zal_1_do_zestawienia_oswiadczenie

advertisement
Załącznik nr 1 do Zestawienia zakupów inwestycyjnych objętych dotacją
OŚWIADCZENIE DO ZESTAWIENIA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
OBJĘTYCH DOTACJĄ
Projekt „ZATRUDNIJ SIEBIE”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy
Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
Świadoma/my odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych /art. 297 Kodeksu Karnego/
oświadczam, że:
Dokonałem zakupów towarów lub usług zgodnie ze złożonym Biznes Planem stanowiącym załącznik do
umowy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu „ZATRUDNIJ SIEBIE” nr WNDRPPK.07.03.00-18-0012/15, z zastrzeżeniem możliwości zmiany Biznes Planu, w szczególności w
zakresie zestawienia towarów i usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub
jakościowych oraz wartości jednostkowych.
…………………………………………………
(Miejscowość, data)
……………………………………………………
(Pieczęć i podpis Uczestnika projektu)
1
Download