Powiatowy program ograniczenia zdrowotnych nast*pstw palenia

advertisement
Podsumowanie
realizacji
programu
profilaktyki
palenia
tytoniu
Zespół Placówek Oświatowych
w Kasinie Wielkiej
rok szkolny 2013/2014
Udział dzieci i młodzieży szkolnej
w następujących programach:
 „Czyste
powietrze wokół nas”
(91 przedszkolaków)
 „ Nie pal przy mnie proszę”
( 38 uczniów klas II szkoły podstawowej)
 „ Znajdź właściwe rozwiązanie”
( 50 uczniów klas V szkoły podstawowej oraz 53
uczniów klas I gimnazjum).
„Czyste powietrze wokół nas”
Cel główny programu:
- Wzrost kompetencji rodziców w zakresie
ochrony dzieci przed ekspozycją na dym
tytoniowy,
- Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie
radzenia sobie w sytuacjach, gdy
przebywają w zadymionych
pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą
przy nich tytoń
Cele szczegółowe programu:
 Wykształcenie
umiejętności
rozpoznawania różnych dymów
 Zwiększenie wrażliwości dzieci na
szkodliwość dymu papierosowego,
 Zwiększenie wiedzy na temat skutków
palenia papierosów,
 Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca,
w których mogą być narażone na dym
Struktura programu:
Proponowane w programie zajęcia mają charakter
warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji
do uczenia się przez doświadczenie i akcentuje aktywny
udział dzieci w procesie uczenia się. Dzieci brały udział w 5
warsztatach:





Zajęcia I: Wycieczka.
Zajęcia II: Co i dlaczego dymi?
Zajęcia III: Jak się czuję kiedy dymi papieros?
Zajęcia IV: Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?
Zajęcia V: Jak unikać dymu papierosowego?
Metody:
W przebiegu działań warsztatowych
wykorzystano przede wszystkim metody
aktywizujące, których istotą jest
umożliwienie dzieciom zaangażowania
wszystkich zmysłów i podjęcia różnych form
aktywności w procesie zdobywania
informacji i kształtowania umiejętności
Informacje o realizacji programu:
Realizacja programu „ Czyste
powietrze wokół nas”
przyczyniła się do
podniesienia kompetencji
dzieci w zakresie dostrzegania
sytuacji niebezpiecznych dla
zdrowia oraz umiejętności
radzenia sobie w takich
sytuacjach.
Przez cały okres realizacji
programu dzieci aktywnie w
nim uczestniczyły i były
zaciekawione prowadzonymi
zajęciami.
Informacje o realizacji programu cd.
Dzieci
zwiększyły
wiedzę na
temat
szkodliwości
dymu.
Informacje o realizacji programu cd.
Uczniowie
podczas
wycieczki
obserwowali
źródła dymu
Informacje o realizacji programu cd.
Dzieci
rysowały
różne źródła
powstawania
dymu
Informacje o realizacji programu cd.
Uczniowie
zapoznali się
również z postacią
„Dinuś”, która
uatrakcyjniała
prowadzenie
warsztatów
Informacje o realizacji programu cd.
Dzieci brały
również
udział w
konkursie
plastycznym
na plakat
pod hasłem:
„ Mamo,
tato nie pal”
„Nie pal przy mnie proszę”
Cel główny programu:

Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne
palenie tytoniu
Cele szczegółowe programu:



Zwiększenie wiedzy w zakresie
odpowiedzialności za własne zdrowie
Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie
własne i swoich bliskich
Kształtowanie postaw asertywnych
Adresaci:
Uczniowie
klas II
szkoły podstawowej
Dzieci w tym wieku pozostają nadal
pod dużym wpływem rodziców, ale
będąc już uczniem, staje się
uczestnikiem życia w grupie
szkolnych kolegów. Poznaje normy
w niej obowiązujące i zaczyna w
niej pełnić określoną rolę. Kontakt z
uczniami starszymi budzi w dziecku
chęć naśladowania, niestety nie
tylko zachowań pozytywnych.
Uczniowie młodszych klas szkół
podstawowych sami jeszcze nie
sięgają po papierosa, ale może się
w nich utwierdzić przekonanie, że
palenie świadczy o dorosłości oraz
pozwala na przynależność do grupy
starszych kolegów.
Struktura programu:
Przeprowadzenie zajęć
warsztatowych z uczniami wg
następujących scenariuszy:





Zajęcie I: Co to jest zdrowie?
Zajęcie II: Od czego zależy nasze zdrowie?
Zajęcie III: Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
Zajęcie IV: Co robić gdy moje zdrowie jest
zagrożone?
Zajęcie V: Nie pal przy mnie proszę.
Informacje o realizacji programu:

Program „ Nie pal przy mnie, proszę”
został zrealizowany zgodnie z
zaproponowanymi scenariuszami, w
których uporządkowane wiadomości
były dostosowane do poziomu
rozwojowego uczniów i w sposób
przystępny przybliżały tematy
dotyczące zdrowia.
Informacje o realizacji programu cd:
Dzieci z dużym
zaangażowaniem
uczestniczyły w zajęciach
warsztatowych, chętnie
wykonywały wszystkie
zadania: kolorowanki,
krzyżówki, układanki,
zabawy ruchowe, oraz
polubiły wiewiórkę Wiki,
która towarzyszyła im na
zajęciach.
Informacje o realizacji programu cd:
W
ramach realizacji
programu odbyło się
spotkanie z panią
pielęgniarką Marią
Lis, która
przeprowadziła
pogadankę na
temat „ Co robić,
gdy moje zdrowie
jest zagrożone?”
Informacje o realizacji programu cd:
Uczniowie brali
również udział w
konkursie
plastycznym na
plakat pod hasłem:
„Nie pal przy mnie,
proszę”, (prace
można oglądać na
szkolnej wystawce).
„Znajdź właściwe rozwiązanie”
Cel główny programu:
 zapobieganie paleniu tytoniu wśród
młodzieży szkolnej
Cele szczegółowe programu:
 zwiększanie wiedzy w zakresie szkodliwości
dymu tytoniowego,
 -kształtowanie umiejętności dbania o
zachowanie własne i swoich bliskich,
 -kształtowanie postaw asertywnych
związanych z unikaniem czynnego i biernego
palenia tytoniu.
Adresaci:
Uczniowie klas V szkoły podstawowej i I gimnazjum
W tym okresie nauki
gwałtownie wzrasta liczba
dzieci i młodzieży
próbujących po raz pierwszy
zapalić papierosa. Pierwsze
papierosy wypalają
zazwyczaj pod presją
rówieśników.
Dlatego niezmiernie ważne
jest uczenie dzieci
rozpoznawania ich odczuć
oraz uświadomienie
mechanizmów nacisku
grupowego wraz z
nauczeniem sposobów
odmowy.
Struktura programu:
Proponowane w
programie zajęcia mają
również charakter
warsztatowy:
ZAJĘCIA 1- Poznajmy się bliżej
ZAJĘCIA 2-Laboratorium ciała
ZAJĘCIA 3-Naucz się mówić NIE
ZAJĘCIA 4- Zajdź właściwe
rozwiązanie
ZAJĘCIA 5- Uwierz w siebie
Informacje o realizacji programu:


Udział w programie dostarczył uczestnikom okazji
do uczenia się poprzez doświadczenie, zachęcał
do aktywnego w nim udziału.
W przebiegu zajęć wykorzystywane były metody
aktywizujące, których istotą jest zaangażowanie
wszystkich zmysłów i podjęcie różnych form aktywności
w procesie zdobywania informacji i kształtowania
umiejętności.
Informacje o realizacji programu cd:
Uczniowie dzięki
warsztatom zintegrowali
się, poznali bliżej
funkcjonowanie ludzkiego
organizmu oraz jego
potrzeb, ćwiczyli formy
zachowań asertywnych,
nauczyli się rozpoznawać
emocje przeżywane w
sytuacjach trudnych i
rozwijać umiejętności
radzenia sobie z
problemem.
Informacje o realizacji programu cd:
Wzmacniali poczucie
własnej wartości,
wzbudzali pozytywne
myślenie o sobie,
kształtowali ważne
umiejętności w
kontaktach z ludźmi.
Informacje o realizacji programu cd:
Uczniowie klas V
brali również
udział w
konkursie
plastycznym na
plakat pod
hasłem: „Wolni
od dymu
tytoniowego”,
(prace można
oglądać na
szkolnej
wystawce).
Informacje o realizacji programu cd:
W ramach realizacji
programu odbyło się
spotkanie z panią
pielęgniarką Marią
Lis, która
przeprowadziła
pogadankę na
temat
funkcjonowania
ludzkiego organizmu
Dziękuję za
uwagę!
Download