Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

advertisement
Budowa platformy
e-usług Urzędu Komunikacji
Elektronicznej – omówienie stanu
realizacji
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
1
Stan realizacji projektu
- 7 lipca 2015 r. – odstąpienie od
z Głównym Wykonawcą firmą SMT Software.
umowy
- 17 lipca 2015 r. – złożenie wniosku do IW, IP, IZ
o wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków do 31
grudnia 2015 r. oraz o zgodę na dalszą realizację
projektu
jako
niefunkcjonującego
(planowane
zakończenie I kwartał 2015 r.).
- Trwa przygotowanie do ponownego wdrożenia.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Stan realizacji projektu
Zadanie
Stan realizacji
Termin
zakończenia
Umowa z Doradcą
Zamykanie umowy rozliczanie III etapu
umowy
31 sierpnia 2015
Dostawa dodatkowego
sprzętu
teleinformatycznego
W trakcie realizacji
05 września 2015
Wdrożenie Systemu Obiegu
Dokumentów
z 2 e-usługami (egzaminy
radiooperatorów, informacja
publiczna)
Ogłoszenie przetargu
nastąpi w tym tygodniu
Grudzień 2015
Projekt techniczny
infrastruktury
Trwają prace nad SIWZ
Grudzień 2015
Implementacja
pozostałych e-usług
Systematycznie – do
końca I kwartału 2017 r.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Główne problemy/ryzyka w projekcie
• Nieuzyskanie zgody IW, IP, IZ na złożony 17 lipca
2015 r. wniosek o wydłużenie okresu
kwalifikowalności do 31 grudnia 2015 r. i na
dalszą
realizację
projektu
jako
niefunkcjonującego.
• Brak wystarczających środków finansowych w
budżecie UKE w latach 2016 i 2017
umożliwiających ukończenie projektu w I kw.
2017 r. – konieczność wydłużenia projektu.
• Przedłużające się postępowania przetargowe.
• Wybór niekompetentnego wykonawcy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Podjęte działania zaradcze
• Podział wdrożenia na mniejsze części
umożliwiający dostosowanie wdrożeń do
bieżących możliwości finansowych Urzędu –
ukierunkowanie na uruchamianie e-usług.
• Minimalizacja cenowego kryterium wyboru na
rzecz kryteriów merytorycznych oraz zaostrzenie
warunków udziału w postępowaniach.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Potwierdzenie płatności
• 28 989,55 zł – wniosek złożony 17 sierpnia
2015 r.
• 103 502,00 zł – wrzesień 2015 r.
Wnioski planowane do złożenia od
października do grudnia 2015 r. (uzależnione
od pozytywnej decyzji IZ):
• 1 677 257,00 zł – październik 2015 r.
• 1 019 241,00 zł – grudzień 2015 r.
6
Download