WSPÓ*PRACA-DOSKONALENIE

advertisement
„WSPÓŁPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE.
Kompleksowy program wspierania rozwoju szkół
i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim”
KONKURS NR 1/3.5/POKL/2012
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ramy czasowe
BIURO PROJEKTU:
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
w Kolbuszowej
ul. 11 listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
Tel/fax +48 17 2271-156
www.poradnia.kolbuszowa.pl,
email: [email protected]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Informacje o projekcie:
•
•
•
•
•
Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty PO KL
Działanie: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Okres realizacji: 01.09.2013 - 30.06.2015
Obszar realizacji: Powiat Kolbuszowski
Projektodawca: Powiat Kolbuszowski / Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Główny cel projektu
Podniesienie jakości funkcjonowania systemu
doskonalenia nauczycieli w Powiecie
Kolbuszowskim poprzez stworzenie do
30.06.2015r. planów wspomagania dla 22
szkół i przedszkoli spójnych z ich rozwojem w
obszarach wymagających szczególnego
wsparcia.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
R amy czasowe
Typy placówek objętych wsparciem (Uczestnicy
instytucjonalni):
22 placówki oświatowe, w tym:
 17 szkół (6 szkół podstawowych i 3 szkoły
gimnazjalne z wynikami egzaminacyjnymi
powyżej średniej powiatowej, 3 szkoły
podstawowe i 3 szkoły gimnazjalne z wynikami
egzaminacyjnymi poniżej średniej powiatowej, 2
szkoły ponadgimnazjalne)
 5 przedszkoli (zatrudniające m. in. 5 nauczycieli)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
R amy czasowe
Uczestnicy projektu, objęci wsparciem:
 229 nauczycieli, zatrudnionych w 22
placówkach oświatowych (115 w roku
szkolnym 2013/2014, 114 w roku 2014/2015)
– udział w procesie doskonalenia
 78 nauczycieli/lek – udział w sieciach
współpracy i samokształcenia (3 sieci)
 22 dyrektorów – udział w sieci współpracy
i samokształcenia (dyrektorskiej – 1 sieć)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ramy czasowe
Działania
Najważniejsze zadania zmodernizowanego systemu wspomagania wynikają z
dostosowania działań do potrzeb konkretnej szkoły.
1.
2.
3.
4.
5.
Opracowanie (we współpracy z dyrektorem i nauczycielami) szczegółowej
diagnozy potrzeb szkoły i pracujących w niej nauczycieli
Pomocy w zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań niezbędnych do rozwiązania
zdiagnozowanych problemów
Pomoc w dobraniu najlepszej dla danej szkoły formy doskonalenia (np. szkolenie
/konsultacje/wykłady ekspercie) oraz w realizacji tej oferty
Wsparcie szkoły we wdrażaniu nowych rozwiązań do praktyki zawodowej
nauczycieli, aby wprowadzona zmiana rzeczywiście przyczyniła się do poprawy
jakości pracy danej szkoły
Udostępnianie niezbędnych materiałów i narzędzi merytorycznych
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ramy czasowe
Roczne Plany Wspomagania - Oferty doskonalenia
Szkoły i przedszkola w projekcie realizują 2 roczne plany wspomagania,
wybrane spośród 24 tematów:
1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
2. Ocenianie kształtujące
3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
4. Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się
5. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły
6. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej
7. Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła
8. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
9. Budowa koncepcji pracy szkoły
10. Praca z uczniem młodszym
11. Praca z uczniem zdolnym
12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ramy czasowe
13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet
14. Projekt edukacyjny w szkole
15. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym
16. Rodzice są partnerami szkoły
17. Nauczyciel 45+
18. Szkoła promuje wartość edukacji
19. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole
20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich
21. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych
22. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?
23. Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną?
24. Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ramy czasowe
Zadania
Zadanie nr 1 – Przeprowadzenie Rekrutacji
i doboru oraz organizacja procesu doskonalenia
w oparciu o RPW
Zadanie nr 2 – Utworzenie sieci współpracy
i samokształcenia jako platformy wzajemnego
wsparcia placówek oświatowych
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ramy czasowe
Zadanie nr 1 etapy:
1. Organizacja konferencji inauguracyjno-rekrutacyjnej
2. Rekrutowanie 11 placówek oświatowych w każdym roku szkolnym
3. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb w każdej placówce oświatowej,
na podstawie której opracowane zostaną RPW - SORE
4. Organizacja szkoleń w formie: warsztatów, wykładów, konsultacji
dotyczących obszarów tematycznych wskazanych w diagnozie
5. Podsumowanie oraz przygotowanie przez SORE sprawozdania
końcowego z RPW
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ramy czasowe
Zadanie nr 2 etapy:
1. Utworzenie w roku szkolnym 2013/2014 sieci współpracy
i samokształcenia (dyrektorskiej) – 22 dyrektorów/ek
2. Utworzenie w roku szkolnym 2014/2015 - 3 sieci współpracy
i samokształcenia
W sieciach bezie działał zespół 22-27 nauczycieli/ek z placówek
objętych wsparciem. Członkowie sieci spotkają się 4razy w roku
szkolnym. Między spotkaniami pracować będą na platformie
udostępnionej przez ORE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ramy czasowe
Korzyści
Uczniowie:
którzy zostaną objęci wszechstronną diagnozą
oraz otrzymają wsparcie w rozwoju swoich
talentów
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ramy czasowe
Korzyści
Placówki oświatowe:
Którym zostanie udzielone wsparcie we
wszystkich obszarach działania
Proces doskonalenia zostanie wprowadzony do
szkoły i będzie prowadzony zgodnie z jej
aktualnymi potrzebami
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ramy czasowe
Korzyści
Nauczyciele:
którzy otrzymają kompleksową pomoc w pracy
dydaktyczno-wychowawczej
Nowy system doskonalenia będzie towarzyszył
nauczycielom we wdrożenie do praktyki
zawodowej zmian wprowadzonych w oświacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ramy czasowe
Korzyści
Samorząd lokalny:
który otrzyma wsparcie w budowie lokalnej sieci
współpracy szkól i placówek oraz w kreowaniu
polityki oświatowej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ramy czasowe
Dziękuję za uwagę
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download