informacja z realizacji programu edukacji
antytytoniowej dla uczniów klas I – III
szkół podstawowych w roku 2011/2012
(według otrzymanego formularza).
Wykonawcy: szkolni koordynatorzy programu
Dziękuj za uwagę
Download