grupa zawodów „Diagnostyka i mechanika pojazdowa”

advertisement
Poszukujemy przedstawicieli partnerów społecznych (grupa zawodów „Diagnostyka i
mechanika pojazdowa”)
Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje dwunastu przedstawicieli partnerów społecznych
reprezentatywnych w ramach grupy zawodów „Diagnostyka i mechanika pojazdowa”, którzy
opracują rekomendacje do planów i programów nauczania do zawodów: elektromechanik
pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów
samochodowych, mechanik motocyklowy.
Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia
zawodowego, Etap 1. Forum Partnerów Społecznych” wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu
stanowiącego Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
Zakres zadań przedstawiciela partnera społecznego obejmuje:
1. Przygotowanie i opracowanie rekomendacji do planów i programów nauczania
w oparciu o założenia wypracowane podczas jednodniowego spotkania.
2. Udział w jednodniowym spotkaniu Zespołu ds. opracowania rekomendacji planów
i programów nauczania w terminie:
14.01.2017 r. – I grupa
15.01.2017 r. – II grupa
3. Współpraca
z
pracownikami
Zespołu
projektu,
w
tym
w szczególności z ekspertem wiodącym zadania.
4. Konsultacje merytoryczne dot. rekomendacji planów i programów nauczania na
Forum
platformy
Moodle
http://moodle.koweziu.edu.pl/logowanie/index.php
z pozostałymi członkami zespołu.
Warunki realizacji umowy:
1. Typ umowy: o dzieło (20 godzin).
2. Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 29.01.2017 r.
3. Warunki finansowe:
Na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu Zamawiający określa następujący
maksymalny limit kosztów na poszczególne wydatki związane z opisanym
zadaniem realizacja przedmiotu umowy: 50 zł/godzina * 20h = 1000 zł/os.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Informacje uzupełniające:
1. Wykonawcy zobowiązani będą do przedstawiania oświadczenia w postaci protokołu
o faktycznej liczbie godzin, którą przeznaczyli na realizację umowy w ujęciu
miesięcznym oraz poświadczą, że łączna miesięczna liczba godzin zadań
realizowanych w ramach wszystkich projektów finansowanych z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zadań finansowanych z innych
źródeł, obejmujących okres realizacji umowy zawartej z ORE nie przekracza łącznie
276 godzin miesięcznie.
Jednocześnie wykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia,
że obciążenie zawodowe nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji
wszystkich zadań powierzonych mu w ramach projektu.
2. W ramach spotkań określonych w pkt 3 Zakresu zadań przedstawiciela partnera
społecznego, Zamawiający zapewnia i finansuje nocleg przed spotkaniem oraz
wyżywienie w trakcie spotkania. Uczestnikom spotkania zwracane są koszty podróży
uczestnikom spotkania (do 200 zł - zgodnie z cennikiem biletów II klasy).
3. Spotkanie BZPS odbywać się będą w weekendy. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmiany terminów spotkań (zgodnie z harmonogramem realizacji zadań).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyłonienia Wykonawców bez podania
przyczyny.
Wymagania stawiane Wykonawcy
Wymagania obowiązkowe (oceniane: spełnia/ nie spełnia):
1. Min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w wybranym/ych zawodzie/zawodach
w ramach grupy zawodów „Diagnostyka i mechanika pojazdowa”.
2. Wykształcenie adekwatne do wybranego/ych zawodu/zawodów zadeklarowanego/ych
w ramach grupy zawodów „Diagnostyka i mechanika pojazdowa”.
3. Rekomendacja co najmniej jednego partnera społecznego, reprezentatywnego dla
wybranego/ych zawodu/zawodów w ramach grupy zawodowej „Diagnostyka i
mechanika pojazdowa”.
4. Średnie miesięczne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z zadań
finansowanych z innych źródeł (w tym umowa o pracę, umowy zlecenie, umowy o
dzieło, działalność gospodarcza) nieprzekraczające 240 godzin.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kryteria oceny wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Oferent może zdobyć maksymalnie 50 punktów.
2. W ramach oceny kompetencje i doświadczenia oferent może uzyskać maksymalnie
40 punktów – kryteria wraz z punktacją zostały podane w formularzu zgłoszeniowym
(Załącznik nr 1).
Punktacja w zakresie kompetencji i doświadczenia stanowi sumę punktów
uzyskanych przez kandydata w części 3 formularza zgłoszeniowego.
3. Zaproponowana cena, za którą można uzyskać maks. 10 pkt:
- 10 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną, wobec której pozostałe oferty będą
porównywane;
- cena winna być wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po
przecinku zgodnie z zasadami rachunkowymi;
- wykonawca może podać tylko jedną cenę – bez proponowania rozwiązań
wariantowych.
4. Przyjęty algorytm obliczania ceny:
Cena – wzór obliczenia punktów:
𝑃=
𝐶𝑛
∗ 10 𝑝𝑘𝑡
𝐶𝑏
P – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w zakresie ceny
Cn – najniższa cena spośród badanych ofert
Cb – cena oferty badanej
P= Cn
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna tę ofertę, która po zsumowaniu obu kryteriów uzyska
największą liczbę punktów. W pierwszej kolejności dokonana zostanie ocena formalna.
Oferty niespełniające wymogów obowiązkowych nie będą poddawane dalszej ocenie.
Minimum punktowe konieczne do uzyskania w kryterium doświadczenie i kompetencje
oferenta wynosi 7 punktów. Oferty, które nie spełnią minimum nie będą podlegały dalszej
ocenie w kryterium „Zaproponowana cena”.
Ponadto w kryteriach wskazane zostały obszary, w których oferent powinien uzyskać
minimalną liczbę punktów, nieuzyskanie minimum w co najmniej jednym z ww. obszarów
powoduje, że oferta taka nie będzie podlegała dalszej ocenie.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminów wykonania umowy
oraz terminów odbioru przedmiotu umowy. Zmiana terminu wykonania umowy możliwa jest
w przypadku przedłużających się procedur przyjmowania wniosków o płatność projektu do
realizacji, przedłużającej się procedury rekrutacyjnej lub innych uzasadnionych przyczyn
wskazanych przez Zamawiającego mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy. Zmiana
umowy z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, możliwa jest pod warunkiem
poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmiany
wraz z podaniem przyczyn żądanej zmiany. Zmiana terminów, o których mowa powyżej
może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego, po pisemnych uzgodnieniach z Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku
konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą, które będą miały wpływ na jakość realizacji
umowy i jakość opracowanych w ramach umowy dzieł.
Wybór wykonawcy
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr
1) dostępnego w wersji Word oraz dołączenie do niego skanu rekomendacji partnera
społecznego (Załącznik nr 2 – wzór rekomendacji Partnera Społecznego) i przesłanie
w wersji elektronicznej do 9 stycznia 2017 r. do 23:59 na adres poczty
elektronicznej: [email protected]
Zamawiający może zażądać kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie
i doświadczenie, a także materiałów wymienionych przez Wykonawcę w ww. formularzu.
Po analizie nadesłanych aplikacji wybierzemy osoby, które spełnią wymagania oraz
otrzymają największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny (Załącznik nr 1 – formularz
zgłoszeniowy).
Informujemy, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Programu PO WER łączne zaangażowanie Wykonawcy w realizację zadań zawodowych
nie może przekraczać 276 godz. miesięcznie.
Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia:
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są
z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Beneficjenta, w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Załączniki:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1) Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
2) Załącznik nr 2 – Wzór rekomendacji partnera społecznego
3) Załącznik nr 3 – Regulamin rekrutacji
Osoby do kontaktu:
Elżbieta Żochowska, Ekspert
[email protected]
Wiodący
Zadania
1,
tel.
22 345
37
76,
Anna Kamont, Specjalista Zadania 1, tel. 22 345 37 28, [email protected]
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia
zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych”, realizowanego przez Ośrodek
Rozwoju Edukacji (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download