Matematyczno - przyrodnicze - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu

advertisement
Program zajęć pozalekcyjnych
rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze
dla uczniów klas I-III
realizowanych w ramach projektu
pn. „Myśląc o przyszłości –
Indywidualizacja Procesu Nauczania
i Wychowania uczniów klas I-III Szkół
Podstawowych w Gminie Olkusz”
nr WND-POKL.09.01.02-12-066/11
współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opracowała:
Joanna Kocjan
nauczyciel
Szkoła Podstawowa Nr 1
Im. Mikołaja Kopernika
w Olkuszu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ogólne założenia programu
Program przeznaczony jest do realizacji w roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu pn.
„Myśląc o przyszłości – Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas IIII Szkół Podstawowych w Gminie Olkusz” w wymiarze 30 godzin. Program adresowany jest
do uczniów klas I-III rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze.
Cele programu:
-wparcie w okresie realizacji projektu uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Olkusz
w procesie rozwoju poprzez indywidualizację nauczania i wychowania,
• rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów zdolnych,
• rozwijanie postawy twórczej uczniów.
• umacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesu,
• kształtowanie pozytywnej motywacji do podejmowania zadań wymagających wysiłku
intelektualnego,
• rozwijanie intuicji matematyczno – przyrodniczej,
• kształtowanie umiejętności i potrzeby przeprowadzania prostych eksperymentów
matematyczno – przyrodniczych,
• wyposażenie uczniów zdolnych w większy zasób wiadomości i umiejętności,
• rozwijanie cech charakteru uczniów , takich jak: systematyczność , pracowitość,
odpowiedzialność, umiejętność współpracy w grupie kreatywność,
Metody pracy:
-doświadczenia i eksperymenty
-obserwacje spontaniczne i kierowane
-metody audiowizualne, filmy przyrodnicze
-gry dydaktyczne
-metody aktywizujące: gry i zabawy dydaktyczne burza mózgów
-praktyczne
-problemowe
-podające
-programowe z użyciem komputera
-
Formy pracy:
-
wykonywanie doświadczeń i eksperymentów
rozwiązywanie problemów
praca indywidualna
praca w parach
praca w grupie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Tematyka zajęć:
Treści przyrodnicze:
1.Przyroda i jej elementy.
2.W jaki sposób poznajemy przyrodę? Zmysły człowieka.
3. Woda – cudowna substancja.
4. Jak woda krąży w przyrodzie?
5.Jak chronić wodę na Ziemi?
6. Powietrze i jego właściwości.
7.Pogoda i jej elementy.
8. Poznajemy pory roku
9.Jak powstaje burza?
10.Dlaczego coś pływa?
11. Dlaczego niektóre substancje się przyciągają?
12.Jak powstają dźwięki?
13.Światło i cień
14.Tajemnice roślin.
15.Las i jego funkcje.
16. Czy wszystkie zwierzęta są takie same?
17. Przyroda buduje, przyroda niszczy.
18.Zagubieni w kosmosie.
19.Tajemnice elektryczności
20.Jak chronić przyrodę?
21.Dlaczego powinniśmy segregować
odpady?
Treści matematyczne:
I. Działania arytmetyczne na liczbach
- grupowanie liczb według kryterium
- budowanie kwadratów magicznych
- porównywania różnicowe
- praktyczne stosowanie związków między dodawaniem i odejmowaniem
- gry i zabawy matematyczne
II. Mnożenie i dzielenie
- wielokrotność liczb
- rozwiązywanie zadań na porównywanie różnicowe
- konstruowanie, przekształcanie i układanie zadań matematycznych
III. Matematyka w życiu codziennym
- mierzenie pojemności
- obliczenia zegarowe i kalendarzowe
- ważenie- porównywanie masy
- konstruowanie gier matematycznych: gry planszowe, zagadki, łamigłówki, krzyżówki,
rebusy matematyczne
IV. Figury
- konstruowanie figur z patyczków, rysowanie figur
- obliczanie obwodów wielokątów
- proste obliczanie pola figur
V. Ułamki
- działania na ułamkach
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Przewidywane osiągnięcia uczniów:
• udoskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań własnymi sposobami,
•wykształcenie twórczego i logicznego myślenia,
•rozbudzanie ciekawości i zainteresowań matematyczno – przyrodniczych.
•wzmocnienie poczucia własnej wartości,
•skłonność do podejmowania trudniejszych, złożonych zadań,
•oryginalność w interpretowaniu wyników oraz pomysłowość w ich praktycznym
zastosowaniu,
•inicjatywa w samokształceniu; umiejętność gospodarowania własnym czasem,
stosowanie efektywnych metod uczenia się,
•łatwość skupiania się przez dłuższy czas na danym zagadnieniu, szybkie tempo
uczenia się, trwałe zapamiętywanie,
•umiejętności organizacyjne przejawiające się w samodzielnym, skutecznym
inicjowaniu pracy, szczególnie pracy zespołowej.
Ewaluacja programu:
Osiągnięcia dzieci będą oceniane poprzez:
 obserwację pracy poszczególnych uczniów, ich aktywności i zaangażowania podczas
zajęć,
 ewaluacja programu będzie przeprowadzona na koniec roku szkolnego za pomocą ankiet
ewaluacyjnych
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download