Czy Zamawiający dopuszcza zmianę

advertisement
Gdańsk 9.09.2013r.
G-260-4/2013
Strona internetowa
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Ochronę obiektów sądowych"
Sąd Okręgowy w Gdańsku na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień
zapisów SIWZ.
Pytanie 1 , 2:
Czy Zamawiający dopuści zmianę ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany podatku vat? Czy Zamawiający
dopuszcza zmianę umowy w przypadku zmiany ustawowego podatku vat?
Odpowiedź:
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku vat umowa ulegnie zmianie w wartości brutto.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy.
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 4:
Proszę o informację czy w związku z paragrafem 9 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 39.02.2013r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te
dokumenty mogą być składane, zamawiający dopuszcza, aby wykonawca na potwierdzenie usług nadal
realizujących wymienionych w wykazie, przedstawili referencje wystawione w okresie 3 lat przed terminem
składania ofert, potwierdzających ich należyte wykonanie.
Odpowiedź:
Wskazana podstawa prawna jest obowiązująca.
Pytanie 5:
Czy pracownicy grupy interwencyjnej mają być uzbrojeni, jeśli tak, w jaką broń:
a. Broń palna krótka
b. Broń palna maszynowa
c. Paralizator elektryczny z pozwoleniem na broń
Odpowiedź:
Zamawiający nie określa wymagań dla grupy interwencyjnej. Interwencja ma być przeprowadzona
profesjonalnie i skutecznie stosownie do celu w jakim została wezwana. Stopień zagrożenia i okoliczności
wezwania określa wzywający.
Pytanie 6, 7, 8:
Proszę o potwierdzenie, które z elementów poniższego wyposażenia musi posiadać grupa interwencyjna:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
ł)
Pałka wielofunkcyjna,
Kajdanki,
Ręczny motacz gazu,
Paralizator elektryczny bez pozwolenia na broń
Kamizelka operacyjna
Hełm
Kamizelka kuloodporna
Telefon komórkowy
Radiotelefon przenośny
Latarka operacyjna
Opatrunek osobisty
Apteczka
Pojazd osobowy (inny oznakowany z lampą reklamową.
m) Radiotelefon samochodowy z anteną
Czy pracownicy grupy interwencyjnej muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, jeśli tak, do
jakiej klauzuli informacji niejawnej.
Czy pracownicy grupy interwencyjnej muszą posiadać pozwolenie na broń?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź nr 5.
Pytanie 9:
Czy instrukcja ochrony jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
Brak odpowiedzi w związku z nieprecyzyjnym pytaniem.
Pytanie 10:
W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkujących zwiększeniem obciążeń
finansowych po stronie Wykonawcy, w szczególności związanych z kosztami zatrudnienia pracowników
Wykonawcy, Strony w terminie 30 dni od daty wejścia w życie opisanych powyżej zmian w przepisach prawa
dokonają odpowiednich zmian w Umowie, w szczególności w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
uwzględniających wzrost obciążeń po stronie Wykonawcy. Wnosimy o dodanie powyższej klauzuli do wzoru
umowy.
Odpowiedź:
Zapisy pozostają bez zmian.
Pytanie 11, 12:
Czy w świetle przewidywanych zmian o zatrudnieniu, Zamawiający wymaga, aby wykonawca uwzględnił w
cenie oferty zwiększenie kosztów zatrudnienia pracowników na podstawie umowy zlecenia w związku z
ewentualną koniecznością odprowadzania składek do ZUS od umów cywilno-prawnych?
Czy w świetle przewidywanych zmian o zatrudnieniu {tj. zwiększenie kosztów zatrudnij pracowników na
podstawie umowy zlecenia w związku z ewentualną koniecznością odprowadź składek do ZUS od umów
cywilno-prawnych do wielkości pełnego etatu) Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia okresu realizacji
kontaktu do czasu wykorzystania maksymalnej ceny oferty, po udokumentowaniu szczegółowych składników
wpływających na tą cenę po zmianach ich ustawowych ?
Odpowiedź:
Zapisy siwz pozostają bez zmian. Cena za roboczogodzinę jest stała przez cały okres obowiązywania umowy.
Pytanie 13:
Zamawiający w tabeli czasu służby wskazuje, że posterunek w Kartuzach i Kartuzy Kościerzyna są 24 godzinie
a poniżej (w uwagach) posterunki w tych obiektach są do godz. 18.00 w poniedziałki; ponadto w obiekcie Sądu
Okręgowego w Gdańsku ul. Kołobrzeska ochrona 24h a poniżej (dyżurów poniedziałkowych nie ma) proszę o
wyjaśnienie tych rozbieżności i ponowne zdefiniowanie czasu służby na posterunkach.
Odpowiedź:
W każdym z tych obiektów tj. ul. Kołobrzeska 41 w Gdańsku, Kartuzy ul. Kościuszki 26, Kościerzyna ul.
Dworcowa 2, Kościerzyna ul. Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców 1 ma być wykonywana ochrona przez
24 godziny przez jednego pracownika ochrony przy miesięcznej liczbie 720 godzin wyliczonej dla miesiąca
czerwca 2013 roku (zgodnie z tabelą).
Podanie w uwagach dyżurów oznacza, że w każdy poniedziałek sąd pracuje do godziny 18:00 i związku z tym
pełnione są dyżury przez poszczególnych pracowników sekretariatów, za wyjątkiem budynku w Gdańsku przy
ul. Kołobrzeskiej 41.
Pytanie 14:
Czy formy zatrudnienia dla pracowników ochrony Zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 15:
Czy dla posterunków całodobowych Zamawiający dopuszcza system zmianowości obsady co 24 godziny.
Odpowiedź:
Długość trwania zmiany nie więcej niż 12 godzin.
Pytanie 16:
Czy zaangażowanie zewnętrznej Grupy Interwencyjnej będzie tylko dla obiektu Tczew ul. Paderewskiego a do
pozostałych nie ma takiego wymogu?
Odpowiedź:
Grupa interwencyjna ma podejmować działania w każdym wyszczególnionym obiekcie.
Pytanie 17:
Ze względu na utrudnienia na drodze wywołane licznymi remontami uprzejmie prosimy o wydłużenie czasu
dojazdu grupy interwencyjnej do 15 minut w dzień i 8 minut w nocy.
Odpowiedź:
Zapisy pozostają bez zmian.
Pytanie 18:
Zamawiający wskazuje w zakresie realizacji ochrony monitorowanie systemów alarmowych przez Stację
Monitorowania Alarmów wykonawcy. Jaki charakter ma mieć to monitorowanie?
a. czy tylko za pośrednictwem pracowników na obiekcie , następnie pracownik ochrony do SMA wykonawcy;
b) czy bezpośrednio przez SMA wykonawcy ze stałym podłączeniem nadajników do systemów alarmowych
Zamawiającego;
c) czy Zamawiający dopuszcza ingerencję we własny system celem podłączenia urządzeń monitorujących;
d). czy systemy alarmowe Zamawiającego posiadają moduły ochrony przeciwpożarowej, czy też ochrona
przeciwpożarowa to system autonomiczny (oddzielne centrale);
e) czy systemy ochrony przeciwpożarowej również podlegają bezpośredniemu stałemu monitorowaniu
przez wykonawcę i wstępną weryfikacje przyczyn przed wezwaniem Straży Pożarnej;
f) ile automatycznych systemów alarmowych(central alarmowych, Sawin, Ppoż ) wykonawca będzie
zobowiązany monitorować bezpośrednio. Parametr istotny w celu zaplanowania właściwej liczby urządzeń
(nadajników) monitorujących.
Odpowiedź:
Tylko za pośrednictwem pracowników na obiekcie , następnie pracownik ochrony do SMA wykonawcy;
Systemy alarmowe Zamawiającego posiadają moduły ochrony przeciwpożarowej.
Systemy ochrony przeciwpożarowej podlegają bezpośredniemu stałemu monitorowaniu przez Wykonawcę i
wstępną weryfikację przyczyn przed wezwaniem Straży Pożarnej.
W każdym z obiektów Wykonawca będzie zobowiązany do bezpośredniego monitorowania systemu
alarmowego SSWiN i Ppoż.
Jednocześnie informujemy, iż w protokole z postępowania nie wpisano wartości szacunkowej zamówienia.
Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.
Download