zakład opieki zdrowotnej - Szpital Strusia

advertisement
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
POZNAŃ - STARE MIASTO
SZPITAL IM. JÓZEFA STRUSIA
ul. SZKOLNA 8/12,
61-833 Poznań
skr. pocztowa 279
 dyrektor: (61) 852-52-40
 fax.
(61) 852-52-40
NIP 778-13-50-016
 centrala: (61) 85-85-600
 Izba Przyjęć 85-29-300
REGON 000306331
www.szpital-strusia.poznan.pl
e-mail: [email protected]
Sekcja Zamówień Publicznych tel/fax; 061/ 85 85 623
Wyj. Nr 1 do siwz dzier.anal.hemat.+odcz. 09
Poznań, dnia 06.07.2009
DZP/635/S/2009
Wyjaśnienia nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na dostawę
ODCZYNNIKÓW HEMATOLOGICZNYCH
oraz
DZIERŻAWĘ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO
dla potrzeb
Laboratorium Analitycznego Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu
W związku z zapytaniami do wymienionej w nagłówku specyfikacji, które otrzymaliśmy w dniu
03.07.2009r. , uprzejmie wyjaśniam:
Pytanie 1:
dot. Pakietu I B pkt. 9
Czy Zamawiający dopuści ofertę na analizator przedstawiający możliwość oceny niedojrzałych
granulocytów w formie komórek LIC (duże niedojrzałe komórki) w wartościach bezwzględnych
jak i procentowych, dodatkowo możliwość oceny, podobnych limfocytów w formie komórek
ALY (atypowe limfocyty) również w wartościach # i %
Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do propozycji Wykonawcy zawartej w pytaniu i dopuszcza, ale nie
wymaga analizatora o w/w parametrach.
Pytanie 2:
dot. Pakietu I B pkt. 9
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie analizatora mierzącego parametr RDW bez
rozszerzeń statystycznych typu „SD” i „CV”. Wymienione rozszerzenia nie maja istotnego
znaczenia w diagnozie klinicznej
Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do propozycji Wykonawcy zawartej w pytaniu i dopuszcza, ale nie
wymaga analizatora o w/w parametrach.
Pytanie 3:
dot. Pakietu II (Odczynniki hematologiczne do aparatu Pentra 60 C+)
Czy Zamawiający dopuści krew kontrolną 16-parametrową w zakresach N – normalnym, L –
niskim, H – wysokim, konfekcjonowaną w fiolki po 2,5 ml.
Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do propozycji Wykonawcy zawartej w pytaniu i dopuszcza, ale nie
wymaga zaoferowania krwi 16-parametrowej konfekcjonowanej w fiolkach 2,5 ml
Pytanie 4:
dot. Pakietu II - Odczynniki do aparatu Pentra 60 C+
Czy Zamawiający dopuszcza składanie oferty na krew kontrolną dedykowaną do analizatora
Pentra 60 C+ we fiolkach a 2,5 ml w miejsce oczekiwanych 2 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do propozycji Wykonawcy zawartej w pytaniu i dopuszcza, ale nie
wymaga zaoferowania krwi kontrolnej w opakowaniach 2,5 ml
Pytanie 5:
dot. Pakietu I A - Odczynniki hematologiczne
Czy z uwagi na zapisy SIWZ wskazujące na analizator oznaczający 24 parametry krwi z
rozdziałem krwinek białych na pięć populacji, Zamawiający zamiast krwi 8 parametrowej
wyraża zgodę na zaoferowanie materiału kontrolnego który będzie pozwalał na kontrolę
wszystkich oznaczanych parametrów oferowanego aparatu?
Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do propozycji Wykonawcy zawartej w pytaniu i dopuszcza, ale nie
wymaga zaoferowania krwi kontrolnej oznaczającej 24 – parametry.
Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.
Wyjaśnienia niniejsze zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w
dn. 06. 07. 2009 r. oraz wysłane do Wykonawców, którzy złożyli zapytania.
Z poważaniem
Z-ca Dyrektora
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Poznań – Stare Miasto
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
/-/ mgr Jan Sawicz
Download